Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων), λόγω του γεγονότος  ότι δεν υπάρχει Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων, για το Σχολικό Έτος 2018-19 θα υποβληθούν όλα υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά μέσω των παρακάτω υπερσυνδέσμων :

Φόρμα υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Σχ. Έτους 2018-2019
Φόρμα υποβολής Προγράμματος Αγωγής Υγείας (Α.Υ.)  Σχ. Έτους 2018-2019
Φόρμα υποβολής Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ.) Σχολικού Έτους 2018-2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων είναι η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Μετά τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των φορμών, να εκτυπωθεί το Σχέδιο Υποβολής που θα σας έρθει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να αποσταλεί με διαβιβαστικό στην Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, μαζί με συνημμένη ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών και αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.

Έγγραφο Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας