Έχοντας υπόψη τα με αρ 37/30-8-2018 και 39/6-9-2018 αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορούν γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του Υπουργείου Υγείας για την έγκριση δράσεων/ παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας για το μαθητικό πληθυσμό ,σε Εθνικό Επίπεδο , για το σχολικό έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται για το σχολικό έτος 2018-2019 oι εξής δράσεις/ παρεμβάσεις…(πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο).

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.