Έχοντας υπόψη το υπ’ αρ. 42/ 13-09-2018 απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι:
I. Εγκρίνονται τα παρακάτω εκπαιδευτικά παιχνίδια του British Council:
α. «Δεξιότητες Ζωής- Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες» για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείων) όλης της χώρας και όλων των τύπων,
β. «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (συγκεκριμένα των Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων) όλης της χώρας όπως επίσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου),
γ. «Digital Classrooms/ Ψηφιακές Τάξεις» για μαθητές/ τριες Ε’ και Στ’ τάξεων Δημοτικού καθώς επίσης και Γυμνασίου ,
δ. «Ζώντας Όλοι μαζί/ Living Together» για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (Ε’ και Στ’ τάξης) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου)
για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων από τους/ τις εκπαιδευτικούς να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής.
2. Τα προγράμματα/εργαστήρια να πραγματοποιούνται στη σχολική τάξη, αποκλειστικά και μόνο από τον/ την εκπαιδευτικό (και χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του British Council), ο/η οποίος/-α θα αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό του κάθε προγράμματος κατά την κρίση του, επιλέγοντας κάθε φορά εργασίες και δραστηριότητες κατάλληλες για τη στοχοθεσία του προγράμματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/-τριών, είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις είτε στο πλαίσιο υλοποίησης προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.
3. Να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/-ήτριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
4. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μην χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
5. Οι σχετικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, που θα επιλέξουν να υλοποιήσουν τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα, να πραγματοποιηθούν εκτός του διδακτικού τους ωραρίου και με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
6. Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/- τριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο
απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/ -τριών για τη συμμετοχή των μαθητών/ -τριών στα εν λόγω προγράμματα.
7. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων να μην περιλαμβάνει τη χορήγηση ερωτηματολογίων σε μαθητές και μαθήτριες καθώς αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στο συνοδευτικό της αίτησης υλικό.

Εγκρίνεται η διεξαγωγή του Ψηφιακού Διαγωνισμού με τίτλο «Λέμε όχι στον Σχολικό Εκφοβισμό» που διοργανώνετε σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/ -τριες Α/ θμιας Εκπαίδευσης (Ε’ και Στ’ τάξης) και Β/θμιας Εκπ/ σης (όλων των τάξεων Γυμνασίου) κατά το σχολικό έτος 2018-19 με τις παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίησή του:

(α) Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής.
(β) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική.
(γ) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/-ήτριες ή για το σχολείο.
(δ) Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών να υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα της Πληροφορικής, των ΤΠΕ, ή κατά τη διάρκεια προγραμμάτων αγωγής υγείας/περιβαλλοντικής εκπ/σης), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός δράσεων κ.λπ.) των εμπλεκομένων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα συντονίσουν τους μαθητές/-ήτριες.
(ε) Ο φορέας διοργάνωσης θα αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
(στ) Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
(ζ) Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/-ήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.
(η) Η υποχρέωση των διοργανωτών του διαγωνισμού να υποβάλουν στο Ι.Ε.Π. πριν την έναρξή του διαγωνισμού: i. τα μέλη της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής (ονόματα και σύντομα βιογραφικά), ii τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων των μαθητών/-τριών, iii. τα συγκεκριμένα βραβεία που θα δοθούν στους/στις μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

 Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.