Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 10774/18-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 42/13-9-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι ότι εγκρίνεται ως εκπαιδευτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α’/θμιας Εκπαίδευσης (Στ’ τάξης), Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και ΣΔΕ, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

1) η υλοποίηση του προγράμματος/χρήση του υλικού να μην επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος για τους μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς,
2) κατά την υλοποίηση του προγράμματος να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού,
3) οι διαδικασίες-μεθοδολογία εφαρμογής του προγράμματος που κάθε φορά θα ακολουθηθούν οφείλουν να είναι σύμφωνες με τις γενικές παιδαγωγικές προϋποθέσεις, ανάγκες και δυνατότητες της εκάστοτε βαθμίδας αλλά και της εκάστοτε ιδιαίτερης ομάδας συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών,
4) στην περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ (ΚΕΑ) Δραπετσώνας, να τηρηθεί η κείμενη περί εκπαιδευτικών επισκέψεων και μετακίνησης μαθητών/-τριών νομοθεσία (ΦΕΚ. 109/01-08-2017, ΦΕΚ. 681/06-03-2017),
5) τη δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.