Το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet/Associated Schools Project Network)1, αποτελεί ένα παγκόσμιο Δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα σχολεία μέλη του
Δικτύου δεσμεύονται να προωθήσουν μέσα από τη λειτουργία τους τις προτεραιότητες του διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ένα σχολείο που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο έχει ως έργο να προωθήσει τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της UNESCO και στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής προόδου, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας υλοποιώντας την σχολική ολιστική προσέγγιση (whole school approach). Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει στη διδασκαλία (σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε βαθμίδας), εκπονεί προγράμματα, διοργανώνει δράσεις και αναπτύσσει συνεργασίες στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Αειφόρος Τρόπος Διαβίωσης
Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη και Πολιτισμός της Ειρήνης
Διαπολιτισμική Μάθηση, Διαφορετικότητα και Πολιτισμική Κληρονομιά

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο κατά το σχολικό έτος 2020-2021, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο συνημμένο «Κανονισμό Λειτουργίας» και λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις μέλους που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020.
Όλα τα αναφερόμενα στον «Κανονισμό Λειτουργίας» έντυπα (εκτός του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων) συμπληρώνονται ηλεκτρονικά. Ο φάκελος θα αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Α. Παπανδρέου, 15180 Μαρούσι
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Υπόψη Εθνικής Συντονίστριας κας Β. Δηλάρη

Έγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ_τελικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (ΑΙΤΗΣΗ/APPLICATION FORM)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (ΠεριγραφήΠρογράμματοςΣχολείου)

1 https://aspnet.unesco.org/en-us