Αρχείο για "11 Απριλίου 2021"

ΚΠΕ Μεσολογγίου – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία

kpe messologi

Το ΚΠΕ Μεσολογγίου στο πλαίσιο προγραμματισμού των δράσεών του για το σχολικό  έτος 2020-2021 και της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – B’ Κύκλος», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το βάρος της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει η χώρα και ολόκληρος ο πλανήτης λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2/Covid-19, σχεδίασε ώστε να υλοποιηθεί από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα

«Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί τόσο δια ζώσης όσο και με Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και σε συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Το ζήτημα της πανδημίας βρίσκεται στον πυρήνα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Εκπαίδευσης για την Αειφορία και η εκπαίδευση των μαθητών γύρω από το μείζον αυτό ζήτημα τίθεται σε προτεραιότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβάλουμε στη γνώση και την κατανόηση του προβλήματος και σε ένα δεύτερο επίπεδο μέσω της εκπαίδευσης να συμβάλουμε στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τόσο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσο και το εκπαιδευτικό υλικό που το υποστηρίζει είναι εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ βάσει της με Αρ. Πρωτ. Φ1/ΕΠ/163169/14140/Δ7/05-02-21 Απόφασης, ύστερα από θετική γνωμοδότηση του ΙΕΠ, βάσει του σχετικού Πρακτικού με Αριθμό 02/07-01-2021. Το πρόγραμμα αξιοποιεί σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, που προωθούν τη συνεργατική και διερευνητική μάθηση, καθώς και εκπαιδευτικά εργαλεία (λογισμικά και πλατφόρμες εκπαίδευσης από απόσταση) που αξιοποιούν τις ΤΠΕ. Δομείται γύρω από επτά θεματικές ενότητες και ισάριθμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν βασικές παραμέτρους του θέματος και παράλληλους εκπαιδευτικούς στόχους. Κάθε δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί αυτόνομα, εντός του ημερήσιου προγράμματος και σε συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό. Βάσει της έγκρισης του ΥΠΑΙΘ οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του προγράμματος μπορούν να έχουν διάρκεια έως τέσσερις διδακτικές ώρες ανά τμήμα. Ως σύνολο όλες οι δραστηριότητες μαζί μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο είτε ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είτε ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τους μαθητές τους παρακαλούνται να δηλώσουν άμεσα και μέχρι τις 16 Απρίλη 2021 το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στο σύνδεσμο https://forms.gle/NkcGY1iogEu3vFrT6 , ώστε το ΚΠΕ Μεσολογγίου να τους αποστείλει το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του να τους υποστηρίξει στην υλοποίησή του.

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού προγράμματος/εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Μπορούμε στο Σχολείο», για το σχολικό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 54/19-11-2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος/εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Μπορούμε στο Σχολείο», τα οποία απευθύνονται σε μαθητές/τριες Α’/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης(Γυμνάσια της χώρας ) για το σχολικό έτος 2020-2021, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1.Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα/υλικό να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες.
2. Υλοποιείται μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.
3. Έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.
4. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
5. Κατά την υλοποίηση των δράσεων είναι εξασφαλισμένη η προστασία (α) των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών/τριών.
6.Η πρόσκληση εκπροσώπου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Μπορούμε» στο πλαίσιο υποστήριξης του σχετικού προγράμματος που υλοποιείται στη σχολική τάξη να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών. Στην περίπτωση που στο σχολείο κληθεί εκπρόσωπος του «Μπορούμε», η διάρκεια της παρέμβασής του να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες και να πραγματοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.

7.Η υλοποίηση σχετικής εκπαιδευτικής παρέμβασης από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται σύμφωνα με την ηλικία, τις μαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών της τάξης (με τις απαραίτητες προσαρμογές), διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και το διδακτικό προγραμματισμό.
8.Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).
9.Το εκπαιδευτικό υλικό «Μπορούμε στο Σχολείο» να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
10.Στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
11. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
12. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών, εκτός και έχει δηλωθεί στην περιγραφή του προγράμματος που κατατέθηκε στο ΙΕΠ για έγκριση.
13. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
14. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων,μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
15.Το εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Συντονιστών/-τριών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
16.Το εκπαιδευτικό υλικό, μπορεί να αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες/αποθετήρια του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και φορέων αυτού, για χρήση του από την εκπαιδευτική κοινότητα.
17.Οι συντελεστές του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος/υλικού να αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του υλικού/εκπαιδευτικού προγράμματος.
18. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.
19. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
20. Το εκπαιδευτικό υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων και να διανέμεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το
σχολικό έτος 2020-2021.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περιγραφή «Μπορούμε στο Σχολείο»

Μπορούμε_Σύντομη-Περιγραφή_ΜΑΥ20_200-λέξεις

Εκπαιδευτικό_Πρόγραμμα_Μπορούμε_στο_Σχολείο

 

 

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων