Άρθρα κατηγορίας "Απολογιστικά"

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) του σχολικού έτους 2022-2023

Ηλεκτρονικές φόρμες συμπλήρωσης απολογιστικών στοιχείων

Απολογιστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023
Απολογιστικά Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2022-2023
Απολογιστικά Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων σχολικού έτους 2022-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτρονικές Φόρμες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρέπει να συμπληρωθούν αναλόγως από τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικούς των Προγραμμάτων Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ. Σε περίπτωση προβλήματος/δυσκολίας στη συμπλήρωση των στοιχείων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υπεύθυνη Π.Ε. Τα Απολογιστικά στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν από όλους/ες τους/τις συντονιστές/στριες των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώθηκαν ή όχι.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ. Αριθμ. Φ11/126281/Δ7 – 14/10/2022 (Παράγραφος 6), για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Ο/Η Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης και παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή) στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. και Σ.Δ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»

Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πρέπει να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων τους και τις εκθέσεις αποτίμησης (επισυνάπτεται πρότυπο Έκθεσης Αποτίμησης), στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grpere@dide-v-ath.att.sch.gr Στις εκθέσεις απολογισμού μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ.).

Τα Απολογιστικά των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grekth@dide-v-ath.att.sch.gr .Υπόψη κας Στέλλας Καρατζένη.

Προθεσμία αποστολής Εκθέσεων Αποτίμησης &- συμπλήρωσης φόρμας : 23 Ιουνίου 2023

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) του σχολικού έτους 2021-2022

Ηλεκτρονικές φόρμες συμπλήρωσης απολογιστικών στοιχείων

Απολογιστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022
Απολογιστικά Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2021-2022
Απολογιστικά Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων σχολικού έτους 2021-2022

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτρονικές Φόρμες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρέπει να συμπληρωθούν αναλόγως από τους/τις  Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε προγράμματα Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ. Σε περίπτωση προβλήματος/δυσκολίας στη συμπλήρωση των στοιχείων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υπεύθυνη Π.Ε. Τα Απολογιστικά στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν από όλους/ες τους/τις συντονιστές/στριες των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώθηκαν ή όχι.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ. Αριθμ. Φ11/160010/Δ7 – 8/12/2021, του Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Ο/Η Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης και παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή) στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. και Σ.Δ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»

Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων τους και τις εκθέσεις αποτίμησης (όπου θα φαίνεται η παιδαγωγική ομάδα και ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος), στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grpere@dide-v-ath.att.sch.gr. Στις εκθέσεις απολογισμού μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ.).

Αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Προθεσμία κατάθεσης απολογισμού – συμπλήρωσης φόρμας : 30 Ιουνίου 2022

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) του σχολικού έτους 2020-2021

Ηλεκτρονικές φόρμες συμπλήρωσης απολογιστικών στοιχείων

Απολογιστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

https://forms.gle/HykjRCk62wGcFvX2A

Απολογιστικά Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

https://forms.gle/bwP39pSB7DXcUsWb6

Απολογιστικά Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων

https://forms.gle/JzWHVFUrXrkUbeVi6

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτρονικές Φόρμες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρέπει να συμπληρωθούν αναλόγως από τους/τις  Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε προγράμματα Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων τους ή/και τις  εκθέσεις απολογισμού (όπου θα φαίνεται η παιδαγωγική ομάδα και ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος), στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr. Στις εκθέσεις απολογισμού μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ.),  

Αφού συμπληρωθούν και τα απολογιστικά στοιχεία (στις διαδικτυακές φόρμες), θα χορηγηθεί Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος (όπως προβλεπόταν  με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 137053/ ΓΔ4 / 09-10-2020) για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν. 

Αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο  Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη  χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Προθεσμία κατάθεσης απολογισμού – συμπλήρωσης φόρμας : 25 Ιουνίου 2021

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας & Πολιτιστικών Θεμάτων) του σχολικού έτους 2019-2020, Β΄Φάση

Ενόψει της ολοκλήρωσης της Β΄ Φάσης Απολογισμού των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας & Πολιτιστικών Θεμάτων) της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια απολογιστικών στοιχείων που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές φόρμες στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του τμήματος Π.Ε., από τους Συντονιστές & συμμετέχοντες των σχολείων που επέκτειναν τα προγράμματά τους έως το τέλος Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06-2020 εγκύκλιο με θέμα:

«Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) του διδακτικού έτους 2019-2020»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2gcWAo5SGy4hnXbJ39YIMJt3iPXT9hbszr58iRdyRttDLvg/viewform
από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek5dRmaDmTeqSB5VK6sSUeO6eemktBf5MFRS5E7gd7xvYtrQ/viewform

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα έχει διαφορετικές ερωτήσεις για τους/τις συντονιστές/στριες των προγραμμάτων και για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικούς και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους/όλες τους/τις Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων ή τις εκθέσεις απολογισμού, στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση :grpere@dide-v-ath.att.sch.gr. Επιπλέον, μπορούν να αναρτήσουν – εάν επιθυμούν – το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο συνεργατικό Wiki (perivallontikivathinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Δίνονται παρακάτω και οι αντίστοιχες φόρμες απολογισμού για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων.

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWDZ9GZqcyY-fO7JejLBFGXA5g8zTvlrUYO8VolllUjeWMCg/viewform
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKFs1gT9AYlrH6bsdi9C9QAzicjt1UEA9LL-Y7VARPjnDvug/viewform

Προθεσμία κατάθεσης απολογισμού – συμπλήρωσης φόρμας : 7 Νοεμβρίου 2020

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

 

Επέκταση χρόνου υλοποίησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παράταση χρόνου Υποβολής Απολογιστικών Στοιχείων και Εκθέσεων Απολογισμού, Έκδοση Βεβαιώσεων του σχολικού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) και των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του διδακτικού έτους 2019-2020», τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που  υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δύνανται να συνεχιστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 και να ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους.

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν (όπου αυτό είναι εφικτό) να επεκτείνουν τον χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων τους, παρακαλούνται να ενημερώσουν την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στον παρακάτω σύνδεσμο :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehGcaJKmBV7X2KFQURwaOU0MJK-3tZjwsbCE7SbLcwZuxJ-A/viewform

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, καθώς και η αποστολή των απολογιστικών εκθέσεων και του παραχθέντος υλικού των προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν (σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. Αριθμ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων), παρατείνεται έως τις 30-06-2020. Ολοκληρωμένα θεωρούνται τα προγράμματα που συμπλήρωσαν 4 μήνες υλοποίησης (με συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακές ), έχουν συμπληρωθεί τα ερωτηματολόγια απολογισμού και εφόσον έχουν σταλεί οι απολογιστικές εκθέσεις ή/και το παραχθέν υλικό.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τα έχουν συμπληρώσει ακόμα, να συμπληρώσουν τα απολογιστικά στοιχεία των προγραμμάτων Π.Ε. που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές φόρμες στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του τμήματος Π.Ε., ανεξάρτητα από το γεγονός της ολοκλήρωσής τους, έως και τις 30 Ιουνίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα έχει διαφορετικές ερωτήσεις για τους/τις συντονιστές/στριες των προγραμμάτων και για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικούς και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους/όλες τους/τις Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Ε.
Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2019-2020

Ενόψει της ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της  Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια απολογιστικών στοιχείων που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές φόρμες στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του τμήματος Π.Ε.

από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
https://docs.google.com/forms/d/1YiLQmwGCrsCmLPVaTBtXKiX7n1zq6AiztKKQpAI1hXM/edit?usp=sharing
από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
https://docs.google.com/forms/d/1iJPEgHB7bc6pMwFm6ZyB2u5VZOfY5llYPwRNR55kHl0/edit?usp=sharing

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα έχει διαφορετικές ερωτήσεις για τους/τις συντονιστές/στριες των προγραμμάτων και για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικούς και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους/όλες τους/τις  Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων ή τις  εκθέσεις απολογισμού, στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr                                                     

Μετά τη συμπλήρωση των απολογιστικών στοιχείων (στις διαδικτυακές φόρμες), θα χορηγηθεί Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος (όπως προβλεπόταν  με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 190790/ Δ7 / 4-12-2019) στις περιπτώσεις που  θα καθορίζονται στη σχετική αναμενόμενη Εγκύκλιο του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεδομένης της πρόωρης διακοπής των μαθημάτων  του  Σχολικού Έτους 2019-20.  

Αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο  Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη  χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

 

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2018-2019 και ανάρτηση εργασιών στο Wiki του τμήματος Π.Ε.

Για την αποστολή του απολογισμού των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια απολογιστικών στοιχείων που υπάρχουν στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες έως τις 10 Ιουνίου 2019 :

α. Ερωτηματολόγιο συντονιστών Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2018-2019  από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
β. Ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2018-2019  από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα είναι διαφορετική για τους/τις συντονιστές/στριες των προγραμμάτων και για τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικούς και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους τους Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Ε.
Ο/η Συντονιστής/στρια κάθε προγράμματος καταθέτει μια έκθεση απολογισμού (Ερώτηση 22 στη φόρμα των απολογιστικών στοιχείων) και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως την Υπεύθυνη Π.Ε. για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων Π.Ε. του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους (εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Αρ. Πρωτ. 212004/ Δ7 / 7-12-2018).
Στη συνέχεια, αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω ενημέρωση από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας και η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας απολογισμού, χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος, από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικός, πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα απολογισμού, ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και να γράψει ότι το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε στο αντίστοιχο πεδίο (το πρόγραμμα θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε όταν η διάρκειά του είναι μικρότερη των 5 μηνών – για την φετινή σχολική χρονιά, μικρότερη των 4 μηνών).

Προτείνουμε στους/στις εκπαιδευτικούς να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όσους και όσες ενδιαφέρονται. Εναλλακτικά, μπορούν να το αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr.

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2017-2018 και ανάρτηση εργασιών στο Wiki του τμήματος Π.Ε.

Για την αποστολή του απολογισμού των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια απολογιστικών στοιχείων που υπάρχουν στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες έως τις 15 Ιουνίου 2018 :

α. Ερωτηματολόγιο συντονιστών Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2017-2018 από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

β. Ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2017-2018 από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα είναι διαφορετική για τους/τις συντονιστές/στριες των προγραμμάτων και για τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικούς και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους τους Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Ε.
Ο/η Συντονιστής/στρια κάθε προγράμματος καταθέτει μια έκθεση απολογισμού (Ερώτηση 22 στη φόρμα των απολογιστικών στοιχείων) και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως την Υπεύθυνη Π.Ε. για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων Π.Ε. του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους (εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Αρ. Πρωτ. 188142/ ΓΔ4 / 2-11-2017).
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας και τη συμπλήρωση των απολογιστικών στοιχείων, χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης ή Συμμετοχής στην παιδαγωγική ομάδα του Προγράμματος.
Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικός, πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα απολογισμού, ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και να γράψει ότι το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε στο αντίστοιχο πεδίο (το πρόγραμμα θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε όταν η διάρκειά του είναι μικρότερη των 5 μηνών).

Συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο  Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη  χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους. Εναλλακτικά, μπορούν να το αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2016-2017 και ανάρτηση εργασιών στο Wiki του τμήματος Π.Ε.

Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του επιμορφωτικού έργου του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το επόμενο σχολικό έτος, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων, παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια απολογιστικών στοιχείων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τομείς επιμόρφωσης, που υπάρχουν στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες έως τις 20 Ιουνίου 2017 :

α.  Ερωτηματολόγιο συντονιστών Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2016-2017 από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

β. Ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2016-2017 από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα είναι διαφορετική για τους συντονιστές των προγραμμάτων και για τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους τους Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Ε. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί η φόρμα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού του προγράμματος, το πρόγραμμα θεωρείται ότι δεν υλοποιήθηκε και δεν θα χορηγηθούν βεβαιώσεις. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικός, πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα απολογισμού, ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα (το πρόγραμμα θεωρείται ότι δεν υλοποιήθηκε όταν η διάρκειά του είναι μικρότερη των 5 μηνών).

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2015-2016

 

Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του επιμορφωτικού έργου του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το επόμενο σχολικό έτος, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων, παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια απολογιστικών στοιχείων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τομείς επιμόρφωσης, που υπάρχουν  στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες έως τις 12 Ιουνίου 2016 :

α.  Ερωτηματολόγιο συντονιστών Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2015-2016 από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

β. Ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2015-2016 από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση