Εσωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης όπως έχουν εξαχθεί  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 :

year-2020-school-9450321-form-1-synopsis