2015-2016

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

«Ανακύκλωση: τα χρήσιμα …… άχρηστα υλικά»

Υπεύθυνος καθηγητής: Κρητικός Ιωάννης (ΠΕ 06)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Κωνσταντίνος Σαντής(ΠΕ 02), Ρεπανά Δήμητρα(ΠΕ05)
Ανακύκλωση- τα χρήσιμα άχρηστα υλικά 2015-2016