Αρχείο για "Δεκέμβριος, 2019"

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση – Επιμορφωτική ημερίδα «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου» : Προς τη Δημιουργία μιας μαθητικής ταινίας

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων(Υ.ΠΑΙ.Θ.) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και το ΕΚΟΜΕ AE- Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας συνδιοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της Ομογένειας.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΟΜΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, 9:00 – 16:30, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της ημερίδας:
http://i-create.gr/images/2019-2020/programma_hmeridas_17_1_2020.pdf

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ημερίδα, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
https://docs.google.com/forms/d/1iAxQ-3t7BtlO5jETuFzqWEpC0s0h8Aw3YzG1h0qUG6I/edit

Στους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

  Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. – Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου

Σύμφωνα με το αρ. 46/7-11-2019 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το αίτημα του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος, στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις :

α) ως προς το σκέλος αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού (χάρτης, βίντεο βιβλίο για την Ρεματιά Χαλανδρίου Πεντέλης) από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων κατά την κρίση τους στα σχετικά με το περιβάλλον μαθήματα και προγράμματα, και
β) ως προς το σκέλος των επισκέψεων σχολείων και την περιήγησή τους στην Ρεματιά.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, απαραίτητες θεωρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
η συμμετοχή των μαθητών να είναι προαιρετική,
η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να γίνεται παρουσία του/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών των σχολείων
να μην υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και του σχολείου, και
να μην περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση.
το μέρος του προγράμματος που υλοποιείται στο σχολείο να μην υπερβαίνει τις δύο διδακτικές ώρες και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου,
η επίσκεψη των μαθητών στη Ρεματιά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τις διδακτικές επισκέψεις, και να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους που θα επισκεφθούν οι μαθητές.

  Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Απογραφή στο σχολείο»

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Απογραφή στο σχολείο (CENSUS@SCHOOL)» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο), για το σχολικό έτος 2019-2020 υπό τις εξής προϋποθέσεις :

1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας.
2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καθώς και των Υπεύθυνων Σχολικών  Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
5. Το εν λόγω πρόγραμμα δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών ή Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων.
6. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός σχολικού πλαισίου από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και η συνολική του διάρκεια να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
7. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιηθεί επίσκεψη στελέχους του φορέα (ΕΛΣΤΑΤ), αυτή να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
8. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν.2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).
9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.
10. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
11. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.statistics.gr/el/census-at-school

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής – Επιμορφωτική Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στην αίθουσα Ζακλίν Ντε Ρομιγύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Ημερίδα με θέμα :

«Από την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Κρίση: ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου»

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αττικής και τους/τις Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Εκπ/σης της Αττικής.

 

 

 

Το Α΄μέρος της Ημερίδας περιελάμβανε τις εισηγήσεις του Ακαδημαϊκού κυρίου Χρήστου Ζερεφού και του Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και Προέδρου του Ο.ΑΣ.Π. κυρίου Ευθύμιου Λέκκα, καθώς και την συζήτηση που ακολούθησε.

Το Β΄μέρος της Ημερίδας ήταν αφιερωμένο σε εργαστήρια που συντόνισαν Υπεύθυνοι/Υπεύθυνες Π.Ε. των Δ/σεων Εκπ/σης και μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε. της Αττικής και που αφορούσαν την διάχυση και την μελέτη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος του σχολείου, αλλά και στα Προγράμματα Π.Ε.

Η Ημερίδα καλύφθηκε τηλεοπτικά από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση.

Ο σύνδεσμος στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για το βίντεο  είναι παρακάτω :

Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή – μέρος 1ο

https://video.sch.gr/asset/detail/j2VuQbWIjsOfRtUXAUdXAxP6/C1nTAYObZfWYa8cQgYboBH2r

Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή – μέρος 2ο

https://video.sch.gr/asset/detail/DSC9lDTgRH59coLPZCxlcSt2/bPFRhhqBZcbdTZaTVLHMzDMn

Εισηγήσεις

«Η Ανθρωπογενής Κλιματική Αλλαγή», Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών

«Κλιματική Αλλαγή και Καταστροφές σε ένα Επιταχυνόμενο Κύκλο. Στρατηγικές Δράσεις Προσαρμογής», Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Καταστροφών, Δ/ντής ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων”, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ

Λοιπές πληροφορίες για πρόγραμμα, ομάδες εργασίες, από την Ημερίδα στην ιστοσελίδα της ΠΕΕΚΠΕ.

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (3η Ανακοίνωση-Παράταση προθεσμίας) – «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 13-15 Μαρτίου 2020

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με θέμα:
«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής»
θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Σχολών Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε το Συνέδριο να τεθεί και υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κατόπιν πολλών αιτημάτων παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής εργασιών για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) και υποβολής εργασιών για υλοποίηση εργαστηρίου έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές Ερευνητικών Ιδρυμάτων, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

Όσοι επιθυμούν να υλοποιήσουν εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση κείμενο με ανώτατο όριο τις 1.500 λέξεις (έως 4 σελίδες) μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Η μορφή του κειμένου για υλοποίηση εργαστηρίου παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

Για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό του Συνεδρίου όσοι προτίθενται να υποβάλουν εργασία στο 8ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση http://bit.ly/8_synedrio_peekpe_ergasia

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω (3η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών Έως 10 Ιανουαρίου 2020
Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών Έως 10 Φεβρουαρίου 2020
Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο Έως 21 Φεβρουαρίου 2020

(3η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Οδηγίες και Υπόδειγμα Συγγραφής ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οδηγίες και Υπόδειγμα Συγγραφής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών – «My alternative Christmas Tree»

kpe EdessasΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)  Έδεσσας Γιαννιτσών  για πέμπτη συνεχή χρονιά πραγματοποιεί την  καινοτόμα και δημιουργική δράση με τίτλο «My alternative Christmas Tree».

Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτ/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας.

Η πρόσκληση συμμετοχής   αφορά 
α) στη δημιουργία εναλλακτικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων από απαξιωμένα υλικά ή υλικά σε νέα χρήση και στην αποστολή  φωτογραφίας τους σε μορφή .jpeg ,
β) στη συγγραφή παραμυθιών και στη  γραφή  αναμνήσεων  από προηγούμενα Χριστούγεννα, ευχών και ονείρων…
γ) στη δραματοποίηση παραμυθιών ντυμένων με ηχοτοπία. 

Τα τεχνήματα, οι ευρηματικές ιδέες, οι ιστορίες  και  ευχές των σχολείων  (εκπαιδευτικά φύλλα,  νέα και προηγούμενων χρόνων έργα φιλοξενούνται στο My Alternative Christmas Tree, μαζί με το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας πακέτο «Τα φετινά  Χριστούγεννα του Δάσους») αναρτώνται  στο προαναφερόμενο ιστολόγιο, μιας κι έχουν ιδιαίτερη αξία για το σύνολο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Η ευρηματικότητα, η τεχνογνωσία, η δημιουργικότητα και η υψηλή αισθητική τους   αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα του ελληνικού σχολείου!

 Η  δράση διοργανώνεται από το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών στο πλαίσιο λειτουργίας και συντονισμού του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ… «ΑΧΡΗΣΤΑ». Απώτερος σκοπός μας είναι η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, ειδικά αυτήν την περίοδο των Γιορτών, αφού  για μας η Γέννηση, εκτός των άλλων, συνδέεται με τη γέννηση του νέου, του διαφορετικού, του μοναδικού, του ελπιδοφόρου!

Το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών  θα δημοσιεύσει άμεσα τα έργα σας στο ιστολόγιο My alternative Christmas tree  (http://myownchristmastree.blogspot.gr/)
στέλνοντας στο myownchristmastree@gmail.com α) την ηλεκτρονική διεύθυνση που διατηρείτε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (προϋπόθεση) και β) το δικό σας χριστουγεννιάτικο άρθρο το οποίο μπορεί να προκύψει συμπληρώνοντας τα Ξεχωριστά φετινά μου Χριστούγεννα .
Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω πρόσκληση.
Πρόσκληση ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών

ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών – Πρόσκληση συμμετοχής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020

kpe EdessasΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών,

  • ως κομβικός συνεργάτης σε ότι αφορά στην Εκπαίδευση
  • στο πλαίσιο λειτουργίας και συντονισμού των Εθνικών Θεματικών Δικτύων του Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ… «ΑΧΡΗΣΤΑ» και ΝΕΡΟ & ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε ή και να συμμετάσχετε με ανακοίνωσή σας στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020, που έχει ως αντικείμενο την Κλιματική Αλλαγή. Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη από τις 12 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.

Σημείο αναφοράς 1ο: Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει μία τουλάχιστον Συνεδρία η οποία θα δώσει βήμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να παρουσιάσουν το έργο* τους -μετά από αξιολόγηση από κριτές-, στην αγγλική γλώσσα, λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση ανακοίνωσης σε επιστημονικό συνέδριο.
Σημείο αναφοράς 2ο: Το δικαίωμα συμμετοχής και ανακοίνωσης στο Συνέδριο δίνεται δίχως χρέωση, αδαπάνως.
Σημείο αναφοράς 3ο: Οι καλύτερες ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν ως άρθρα -μετά από νέα αξιολόγηση- στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Desalination and Water Treatment Journal”.
Σημείο αναφοράς 4ο: Μια πλήρης ημέρα επίσκεψης-εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2020 στην ελληνική πιλοτική περιοχή του ευρωπαϊκού έργου BalkanRoad -στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται το παρόν συνέδριο- , συγκεκριμένα στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη, στη Νάουσα.
Σημείο αναφοράς 5ο: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων προς κρίση έχει μετατεθεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

SAVE THE DATE: 12 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.
Όσες και όσοι ενδιαφερόσαστε να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περαιτέρω πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής.
http://balkanroad.eu/conference

Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτ/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης, της επικράτειας.

Έγγραφο ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. – Εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύμφωνα με το αρ. 42/17-10-2019 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με θέμα: «Η σεισμολογία στο Σχολείο», «Μια βόλτα στο διάστημα», «Περί Ανέμων και Υδάτων», και «Προσδιορισμός της Ηλικίας του Σύμπαντος» , στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, :

(i) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Η σεισμολογία στο Σχολείο» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Α΄/θμιας (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού) και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου), γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρακάτω έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(ii)Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Περί Ανέμων και Υδάτων» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στους χώρους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρακάτω έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(iii) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Προσδιορισμός της Ηλικίας του Σύμπαντος» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Λυκείου των σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας και υλοποιείται εντός σχολείου από τον κ. Κολοκοτρώνη Ευάγγελο και τον κ. Κουτουλίδη Λάζαρο, Αστροφυσικούς, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρακάτω έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτική Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Λαυρίου, με θέμα : «Οργάνωση δράσης στον Προσανατολισμό-Orienteering», Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το Κ.Π.Ε. Λαυρίου, την Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας και τις Δ/σεις Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, για την διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας, συνολικής διάρκειας εννιά (9) διδακτικών ωρών, με θέμα :

«Οργάνωση δράσης  στον Προσανατολισμό-Orienteering»

Η Ημερίδα απευθύνεται συνολικά σε σαράντα (40) εκπαιδευτικούς και θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ Λαυρίου την 1η Φεβρουαρίου 2020. Από την Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας θα επιλεγούν 10 εκπαιδευτικοί. Θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Π.Ε.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης της Ημερίδας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 19-12-2019.
Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020
8.45-9.00 Υποδοχή εκπαιδευτικών

9.00-10.00 Αγώνας προσανατολισμού

10.00 – 10.45 Μέθοδος χαρτογράφησης με χρήση google-earth (Δημήτρης Καραδημητρίου)

10.45 – 11.45 Χωρισμός σε ομάδες:

Πρώτη ομάδα: εφαρμογή χαρτογράφησης σε 60’ (Δημήτρης Καραδημητρίου)

Δεύτερη ομάδα: διάλειμμα και 2 εισηγήσεις:  1. ‘Το orienteering στην ΠΕ: η εμπειρία του ΚΠΕ’ (μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου) και

2. ‘Επίδραση του Orienteering στον ανθρώπινο οργανισμό’ (Χρύσα Αλεξάκη)

11.45 – 12. 45 Χωρισμός σε ομάδες:

Δεύτερη ομάδα: εφαρμογή χαρτογράφησης σε 60’ (Δημήτρης Καραδημητρίου)

Πρώτη ομάδα: διάλειμμα και 2 εισηγήσεις:  1. ‘Το orienteering στην ΠΕ: η εμπειρία του ΚΠΕ’  (μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου) και

2. ‘Επίδραση του Orienteering στον ανθρώπινο οργανισμό’ (Χρύσα Αλεξάκη)

12.45 – 13.15 Αποτύπωση χάρτη (Δημήτρης Καραδημητρίου)

13.15 – 14.15 Σχεδίαση δράσης (Δημήτρης Καραδημητρίου)

14.15 – 15.15 Εφαρμογή της δράσης (Δημήτρης Καραδημητρίου)

15.15 – 15.30 Συζήτηση – Αποτίμηση – Βεβαιώσεις 

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (2η Ανακοίνωση) – «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 13-15 Μαρτίου 2020

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με θέμα:
«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής»
θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Σχολών Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε το Συνέδριο να τεθεί και υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι:

  • Η ανάδειξη των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης /Εκπαίδευσης για την Αειφορία που υλοποιούνται στα σχολεία της χώρας.
  • Η προβολή του έργου και των δράσεων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων.
  • Η παρουσίαση της έρευνας σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία που διεξάγεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Η παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία.
  • Η παρουσίαση δράσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία που υλοποιούνται από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς.
  • Οι προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των 17 στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης.
  • Η αποτίμηση των 30 χρόνων λειτουργίας του Θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προτάσεις για τη συνέχισή του.
  • Η ανάδειξη της συμβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στη διαμόρφωση του νέου σχολείου του 21ου αιώνα.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές Ερευνητικών Ιδρυμάτων, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

Όσοι επιθυμούν να υλοποιήσουν εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση κείμενο με ανώτατο όριο τις 1.500 λέξεις (έως 4 σελίδες) μέχρι και την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019. Η μορφή του κειμένου για υλοποίηση εργαστηρίου παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

Για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό του Συνεδρίου όσοι προτίθενται να υποβάλουν εργασία στο 8ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση http://bit.ly/8_synedrio_peekpe_ergasia

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω (2η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών Έως 27 Δεκεμβρίου 2019
Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών Έως 31 Ιανουαρίου 2020
Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο Έως 10 Φεβρουαρίου 2020

(2η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Οδηγίες και Υπόδειγμα Συγγραφής ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οδηγίες και Υπόδειγμα Συγγραφής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση