ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του φυσικοθεραπευτή στο ειδικό σχολείο είναι:

1. Να αξιολογεί τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των μαθητών, να προσδιορίζει τις ανάγκες τους και να καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί ειδικές μεθόδους και μέσα εκπαιδεύοντας τους μαθητές, σε ατομική ή ομαδική βάση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον ίδιο, στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου ή σε άλλους κατάλληλους χώρους, εντός και εκτός σχολείου.

2. Να παρακολουθεί και να αξιολογεί περιοδικά την κινητική εξέλιξη των μαθητών και να ενημερώνει τον ατομικό τους φάκελο.

3. Να συνεργάζεται με τις συναφείς ειδικότητες του σχολείου (εργοθεραπευτή − εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής) καθώς και με το Ε.Β.Π. και να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου για θέματα της αρμοδιότητάς του.

4. Να ενημερώνει την οικογένεια για την κινητική εξέλιξη του μαθητή και να εισηγείται, σε συνεργασία με τον εργοθεραπευτή, τις όποιες εργονομικές διευθετήσεις κρίνονται απαραίτητες.

5. Να εισηγείται, συνεργαζόμενος με τον εργοθεραπευτή, στο διευθυντή του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις για την ανεμπόδιστη παραμονή των μαθητών στο χώρο του σχολείου και την απρόσκοπτη μετακίνηση τους. Να προτείνει την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της κινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών.