Ενημέρωση γονέων.

Οι ατομικές ενημερωτικές συναντήσεις για την πρόοδο των παιδιών θα πραγματοποιούνται το πρώτο 10μερο κάθε μήνα   από την/τις νηπιαγωγό/ούς της τάξης μετά από συνεννόηση για ραντεβού.