Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Απογραφή στο σχολείο (CENSUS@SCHOOL)» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο), για το σχολικό έτος 2019-2020 υπό τις εξής προϋποθέσεις :

1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας.
2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καθώς και των Υπεύθυνων Σχολικών  Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
5. Το εν λόγω πρόγραμμα δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών ή Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων.
6. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός σχολικού πλαισίου από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και η συνολική του διάρκεια να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
7. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιηθεί επίσκεψη στελέχους του φορέα (ΕΛΣΤΑΤ), αυτή να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
8. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν.2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).
9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.
10. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
11. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.statistics.gr/el/census-at-school

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.