Εγκρίνεται η χρονική επέκταση κατά ένα επιπλέον Σχολικό Έτος (2023-2024) της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Αλφαβητάρι Οικονομικών» που απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού Γενικής Εκπαίδευσης και σε μαθητές/-τριες Α΄,Β΄, Γ΄ τάξης Γυμνασίου Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε μαθητές/-τριες Επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας καθώς και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού. Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είχε εγκριθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 με το υπ΄αρ. Πρωτ. : Φ1/ΓΜ/66844/29828/Δ7/15-3-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, (Πράξη 14/2-3-2023 του Ι.Ε.Π.). Η χρονική επέκταση υλοποίησής του για το σχολικό έτος 2023-2024 εγκρίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:: όπως αναφέρονται στο έγγραφο.

Έγκριση κατά ένα επιπλέον Σχολικό Έτος (2023- 2024) του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Αλφαβητάρι Οικονομικών»

Πρόσκληση Συμμετοχής_ActionAid_Αλφαβητάρι Οικονομικών_2024
Αλφαβητάρι Οικονομικών_ActionAid_Πληροφορίες