Αρχείο για "Σεπτέμβριος, 2021"

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και επιστημονικές Γεω-δράσεις της ειδικότητας του πτυχιούχου μηχανικού Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

 

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και επιστημονικές Γεω-δράσεις της ειδικότητας του πτυχιούχου μηχανικού Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού εργαλείου εικονικής περιήγησης

Έγκριση εκπαιδευτικού εργαλείου «Εικονικής Περιήγησης (3D Virtual Reality Tour)» στα «Σπήλαια Διρού» και στο «Αχίλλειο Μουσείο»

Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα-διδακτικές επισκέψεις, το εκπ/κό υλικό, τις επιμορφωτικές δράσεις και τα δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά το σχολ. έτος 2021 – 2022

Και αυτή τη χρονιά το ΚΠΕ Αργυρούπολης καλείται να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της πανδημίας και στις συνθήκες λειτουργίας των Σχολείων, αυτή τη φορά με προτεραιότητα στη δια ζώσης εκπαίδευση. Έτσι το ΚΠΕ Αργυρούπολης προετοιμάζεται  να παρέχει τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες του προς την εκπαιδευτική κοινότητα με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και τα μέτρα προφύλαξης έναντι της πανδημίας Covid-19.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στις συνθήκες της πανδημίας είναι απαραίτητη και μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία αφού: α) τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η κλιματική κρίση, οι δασικές πυρκαγιές, η ρύπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας κ.ά. όχι μόνο δεν είναι υποδεέστερα από τα ζητήματα προστασίας της υγείας, αλλά αντίθετα πολλές φορές αποτελούν άμεσες αιτίες πολλών ασθενειών ή τις επιδεινώνουν, β) η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή δημιουργεί επιπλέον πίεση στις ανθρώπινες κοινωνίες, στις οποίες προξενεί εκτεταμένες απώλειες, καταστροφές και εκτοπίσεις πληθυσμών. Φέτος ο ΟΗΕ αποφάσισε ότι η Δεκαετία 2021-2030 έχει ως κύριο θέμα την «Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων». Για εμάς στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα,το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μια και δυστυχώς κατά την περίοδο του καλοκαιριού είχαμε πολλές δασικές πυρκαγιές που προξένησαν μεγάλες καταστροφές.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

 

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή» της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 45/09-09-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό που διοργανώνετε σε συνεργασία με το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας ( Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης), για το σχολικό έτος 2021-2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η
ασφάλεια των μαθητών/τριών.
3. Όλες οι σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει
αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία,
διαφήμιση κ.λπ.).
7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες
δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών .
9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί
να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
10. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης των επιμέρους σταδίων του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές 17 Σεπτεμβρίου 2021

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές

που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE14 GIE/GR/000304 ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα»
17 Σεπτεμβρίου 2021
Ώρα 09.30 – 14.30

Εγγραφή Πρόγραμμα

Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση – C.R.L. School 2021

Η Οργανωτική Επιτροπή του CRL School σας καλεί να συμμετάσχετε στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 με σκοπό την αναλυτική ενημέρωσή σχετικά με τη διεξαγωγή του φετινού σχολείου C.R.L. School 2021, καθώς και τη συμμετοχή σας στις δράσεις του.
Το 6ο Σχολείο του Εργαστηρίου της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου, CRL School 2021, θα διεξαχθεί μεταξύ 1 και 3 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακά, λόγω των ειδικών συνθηκών.

Η ενημερωτική αυτή συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, που ασχολούνται με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: «Εργαστήριο της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου» το οποίο από την περσινή σχολική χρονιά έχει εγκριθεί από το Υπουργείου Παιδείας και το ΙΕΠ (Φ1/ΕΠ/130837/177417/Δ7, 30-12-2020).

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ενημερωτική συνάντηση, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://forms.gle/82E9ZTJzveeHE5Yw5 έως την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 στις 14:00. Οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον απαραίτητο σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης έως την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 (ημέρα της συνάντησης). (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

Πρόσκληση για ενημέρωση για το CRL School2021

 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) – Πλατφόρμα FEE ACADEMY

Το Foundation for Environmental Education, το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο παγκόσμιος οργανισμός του οποίου η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι εθνικός χειριστής, έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων και επιμόρφωσης με τίτλο Fee Academy.

Σκοπός είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και σε δεξιότητες.

· Πληροφορίες για τα μαθήματα, τις ημερομηνίες έναρξης, το περιεχόμενο και το κοινό στο οποίο απευθύνονται μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: https://www.fee.global/fee-academy

· Τα μαθήματα είναι δωρεάν, στα αγγλικά και δίνουν βεβαίωση συμμετοχής από το FEE

 · Εγγραφές : https://feeacademy.global/

*Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία με την δημιουργία λογαριασμού χρήστη ή ζητηθεί enrollment key παρακαλώ πολύ ενημερώστε την ΕΕΠΦ (Τ: 210-3224944, Email: education@eepf.gr ) για μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Για το μαθητικό κοινό προβλέπεται η ίδια διαδικασία για όλους άνω των 15.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στην Ελλάδα έχει οριστεί στα 15 έτη του μαθητή/τριας, επομένως για τους κάτω των 15 απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση γονέα την οποία διαθέτει η ΕΕΠΦ και το FEE ενεργοποιεί τους λογαριασμούς χρήστη.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση