Ηλεκτρονικές φόρμες συμπλήρωσης απολογιστικών στοιχείων

Απολογιστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023
Απολογιστικά Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2022-2023
Απολογιστικά Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων σχολικού έτους 2022-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτρονικές Φόρμες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρέπει να συμπληρωθούν αναλόγως από τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικούς των Προγραμμάτων Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ. Σε περίπτωση προβλήματος/δυσκολίας στη συμπλήρωση των στοιχείων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υπεύθυνη Π.Ε. Τα Απολογιστικά στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν από όλους/ες τους/τις συντονιστές/στριες των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώθηκαν ή όχι.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ. Αριθμ. Φ11/126281/Δ7 – 14/10/2022 (Παράγραφος 6), για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Ο/Η Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης και παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή) στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. και Σ.Δ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»

Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πρέπει να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων τους και τις εκθέσεις αποτίμησης (επισυνάπτεται πρότυπο Έκθεσης Αποτίμησης), στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grpere@dide-v-ath.att.sch.gr Στις εκθέσεις απολογισμού μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ.).

Τα Απολογιστικά των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grekth@dide-v-ath.att.sch.gr .Υπόψη κας Στέλλας Καρατζένη.

Προθεσμία αποστολής Εκθέσεων Αποτίμησης &- συμπλήρωσης φόρμας : 23 Ιουνίου 2023

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας