Υλοποίηση Πράξης εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών

 Στη Σχολική μας Μονάδα,  στα πλαίσια Πράξεων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, υλοποιείται  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3».   Η σχετική πράξη υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για τις οποίες δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Έργο:«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές αναγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Άξονας Προτεραιότητας 2»
Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών

Ανοίξτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

logotypo_espa

 Η δημοσίευση γίνεται βάση της  υποχρεωτικής τήρησης του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, σχετικά με τις δράσειςπληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις τωνδιαρθρωτικών ταμείων.

Αφήστε μια απάντηση