ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Οι αιτήσεις εγγραφών στο Νηπιαγωγείο μας για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν 

από 1 έως 20 Μαρτίου 2021,

σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25 ) .

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που είναι γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017.

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.

Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση.

Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, Ε1, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ:

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα.

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο
(Α.Δ.Υ.Μ.)
η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη
δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων κηδεμόνων τους.

Τα προνήπια που ήδη φοιτούν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο, φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά την ηλεκτρονική αίτηση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, για να προσέλθετε αυστηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, προκειμένου να παραλάβετε τα απαραίτητα έγγραφα και να οριστικοποιήσετε την εγγραφή. 

Για προβλήματα και δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, παρακαλούμε να καλείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Νηπιαγωγείου 22710-20635 (ώρες επικοινωνίας 11:00-14:00μ.μ.)

 

 

Επαναλειτουργία του 10ου Νηπιαγωγείου Χίου

Αγαπητοί Γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δημάρχου Χίου  όλες οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά από αύριο Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Ιωάννα Βελαλή

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείου λόγω καιρικών συνθηκών 15,16 & 17 Φεβρουαρίου

Ο Δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης έπειτα από συνεννόηση με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου αποφάσισε τη διακοπή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στο νησί μας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να σημειωθούν αλλά και της ανάγκης να μην υπάρξουν παρεκκλίσεις από την πιστή τήρηση των μέτρων υγειονομικής προστασίας για τον Covid-19 λόγω του ψύχους.

Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν από τη Δευτέρα (15/2) έως και την Τετάρτη (17/2) τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το email που σας στείλαμε για τη διενέργεια των μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex τη Δευτέρα 15/2, την Τρίτη 16/2 και την Τετάρτη 17/2/2021.

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Ιωάννα Βελαλή

“Α όπως Αγάπη” : μιλάμε με τα παιδιά για το συναίσθημα της αγάπης

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, μιλήσαμε στα παιδιά για το συναίσθημα της αγάπης.

Διαβάσαμε το παραμύθι “Κάποιος να με αγαπάει”

Τα παιδιά μας είπαν τις ιδέες τους για τη σημασία της αγάπης για τα ίδια, πότε νιώθουν αγάπη και για ποιους νιώθουν αγάπη. Εξηγήσαμε ότι την Κυριακή γιορτάζει η αγάπη και αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια κάρτα και να την χαρίσουμε στα πρόσωπα που αγαπάμε.

Γράψαμε ευχές και φτιάξαμε τα καπέλα της αγάπης, για να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε “Χρόνια Πολλά” σε αυτούς που αγαπάμε.

Ζητήσαμε από τα παιδιά να μας πουν αυτά τι θεωρούν ότι είναι η αγάπη και διαβάσαμε το παραμύθι “Η δύναμη της αγάπης” που μιλάει για την αγάπη του παιδιού προς τους γονείς του.

Στη συνέχεια μιλήσαμε για το πώς εκφράζεται η αγάπη και διαβάσαμε την ιστορία του Τριβιζά “Ο κύριος Ζαχαρίας και η κυρία Γλυκερία”, τη δραματοποιήσαμε, τη ζωγραφίσαμε και στο τέλος χορέψαμε ταγκό και ροκ ‘ν’ρολ !!!

Στη συνέχεια φτιάξαμε καρδούλες, διαβάσαμε το παραμύθι “Θα σ’αγαπώ ό,τι και να γίνει” και ακούσαμε το τραγούδι “Όπου υπάρχει αγάπη” και μιλήσαμε για την αγάπη, την φιλία και την συνεργασία.

Χρώματα παντού…

Το Φθινόπωρο που μας πέρασε στο τμήμα μας κάναμε ένα πρόγραμμα για τα χρώματα.

Ξεκινώντας τη συζήτηση μας  ακούσαμε «Τα 7 ποτάμια», αναγνωρίσαμε τα χρώματα και τα σχήματα που ακούγονται στο τραγούδι και ανά 2 φτιάξαμε την ομαδική εργασία « Τα 7 ποτάμια».

Διαβάσαμε το παραμύθι: «Τα χρωματιστά κοράκια» ,ζωγραφίσαμε ότι μας άρεσε και παίξαμε με το ζάρι των χρωμάτων. Διαλέξαμε το αγαπημένο μας χρώμα και μετρήσαμε τις προτιμήσεις μας, κάναμε ζωγραφιές και παίξαμε επιτραπέζια παιχνίδια.

Παίξαμε με τα αρκουδάκια της αγάπης , εντοπίσαμε μέσα στην τάξη αντικείμενα συγκεκριμένου χρώματος και τα αντιστοιχήσαμε ανά χρώμα.

Παίξαμε και ένα παιχνίδι με χρωματιστές ομπρέλες όπου τις  αντιστοιχήσαμε  με τις καρτέλες του ίδιου χρώματος.

 

Μιλήσαμε για τα βασικά χρώματα και τις μίξεις τους, διαβάσαμε σχετικές ιστορίες, ακούσαμε τραγούδια και ζωγραφίσαμε με νερομπογιές και τέμπερες.

Ακούσαμε το: «Παραμύθι με τα χρώματα», αντιστοιχήσαμε καρτέλες αντικειμένων με χρώματα και λέξεις και αναφερθήκαμε στο αγαπημένο μας ουράνιο τόξο. Διαβάσαμε την ιστορία του Έλμερ, του παρδαλού ελέφαντα και τον ζωγραφίσαμε.

Παίξαμε με τις χρωματιστές σταγονίτσες (κάτω από κάθε συννεφάκι βάζουμε τις σταγόνες του αντίστοιχου χρώματος ) και βρήκαμε το χρώμα διαφόρων αντικειμένων (βάζοντας δίπλα τους το μανταλάκι με το σωστό χρώμα).

 

 

 

 

Ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου μας

Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου μας, έγινε εγκατάσταση τέντας στην αυλή του νηπιαγωγείου.

Η πρωτοβουλία αυτή του Σ.Γ.Κ. έδωσε λύση στο χρόνιο πρόβλημα του κτιρίου, καθώς κάθε φορά που έβρεχε, τα νερά περνούσαν μέσα στις αίθουσες και στον διάδρομο, καταστρέφοντας το δάπεδο, τις μοκέτες, πολλά παιχνίδια των παιδιών και έπιπλα.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας επιθυμούν να εκφράσουν ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλα τα μέλη του Συλλόγου Γονέων που κινήθηκαν άμεσα και δόθηκε λύση στο πρόβλημα.

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Ιωάννα Βελαλή