Σύμφωνα με το αρ. 46/7-11-2019 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το αίτημα του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος, στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις :

α) ως προς το σκέλος αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού (χάρτης, βίντεο βιβλίο για την Ρεματιά Χαλανδρίου Πεντέλης) από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων κατά την κρίση τους στα σχετικά με το περιβάλλον μαθήματα και προγράμματα, και
β) ως προς το σκέλος των επισκέψεων σχολείων και την περιήγησή τους στην Ρεματιά.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, απαραίτητες θεωρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
η συμμετοχή των μαθητών να είναι προαιρετική,
η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να γίνεται παρουσία του/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών των σχολείων
να μην υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και του σχολείου, και
να μην περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση.
το μέρος του προγράμματος που υλοποιείται στο σχολείο να μην υπερβαίνει τις δύο διδακτικές ώρες και να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου,
η επίσκεψη των μαθητών στη Ρεματιά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τις διδακτικές επισκέψεις, και να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους που θα επισκεφθούν οι μαθητές.

  Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.