ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγείο, για τη σχολική χρονιά 2020-2021 

θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2021-2022,

 μαθητές γεννημένοι το 2016 και 2017.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήσεις Εγγραφών  Νηπίων-Προνηπίων  γίνονται δεκτές μόνο στους μαθητές  που ανήκουν στα όρια  Σχολικής Περιφέρειας του Νηπιαγωγείου Δήμου Ωραιοκάστρου.

Όπως ορίζεται στο χάρτη εξυπηρετούμενα χωριά είναι:

     Ν. Φιλαδέλφεια-Πετρωτό-Μεσαίο.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει,
βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
  Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
  «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των
  κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
  Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
  συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο
πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου».

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) θα προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου:

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο μπορείτε να το βρείτε παρακάτω, συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης,ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13:00 – 16:00) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30)

Α. Η εγγραφή των   μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς  προϋποθέσεις.

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

1.Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εγγραφών. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.  Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου (δηλαδή παιδιά που φοιτούσαν την προηγούμενη χρονιά ως προνήπια και την επόμενη ως νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα ωστόσο το νηπιαγωγείο  θα επικοινωνήσει μαζί τους  για επικαιροποίηση των στοιχείων τους).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με δεδομένο ότι οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 , θα σας προσκομίσουμε «Βεβαίωση Φοίτησης» των Νηπίων  για την εγγραφή τους στο Δημοτικό Σχολείο ημέρα Δευτέρα ώρα 13:00 έως  14:00.

 Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Τηλ : 2310 786281 και ώρες 13:00 έως-14:00 και στο mail: mail @nip-n-filad.thess.sch.gr

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΕΙ

Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2

 

                                                                                                                  Η Προϊσταμένη                                                                                                                                                           Ζακελίνη Φουντουκίδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΥΝΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΦΗΣ

Σήμερα στο Νηπιαγωγείο μας περίμενε μια έκπληξη…Το σχολείο μας απέκτησε αυτόν τον κάδο κάνοντας αίτηση στην εταιρεία: http://www.afis.gr/

Μην πετάτε τις άδειες μπαταρίες στα σκουπίδια, το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα  της Α.Φ.Η.Σ  όπου οι μπαταρίες συλλέγονται για να ανακυκλωθούν.

Το όνομα της Α.Φ.Η.Σ προέρχεται από τα αρχικά Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών.

Είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου συμμετέχουν όλοι οι εισαγωγείς φορητών μπαταριών και στην οποία έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η συλλογή και ανακύκλωση των φορητών μπαταριών.

Παρακολουθήσαμε το βίντεο: “Το ταξίδι της μπαταρίας”

Καταλάβαμε ότι οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και δεν πρέπει να καταλήξουν στα σκουπίδια. Έτσι με την προσπάθεια μας αυτή προστατεύουμε το νερό και το έδαφος από επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία ουσίες.

Την επόμενη μέρα οι μπαταριοκυνηγοί μας ότι μπαταρίες είχανε στο σπίτι τις φέρανε στο σχολείο για ανακύκλωση… Μράβο στους γονείς και τα παιδάκια μας!!!

 Όταν ο κάδος γεμίσει, επισκέπτεται το σχολείο μας το φορτηγάκι της Α.Φ.Η.Σ και τις παραλαμβάνει.

Έτσι με την προσπάθεια μας αυτή προστατεύουμε το νερό και το έδαφος από επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία ουσίες.

ΓΕΙΑΣΟΥ ΧΟΠΑ ΗΡΩΑ

Ας συστηθώ.

Οι φίλοι μου με φωνάζουν Χάρη το Χέρι. Είμαι ο άλλος Υπερήρωας του Αλέξη, και το δεύτερο μέρος της ομάδας των ΧΟΠΑ Ηρώων 112.

Ας ξεκινήσουμε…

Μπορείς να μαντέψεις ποια είναι η υπερδύναμη μου; Η υπερδύναμή μου είναι ΣΤΑ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ ΜΟΥ ΧΕΡΙΑ. Μπορώ να σηκώσω αυτοκίνητα, ακόμη και σπίτια, με αυτά τα δυο χέρια. 

Ρίξε μια ματιά στο βίντεο για να δεις τι συνέβει όταν η μπάλα του Αλέξη κόλλησε κάτω από το αυτοκίνητο του.

Όταν όμως ο κακός θρόμβος επιτεθεί μπορεί να χάσω ξαφνικά τη δύναμη μου στο ένα από τα δυνατά μου χέρια και να γίνει ξαφνικά αδύναμο. Όταν συμβεί αυτό, αυτό το χέρι δεν θα μπορεί να κρατήσει τίποτα.

Ας κάνουμε τώρα μια μικρή δοκιμή. Για να δούμε πως θα ένιωθες εάν έχανες τον έλεγχο των χεριών σου. 

Δοκιμάσαμε το παιχνίδι να κάνουμε κάτι χωρίς να χρησιμοποιήσουμε  τα χέρια μας. Όπως να ζωγραφίσουμε μια εικόνα… Κάτσε πίσω από το φίλη σου και πέρνα τα χέρια σου  κάτω από τις μασχάλες του έτσι ώστε να φαίνεται σαν τα χέρια να του ανήκουν. Μετά αλλάξαμε θέσεις και βλέπαμε ποιος το έκανε καλύτερο.

Μας διασκέδασε η διαδικασία, αλλά καταλάβαμε ότι μας δυσκόλεψε αρκετά να ζωγραφίσουμε, γιατί δεν βλέπαμε καλά, γιατί ήταν μακριά το χαρτί ( είπαν τα παιδιά) 

Παρακολουθήσαμε το βίντεο για να δούμε πως ο Αλέξης έσωσε το Χάρη καλώντας το μαγικό αριθμό 112

Για να θυμόμαστε το Χάρη φτιάξαμε το κουκλάκι Χέρι που όταν ο κακός θρόμβος επιτίθεται το ένα χέρι  χάνει τη δύναμη του.

ΑΣΤΕΙΕΣ ΓΚΡΙΜΑΤΣΕΣ ΤΩΝ ΧΟΠΑ ΗΡΩΩΝ

Αφού ακούσαμε το τραγούδι των ΧΟΠΑ Ηρώων 112 και το μάθαμε…ξεκινήσαμε τις δραστηριότητες μας…

Κάναμε διάφορες αστείες γκριμάτσες για να δούμε αν μπορούμε να χαμογελάμε και  να μιλάμε με τη μια πλευρά του προσώπου μας να μη δουλεύει.

 Καταλάβαμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά αρκετά δύσκολο. Οι γκριμάτσες  είναι πολύ διασκεδαστικές, αλλά όταν ο κακός ο θρόμβος επιτίθεται, αρχίζει το πρόσωπο μου σιγά-σιγά να «στραβώνει». Ευτυχώς  όμως είναι εκεί ο  Αλέξης  και κάλεσε τον μαγικό αριθμό 112 όταν τον χρειαζόμουν.

Μάθαμε και χρωματίσαμε τον μαγικό αριθμό 112…  

Και  αν συμβεί ποτέ στους δικούς μας ανθρώπους  θα καλέσουμε τον μαγικό αριθμό 112 και πως μ’ αυτό έρχεται αμέσως το ασθενοφόρο.

Το παίξαμε και  το δραματοποιήσαμε… δυστυχώς  τα βιντεάκια που τραβήξαμε υπερβαίνουν το όριο για να τα αναρτήσουμε.

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΕΥΧΕΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ)

Σήμερα στις 15 Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Μια Αγκαλιά Ευχές με ζωγραφιές  έστειλαν τα παιδάκια μου μαζί με τους γονείς τους μέσω τηλεδιάσκεψης στα νοσηλευόμενα παιδιά στις παιδογκολογικές κλινικές σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων ΛΑΜΨΗ Βόρειας Ελλάδας.

Μια δράση υψηλού συναισθηματικού συμβολισμού, συμμετοχή αγάπης και αλληλεγγύης.

Ευχαριστώ πολύ τους γονείς μας , για την εγκάρδια συμμετοχή τους!!!

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

Ακούσαμε την Ιστορία της Αμυγδαλιάς και ξεκινήσαμε….

και με ένα κλαδί Αμυγδαλιάς που φέραμε στο σχολείο… 

παρατηρήσαμε, παίξαμε, ανασυνθέσαμε το παζλ,

σχεδιάσαμε τις Αμυγδαλιές του ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ και επιλέξαμε να ζωγραφίσουμε όποια μας αρέσει, με τη διαφορά τις στολίσαμε με ποπ-κορν και φυσικά τρώγοντας από κανένα, που να αντέξουμε…

Έτοιμα τα έργα και των δυο τμημάτων μας!!!

 

 

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δίνουμε στα παιδιά πίνακες με εικόνες του χειμώνα .

Τις επεξεργαζόμαστε, τις περιγράφουμε, και συζητάμε γι’ αυτές.

Στη συνέχεια διαλέγουν τα παιδιά ένα ζωγραφικό πίνακα που τους  αρέσει και δίνουν  τη δική τους ιστορία που φαντάζονται και  το δικό τους τίτλο.

Οι τίτλοι της ιστορίας καταπληκτικοί…ΕΝΑ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΑΡΑ,ΤΟ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ,  ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ, ΕΝΑ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ, ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ,  ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΑ…

Στη συνέχεια μιλήσαμε για τις τέσσερις εποχές και τα χαρακτηριστικά της. 

 Τις σχεδιάσαμε ομαδικά και παίξαμε με τα χρώματα της κάθε εποχής. Γράψαμε τη λέξη της εποχής  και την κολλήσαμε ανάλογα.

Μας άρεσε πολύ οι εποχές του χρόνου και σχεδιάσαμε ατομικά ο καθένας τον τροχό των εποχών.

 

 

ΧΟΠΑ ΗΡΩΕΣ 112

Το « ΧΟΠΑ Ήρωες 112» είναι ένα εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Angels Initiative, βραβευμένη με το 2018 HEALTH COLLABORATION και αποσκοπεί στην ενημέρωση και προετοιμασία παιδιών και των οικογενειών τους, ώστε να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου σε έναν μεγαλύτερο τους και να μπορούν να καλέσουν έγκαιρα τις πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας το Πανευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Κάποιος είπε κάποτε, ότι αυτά που χρειάζονται τα παιδιά περισσότερο είναι αυτά που τους παρέχουν οι ηλικιωμένοι σε αφθονία. Δίνουν άνευ όρων αγάπη, καλοσύνη, υπομονή, χιούμορ, παρηγοριά, μαθήματα ζωής και το πιο σημαντικό, σοκολάτες. Ονομάζουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοιο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών μας, « Υπερήρωες και Υπερηρωίδες»

Το σχολείο μας συμμετέχει σ’ αυτή τη δράση μέσα από την οποία τα παιδιά μας θα δώσουν ένα εκπληκτικό δώρο στους Υπερήρωες και στις Υπερηρωϊδες τους. Το δώρο αυτό είναι η γνώση η οποία ίσως μια μέρα τους σώσει τη ζωή. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Εγκεφαλικών, ένας στους τέσσερις ανθρώπους, θα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το ένα τρίτο των ασθενών αυτών θα αποκτήσει μια μόνιμη αναπηρία που θα αλλάξει τόσο τη δική του/της ζωή όσο και τη ζωή των γύρων του/της.

Γι’ αυτό το λόγο συμμετέχουμε και εμείς στην εφαρμογή του  προγράμματος, όπου τα παιδιά έχουν τη βοήθεια 4 ΧΟΠΑ Ηρώων, καθένας από τους οποίους τα βοηθά να αναγνωρίσουν ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τι σημαίνει η λέξη  «ΧΟΠΑ»;  Έπειτα από οποιαδήποτε αλλαγή στην κίνηση στο Χέρι, στην Ομιλία, στο Πρόσωπο, τα παιδιά μαθαίνουν ότι πρέπει να καλέσουν αμέσως το 112 και να ζητήσουν ασθενοφόρο. Έτσι προκύπτει η λέξη ΧΟΠΑ, από τα αρχικά των συμπτωμάτων.

Χ: Χέρι, Ο: Ομιλία, Π: Πρόσωπο και Α: Αμέσως καλάμε το 112 και ζητάμε ασθενοφόρο.

Επομένως,  εάν   τα παιδιά είναι σε θέση να μάθουν για τα κύρια συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου, να μάθουν τι πρέπει να κάνουν όταν αυτό εμφανιστεί, και τους δοθεί η «αποστολή» να μεταβιβάσουν αυτή τους τη γνώση στην οικογένεια  τους, μπορούν τελικά να σώσουν τη ζωή ενός ανθρώπου.

Παραλάβαμε το υλικό με το βιβλίο  δραστηριοτήτων για το κάθε παιδί ατομικά και ξεκινήσαμε…

Ζωγραφίζουμε τον εαυτό μας με τον ήρωά μας.

Και συνεχίζουμε…

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (ΜΕ ΙΤΑΛΙΑ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ)

Στα πλαίσια του προγράμματος etwinning ( Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ)

συναντηθήκαμε και γνωρίσαμε τις δασκάλες των σχολείων από τις χώρες της Ιταλίας , της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Τουρκίας, όπου χαιρετηθήκαμε και παραγραμματίσαμε δεύτερη συνάντηση με τα παιδιά από τη χώρα μας την Ιταλία στις 4 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη.

Περιμέναμε πως και πως…Αγχωθήκαμε μη γίνει κάτι και δεν έχουμε σύνδεση…τελικά τα καταφέραμε πολύ καλά!

Αυτή η διαδικτυακή επικοινωνία θα μας μείνει αξέχαστη , γιατί χαιρέτησαν τα παιδιά στην ιταλική

γλώσσα   τον κάθε μαθητή  ονομαστικά και στη συνέχεια παρουσίασαν τον εαυτό τους στα αγγλικά.

  Και μια ωραία ιδέα  ήταν να τους αφιερώσουμε έναν ελληνικό χορό… και φυσικά τον καλύτερο!!!

” Σήκω χόρεψε συρτάκι” όπου τους ξεσηκώσαμε όλους  και χορέψαμε μαζί.

Ήταν παρά πολύ όμορφο και συγκινητικό!!!

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τις καταπληκτικές χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές  που παραλάβαμε στο Νηπιαγωγείο μας!!!

Τους ευχαριστούμε θερμά και αντευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή τους!!!

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ

Σήμερα η μέρα μας ήταν χαλαρή, δημιουργική με κατασκευές που προέκυψαν από τη διάθεση των παιδιών τα οποία και παρουσίασαν στη διπλανή τάξη με χαρά. Τι φτιάξανε; Ένα τροχόσπιτο με αριθμό κυκλοφορίας για να ταξιδεύουν και ένα ελικόπτερο για να σώζουν ανθρώπους από τις φωτιές…

Και κιάλια από την κυρία για να βλέπουν καλύτερα!!!

Έτοιμη η λίστα υλικών για την επόμενη κατασκευή . Τι θα είναι;  ένα καράβι!!!

Στη συνέχεια ψυχοκινητικές δραστηριότητες με μπάλες.

Και ξεκινάμε η κυρία λέει: τα χέρια στο κεφάλι, στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα, στο λαιμό, στους ώμους, στο στήθος, στην κοιλιά, στα πόδια , στις πατούσες και τέλος στην μπάλα.

Όποιος την πιάσει πρώτος είναι και ο νικητής.

Όποιος καταφέρει να σπρώξει τη μπάλα και τη βάλει στο ποτήρι είναι ο νικητής. Δεν βιαζόμαστε…σιγά-σιγά.

 Περάσαμε καταπληκτικά!!!