Η χρήση της νέας τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο μας

 Η χρήση της νέας τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο μας

Επιμέλεια άρθρου : Μαγκιώση Άννα

Οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα έκφρασης βοηθούν τους μαθητές  να καλλιεργήσουν τις αναπτυξιακές του ανάγκες (διανοητική, συναισθηματική, ψυχοκινητική, κοινωνική, ηθική).

Η χρήση των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο παρέχει στα παιδιά μάθηση που επιτυγχάνεται με βάση την ενεργή και βιωματική ανακάλυψη κι αποτίμηση της γνώσης και τους δίνει την ευκαιρία να  αναπτύξουν  δεξιότητες και ικανότητες και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους μέσα απο ευχάριστες και βιωματικές καταστάσεις.Τους βοηθούν  να ανακαλύπτουν, να δημιουργούν σχέδια δράσης, να αποτιμούν τις πηγές γνώσεων, να λαμβάνουν αποφάσεις και να εκφράζονται δημιουργικά. Ενθαρρύνουν την πρόσβαση τους σε ποικίλες πηγές γνώσης, την  επιλογή και χρήση ποικίλου υλικού αλλά και την προσέγγιση της γνώσης.

Οι ΤΠΕ δίνουν επίσης στα παιδιά την ευκαιρία να αγαπήσουν τις επιστήμες και να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντί τους στην μετέπειτα σχολική τους ζωή και να αντιληφθουν τη χρησιμότητα και την αναγκαιοτητα των μεσων ΤΠΕ στη ζωή μας (είναι πηγή γνωσης,μεταδοσης γνωσης, επικοινωνίας ψυχαγωγίας κ.λ.π.)
Στο σχολείο μας δίνουμε την ευκαιρία  σε όλα τα παιδιά  να εξοικειωθούν με τα μέσα της νέας τεχνολογίας και τη χρήση τους με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων μας.

Ακολουθούν ενδεικτικές δραστηριότητες και φωτογραφίες από την καθημερινή ζωη στην τάξη και τη χρήση της νέας  τεχνολογίας  από τα παιδιά.


Δείτε στο Slide.ly

 


Δείτε στο Slide.ly


Δείτε στο Slide.ly