2015-2016

Πολιτιστικό πρόγραμμα: Χοροδιδασκαλείο 2015-2016
Υπεύθυνoς καθηγητής: Μαστόρος Πέτρος (ΠΕ 11)
Συμμετέχουσες καθηγήτριες: Θεοχάρη Ζωή(ΠΕ 20), Διακοδημητρίου Κοκώνα(ΠΕ06)