Το πρόγραμμα «Το Δώρο της Βροχής» που θα γίνει σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια των Υπευθύνων Π.Ε. και Σχ. Δρ. των Διευθύνσεων περιλαμβάνει δραστηριότητες που βασίζονται στο υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Το Δώρο της Βροχής» το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με τις Αποφάσεις 30309/Γ7/16/03/2010 και 62723/Γ7/ 10/05/2013).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΠΕ και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του σχολείου από έμπειρους εμψυχωτές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που είναι στελέχη της Παιδαγωγικής Ομάδας (ΠΟ) του MEdIES. Το κόστος αυτών των δράσεων αναλαμβάνεται εξ’ ολόκληρου από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (συντονιστής MEdIES).

Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.