Αρχείο για "Νοέμβριος, 2013"

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σεμινάριο με θέμα την ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5)

Το έργο LIFE+ ACEPT-AIR είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στη μελέτη των επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των πηγών τους. Το έργο υλοποιείται από το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στόχος του έργου είναι να παρέχει στις εθνικές αρχές σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τα μέσα (βάσεις δεδομένων συγκέντρωσης σωματιδίων και χημικού χαρακτηρισμού τους, καθώς και ένα εργαλείο άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής) για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων PM10 και PM2,5.

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+ ACEPT-AIR έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από σεμινάρια για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αθήνα, τα οποία θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις ερευνητών και καθηγητών των παραπάνω φορέων και πιο συγκεκριμένα των κ.κ.:

Δρ. Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη, Ερευνητή Α΄, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
Καθηγητή Κούγκολου Αθανάσιου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Καθηγήτριας Κωνσταντινής Σαμαράς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Δρ. Πρόγιου Αθηνάς, ΆΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ,
Αναπληρωτή καθηγητή Λαζαρίδη Μιχάλη, Πολυτεχνείο Κρήτης.

 Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα αφορά:

 • στους στόχους του προγράμματος,
 • στην ανάπτυξη του «εργαλείου πολιτικής» για τον έλεγχο και τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και στη συνεισφορά που έχουν οι τοπικοί φορείς στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων,
 •  στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 που έγιναν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο κατά τη διάρκεια της θερινής και χειμερινής καμπάνιας μετρήσεων,
 • στα φαινόμενα που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και σε τοξικές ουσίες στο περιβάλλον,
 • στη διαχρονική εξέλιξη των εκπομπών από την οδική κυκλοφορία,
 • στη μακροχρόνια επίδραση της ρύπανσης των αιρούμενων σωματιδίων από τη μικροκλίμακα του αστικού περιβάλλοντος έως και την πλανητική αλλαγή.

Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι απόφοιτοι των τμημάτων φυσικής, χημείας, περιβάλλοντος, βιολογίας, μαθηματικών κα. και των πολυτεχνικών, γεωπονικών και δασοπονικών σχολών χωρίς επιβάρυνση.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” στην Αγία Παρασκευή και θα είναι διάρκειας 6 ωρών. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, που θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες, θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και σημειώσεις σχετικές με την αέρια ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (ποσοτικοποίηση, επιπτώσεις στην υγεία, τρόποι αντιμετώπισης κλπ).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 27-28 ή 29 Ιανουαρίου 2014

Καταληκτική Ημερομηνία για τις αιτήσεις : 20/12/13 – Αποστολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στο e-mail : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr

Αίτηση συμμετοχής (Word)

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-2014

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) για το σχολικό έτος 2013-2014.

(Απόσπασμα από την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ)

1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1.1. Σχεδιασμός
Η διαδικασία ανάπτυξης Σχολικών Δραστηριοτήτων έχει ως εξής: Με την έναρξη του σχολικού έτους οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ ενημερώνουν τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ο Διευθυντής, σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση, ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται:

 •  από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος
 •  από ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων
 •  από μαθητές του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου.

Όταν συγκροτηθεί η ομάδα, ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και για τη δευτεροβάθμια τα ονοματεπώνυμα και των μαθητών που θα συμμετέχουν. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται με τις πληροφορίες αυτές «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται. (παράρτημα 2)

1.2. Έγκριση
Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – συμμετοχή των Εκπαιδευτικών
Η διάρκεια ενός προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων μπορεί να είναι τουλάχιστον 5 μήνες για τη Δ/θμια Εκπαίδευση.

 • Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων.
 • Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων καθηγητών του σχολείου, που εγκρίνει το πρόγραμμα. Το πρακτικό αυτό συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής προγράμματος» (βλέπε συνοδευτικά έντυπα).
 • Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δυο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου. Η συμπλήρωση αφορά τον/την εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει πρόγραμμα ή εναλλακτικά δύο εκπαιδευτικούς του προγράμματος, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό του σχολείου. Για κάθε εκπαιδευτικό το ανώτατο όριο συμπλήρωσης ωραρίου από υλοποίηση προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων ορίζεται σε δύο ώρες.
 • Κάθε εκπαιδευτικός της Δ/θμιας Εκπ/σης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα, εκ των οποίων το ένα ως αναλαμβάνων. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα 1-4 εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του αναλαμβάνοντος.
 • Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

1.7. Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων
Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, στην τοπική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παράρτημα 2 Εγκυκλίου – Σχέδιο υποβολής προγράμματος  (word)

Παράταση υποβολής Προγραμμάτων μέχρι 6 Δεκεμβρίου

Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Έγκριση των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

Έγκριση των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για το σχολικό έτος 2013-14 για μαθητικές ομάδες Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Εισήγηση «Η επίδραση του περιβάλλοντος στο αποτελεσματικό σχολείο»

Εισήγηση «Η επίδραση του περιβάλλοντος στο αποτελεσματικό σχολείο», Πετρίδου Βαρβάρα, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας στο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο του ΚΕΣΥΠ Αγίας Παρασκευής στα πλαίσια του προγράμματος Comenius Regio.

Δείτε το στο slideshare.net

ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου – Πρόσκληση για τη Συμμετοχή νέων σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Όταν η Φύση Δημιουργεί…Πολιτισμό»

Το Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Όταν η Φύση Δημιουργεί…Πολιτισμό», το οποίο ιδρύθηκε και εγκρίθηκε η λειτουργία του για τα σχολ. Έτη 2013-14 και 2014 -15 στις 23/05/13 με το υπ’αρ. Πρωτ. 70221/Γ7 σχετ. έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ (Τμήμα Β΄) ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Βλ. και σχετ. έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ ( Τμήμα Β΄) ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.  175488 / Γ7 19 -11-13). Τα σχολεία και οι σχολικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο, να συμπληρώσουν  τη σχετική φόρμα αίτησης και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Η αίτηση αφορά νέα σχολεία, που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο και η διάρκειά της θα αφορά τα Σχολ. Έτη 2013-14 και 2014-15.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν πρέπει να στείλουν την  αίτησή τους στον υπεύθυνο Π.Ε. ή Σ.Δ. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.

Έγγραφο του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο

Πρωτόκολλο Συνεργασίας

ΚΠΕ Μεσολογγίου-Θέρμου «Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο “Aλυ κολογία”»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου-Θέρμου στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει με τίτλο «Αλυ <Οι>κολογία» (Αριθ. Πρωτ. 17642/Γ7/08-02-2013 Απόφαση ΥΠΑΙΘΠΑ), συνεχίζει φέτος για δεύτερη σχολική χρονιά τη λειτουργία του Δικτύου και προσκαλεί ως συντονιστικός φορέας όλους τους εκπαιδευτικούς της χώρας να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά), με την προϋπόθεση ότι προτίθενται να υλοποιήσουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013-2014 περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τη θεματολογία του Δικτύου.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στο δίκτυο χρειάζεται συμπληρωματικά να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Όλες οι Αιτήσεις και τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας θα πρέπει να αποσταλούν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή ΠΕ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.

Έγγραφο του ΚΠΕ Μεσολογγίου-Θέρμου

Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο

Πρωτόκολλο Συνεργασίας

ΚΠΕ Μολάων – Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο εθνικό θεματικό δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»

Σας ενημερώνουμε ότι το εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων, με τίτλο: «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει», το οποίο λειτουργεί από το σχολικό έτος 2009 – 2010, ανανεώνει και φέτος τη λειτουργία του και προσκαλεί όλους τους εκπαιδευτικούς (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά) που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν την σχολική χρονιά 2013-2014 περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές ενότητες του δικτύου, να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτό, συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση.

Έγγραφο του ΚΠΕ Μολάων

Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο

ΚΠΕ Κέρκυρας – Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο «Αειφορική Τεχνολογία»

Το ΚΠΕ Κέρκυρας συντονίζει το εθνικό δίκτυο “Αειφορική Τεχνολογία” με κεντρικό θεματικό αντικείμενο τις ΤΠΕ, και γενικότερα τις πράσινες τεχνολογίες μικρής κλίμακας.

Πληροφορίες

Αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο

 

Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης – Δημιουργία Ταινίας Animation

coverΠαρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Σιάκα «ΕΚΦΡΑΣΟΥ ΜΕ ANIMATION.

Το βιβλίο αποτελεί μια εκδοτική προσπάθεια της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.) ως συμβολή στην αναβάθμιση του ρόλου των Κινηματογραφικών Λεσχών και στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, αποτελεί ένα κομβικό εργαλείο στο πλαίσιο της  συνεργασίας της Ο.Κ.Λ.Ε. με τον Σπύρο Σιάκα  στη διεξαγωγή μιας  σειράς  κινηματογραφικών εργαστηρίων  με σκοπό την μετάβαση από την παθητική στην κριτική θέαση μιας ταινίας.

Στο βιβλίο του Σπύρου Σιάκα γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των βασικών εργαλείων δημιουργίας μιας ταινίας animation.  Ειδικότερα, αναπτύσσονται με πλούσια εικονογράφηση θέματα που αφορούν:

 • Βασικές αρχές και εργαλεία δημιουργίας σεναρίου
 • Τεχνικές λήψης-animation
 • Βασικές αρχές της κινηματογραφικής γλώσσας
 • Βασικές αρχές και  εργαλεία του ψηφιακού μοντάζ

Το βιβλίο, όπως και η παρουσίαση, συνοδεύεται με προβολή βραβευμένων ταινιών animation που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία δημιουργίας animation.

Μετά την παρουσίαση,  όσοι το επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν  συμμετοχή για τον πρώτο κύκλο εργαστηρίων animation που θα διοργανώσει η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης σε συνεργασία με τον Σπύρο Σιάκα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις εισαγωγής στην κινηματογραφική γλώσσα με αποσπάσματα από το βιβλίο.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Δημήτρης Καλαντίδης (2109941199, 6945405825, jim_kalant@hotmail.com), Θοδωρής Μουμουλίδης: 6948595004, tmoumoulidis@hotmail.com  

Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013, στις 7:00 μ.μ. στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης (Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 114 και Κουντουριώτου).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Σπύρος Σιάκας είναι καθηγητής εφαρμογών στο Τμήμα Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας.  Είναι διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Arts/M.A.) στο Animation στο Surrey Institute of Arts and Design, University College με υποτροφία του Ι.Κ.Υ., όπου διδάσκει animation (από το 2002 ως  επιστημονικός συνεργάτης και, από τον Ιούνιο του 2013, ως καθηγητής εφαρμογών).  Έχει συμμετάσχει ως σκηνοθέτης και animator στη δημιουργία εκπαιδευτικών ταινιών και πολυμεσικού υλικού για παιδιά και ενήλικες. Οι ταινίες που έχει σκηνοθετήσει έχουν  βραβευθεί σε φεστιβάλ ταινιών  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έγκριση ενημερωτικών παρεμβάσεων από τη “Let’s Go Green”

««Έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων από τη «Let’s Go Green» σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την υλοποίηση εργαστηρίου κομποστοποίησης.

Έγγραφο έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πληροφορίες :
http://www.letsgogreen.gr/index.php?route=product/category&path=92&category=1
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση