2014-2015

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

«Τα λιμάνια της περιοχής μου»

Υπεύθυνος καθηγητής: Φίλιππος Παπανικολάου(ΠΕ 04)
Συμμετέχοντες καθηγητές: Κωνσταντίνος Σαντής(ΠΕ 02), Κλειδόπουλος Προκόπιος(ΠΕ04)
Διευθυντής: Φίλιππος Παπανικολάου ΠΕ 04

Το λιμάνι και η μαρίνα της Κω

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

«Βιόκηπος – Διατροφή»

Υπεύθυνος καθηγητής: Γεώργιος Γεωργόπουλος(ΠΕ 03)
Συμμετέχοντες καθηγητές:
Μαρία Κεσσοπούλου(ΠΕ 01)
Διευθυντής: Φίλιππος Παπανικολάου ΠΕ 04

Βιόκηπος – Διατροφή
Βιόκηπος – Διατροφή(παρουσίαση).

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

«Ανακύκλωση: Τα χρήσιμα & τα άχρηστα υλικά»

Υπεύθυνος καθηγητής: Σαντής Κων/νος(ΠΕ 02)
Συμμετέχοντες καθηγητές:
Ρεπανά Δήμητρα(ΠΕ 05)
Διευθυντής: Φίλιππος Παπανικολάου ΠΕ 04

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015, πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Αντιμάχειας, περιβαλλοντικό πρόγραμμα, με τίτλο «τα χρήσιμα και τα άχρηστα υλικά» με εστίαση στον τομέα της ανακύκλωσης. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια της Α’ Γυμνασίου. Το όλο εγχείρημα λειτούργησε ικανοποιητικά και πέτυχε αρκετούς από τους στόχους του. Επισυνάπτω την τελική παρουσίαση που δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές. 
Ανακύκλωση: τα χρήσιμα και τα άχρηστα υλικά
.