Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 10828/19-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 42/13-9-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως εκπαιδευτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου….Ας μάθουμε, ας παίξουμε», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

Ι. Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιούνται με μαθητές και μαθήτριες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στους Εθνικούς Δρυμούς Βίκου, Αώου και Πίνδου,
 •  η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική,
 • ΟΛΑ τα προγράμματα να είναι δωρεάν,
 • οι χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων,
 •  η υλοποίηση των προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων,
  δεν θα χρησιμοποιηθεί ούτε θα διανεμηθεί υλικό στο οποίο θα υπάρχει ή θα υπαινίσσεται διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών,
 • θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεξαγωγής Εκδρομών-Εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σελ. 10 από 10.
ΙΙ. Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιούνται σε σχολεία της Α΄/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης
 • η υλοποίηση στη σχολική μονάδα γίνεται ύστερα από την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου,
 • ΟΛΑ τα προγράμματα να είναι δωρεάν,
 • η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική,
 • η υλοποίηση των προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων,
 • δεν θα χρησιμοποιηθεί ή διανεμηθεί υλικό στο οποίο θα υπάρχει ή θα υπαινίσσεται διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.