Αρχείο για "10 Νοεμβρίου 2020"

Υ.ΠΑΙ.Θ. – Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Το κλίμα αλλάζει …. αλλάζω ζωή» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού –ΕΛΛΕΤ για το σχολικό έτος 2020- 2021

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 50/22-10-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Το κλίμα αλλάζει …. αλλάζω ζωή » στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «LIFE-IP AdaptInGR» για το σχολικό έτος 2020-2021. O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού- ΕΛΛΕΤ απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 (από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι τις 20 Μαρτίου του 2021) εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και πραγματοποιείται μετά από την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.
3. Η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του είναι απολύτως απαραίτητη.
4. Ο φορέας διοργάνωσης (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού) αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και αυστηρά ότι θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών (μαθητών και μαθητριών), βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
5. Η προετοιμασία της συμμετοχής στον διαγωνισμό θα γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος και τα έργα των μαθητών/μαθητριών που θα υποβάλλονται ως συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
6. Να μη γίνει φωτογράφηση, ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετέχουν στον μαθητικό διαγωνισμό.
7. Δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του μαθητικού διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει μέσα από δύο διακριτές κατηγορίες: (α) τη δημιουργία παιχνιδιού-ηλεκτρονικού ή επιτραπέζιου και (β) τη δημιουργία βίντεο.
Οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων (άτομα ή μαθητικές ομάδες) θα υποβάλλονται μέσω των σχολείων, από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2021 και η προετοιμασία για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό, σύμφωνα με τους αιτούντες, θα πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου. Η ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών θα γίνει τον Απρίλιο του 2021 από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Οι συμμετοχές οι οποίες θα διακριθούν θα λάβουν «Έπαινο διάκρισης», θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της ΕΛΛΕΤ και θα αξιοποιηθούν στην καμπάνια του έργου «LIFE-IP AdaptInGr».
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του έργου «LIFEIP AdaptInGR» (https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/)

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο (Covid-19). Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΚΠΕ Αργυρούπολης – Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Από την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Κρίση. Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία για την Κλιματική Εκπαίδευση: “Cli.c.k. for Schools”» 17 Δεκεμβρίου 2020

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης μετά από συνεννόηση με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης της Αττικής, προγραμματίζει σε συνεργασία μαζί τους, την πραγματοποίηση διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς των παραπάνω Δ/νσεων με θέμα:

«Από την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Κρίση. Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία για την Κλιματική Εκπαίδευση: “Cli.c.k. for Schools”»

και θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Webex την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 17.00 – 19.40. Σημειώνουμε ότι το σεμινάριο είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί διά ζώσης πέρσι στις 3-4 Απριλίου 2020 (θα ήταν το 112ο Σεμινάριο από ιδρύσεως του ΚΠΕ) αλλά λόγω του κλεισίματος των Σχολείων είχε αναβληθεί. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε σαρανταοκτώ (48) εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ως εξής: 9 από τη Δ΄ Δ/νση Αθηνών, 8 από κάθε μια από τις άλλες τρεις Δ/νσεις των Αθηνών (Α΄, Β΄, Γ΄) και 5 από κάθε μια από τις υπόλοιπες Δ/νσεις της Αττικής (Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής – διαθέτουν ΚΠΕ στην περιοχή τους). Σε περίπτωση που μια Δ/νση δεν συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς των άλλων. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους Π.Ε. και τους Διευθυντές των Δ/νσεων Εκπαίδευσης. Προτεραιότητα έχουν οι εκπ/κοί  που υλοποιούν πρόγραμμα Π.Ε. στα Σχολεία τους τη φετινή σχολική χρονιά και οι εκπαιδευτικοί που είχαν γίνει δεκτοί στην περσινή πρόσκληση ενδιαφέροντος του Σεμιναρίου.  

Οι αιτήσεις συμμετοχής από τους εκπαιδευτικούς θα γίνονται μέσω της φόρμας Google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpF4cHX8Xd0F7yWltz4Qtj-_99W0zuNtoZq-T7ONAYRAnzKA/viewform

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 

Σε όσους παρακολουθήσουν κανονικά το σεμινάριο θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Το εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας (www.kpea.gr) και το εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του σεμιναρίου είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.clickforschools.eu/index.php/home_gr/. Το σεμιναρίο θα λάβει χώρα διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex και θα έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020
17.00 – 17.05: Σύνδεση
17.05 – 17.15: Χαιρετισμοί – Στοχοθεσία του σεμιναρίουΣτοχοθεσία του σεμιναρίου.
17.15 – 17.35: Εισήγηση: «Από την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Κρίση: η αναγκαιότητα της κλιματικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της κρίσης»
17.35 – 17.50: Το Πρόγραμμα Erasmus+ “Climate Change Kit for Schools” (Cli.c.k. for Schools)
17.50 – 18.10: Παρουσίαση της ιστοσελίδας του προγράμματος
18.10 – 18.20: Διάλειμμα
18.20 – 18.50: Εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού (εργασία σε ομάδες)
18.50 – 19.20: Παρουσιάσεις εργασίας ομάδων στην ολομέλεια

19:20 – 19:40: Συζήτηση με τους Εκπαιδευτικούς και αξιολόγηση του σεμιναρίου

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων