ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση, θέσπισε μία σειρά από κοινοτικά προγράμματα για νέους. Πρόκειται για προγράμματα που έχουν στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων, προετοιμάζοντάς τους κατάλληλα για την επαγγελματική ζωή.

Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν τη συνεργασία Πανεπιστημίων και σχολείων των κρατών – μελών υποστηρίζοντας την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων μελέτης και εργασίας και την κινητικότητα και ανταλλαγή επισκέψεων εργασίας φοιτητών, σπουδαστών, μαθητών και καθηγητών.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα όλης αυτής της δραστηριότητας είναι:

Να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης να διαδοθούν οι γλώσσες των κρατών – μελών να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και τις τεχνολογίες.

Τελικός στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η προετοιμασία των νέων να ζήσουν σε μία κοινωνία που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από πολιτισμική και γλωσσική ιδιομορφία.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, οργανισμούς και φορείς και ιδιαίτερα αφορά τον μετακινούμενο μαθητικό πληθυσμό, τους νέους και τις νέες, που εξαιτίας αντικειμενικών ή υποκειμενικών δυσχερειών έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το σχολείο μας συμμετείχε:

Στο διετές πρόγραμμα COMENIUS

Στο πρόγραμμα MAGOS

Αφήστε μια απάντηση