Ίδρυση Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια»

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων είναι τουλάχιστον διετής και μέσα στα χρονικά
όρια λειτουργίας του δικτύου. Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
δίκτυο πρέπει να αποστείλουν στο ΚΠΕ Μαρώνειας την Αίτηση Συμμετοχής Σχολικής
Μονάδας το αργότερο μέχρι 2 Νοεμβρίου 2012.