ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

eggrafesnipio

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο, για τη σχολική χρονιά 2022-2023

θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023 ,

 μαθητές γεννημένοι το 2018.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήσεις Εγγραφών  Νηπίων-Προνηπίων  γίνονται δεκτές μόνο στους μαθητές  που ανήκουν στα όρια  Σχολικής Περιφέρειας του Νηπιαγωγείου Δήμου Ωραιοκάστρου. Όπως ορίζεται στο χάρτη εξυπηρετούμενα χωριά είναι:

     Ν. Φιλαδέλφεια-Πετρωτό-Μεσαίο.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει,
βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
  Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
  «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των
  κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
  Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
  συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο
πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου».

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) θα προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου:

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο μπορείτε να το βρείτε παρακάτω, συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης,ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13:00 – 16:00) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30)

Α. Η εγγραφή των   μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς  προϋποθέσεις.

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3.  Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
  Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εγγραφών. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.  Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου (δηλαδή παιδιά που φοιτούσαν την προηγούμενη χρονιά ως προνήπια και την επόμενη ως νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα ωστόσο το νηπιαγωγείο  θα επικοινωνήσει μαζί τους  για επικαιροποίηση των στοιχείων τους).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με δεδομένο ότι οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 , θα σας προσκομίσουμε «Βεβαίωση Φοίτησης» των Νηπίων  για την εγγραφή τους στο Δημοτικό Σχολείο ημέρα Τρίτη ώρα 13:00 έως  14:00.

 Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για να οριστεί το ραντεβού.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Τηλ : 2310 786281 και ώρες 13:00 έως-14:00 και στο mail: mail @nip-n-filad.thess.sch.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΕΙ

Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΜΙΛΑ

Μετά την πρόσκληση  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος με τίτλο «Παρατηρητήριο Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων» και με αφορμή την 6η Μαρτίου-Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο, συμμετείχαμε στη συγκεκριμένη δράση με τα παιδιά του σχολείου μας  και αποστείλαμε  υλικό με θετικά μηνύματα και τίτλο: « ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ, ΜΙΛΑ» η οποία θα παρουσιαστεί σε διαδικτυακή εκδήλωση που προγραμματίζεται, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της δράσης «Live Without Bullying», και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου.

20220218214323 IMG 20220221 140333

IMG 20220221 090718

6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2021-2022

Με αφορμή τα   Εργαστήρια  Δεξιοτήτων με θέμα: “Ανθρώπινα Δικαιώματα”  στο Νηπιαγωγείο μας  πραγματοποιήθηκαν και δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ των παιδιών…ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ

Συμμετέχοντας στη δράση  στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ όλα τα παιδιά  έχουμε φωνή και απόψεις που οι ενήλικες οφείλουν να ακούν και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Φτιάξαμε την   Αφίσα και την αποστείλαμε στο “Χαμόγελο του παιδιού” και αναμένουμε τους επαίνους συμμετοχής μας!

IMG 20220208 115108

ΤΜΗΜΑ 2

1644525417954 1 IMG 20220207 210033

IMG 20220207 113611

Οι άσχημες λέξεις και η απομόνωση κάνουν πολύ κακό στην ψυχή μας και προκαλούν μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις.

ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ

Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μιλήσαμε για την ΑΓΑΠΗ…

Τι είναι Αγάπη;

IMG 20220215 183553

IMG 20220218 195525

Νιώθω Αγάπη όταν…

IMG 20220215 122338

Από την ρομαντική μας συνάδελφο Ζωή ένα αφράτο, εντυπωσιακό, χρωματιστό, Ντόναλντ με υπέροχο γλάσο!!!

IMG 20220214 081024

ΤΜΗΜΑ 2

1644958856188

Kαρδούλες μόμπιλ χαρισμένες σε αγαπημένα μας πρόσωπα…ξαδέρφη, γιαγιά, μαμά, νονά…

1644959241984 IMG 20220214 115621

ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΛΕΣ…

ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ!!!

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Εξόρμηση στη φύση… Λένε ότι όταν η φύση «έχει κέφια» δημιουργεί έργα τέχνης…

IMG 20220202 100727

IMG 20220131 122019

BeautyPlus 20220131123127934 save

Παρατηρήσαμε τα θαύματα της φύσης  , συζητήσαμε για τις αλλαγές που φέρνει κάθε εποχή, άλλωστε είναι αναρτημένες στο ημερολόγιο της τάξης , ώστε να μπορούν τα παιδιά να τις κατανοήσουν και να τις θυμούνται ευκολότερα  …συνεργαστήκαμε  σε ομάδες και αποφασίσανε τα παιδιά μεταξύ τους τι θα ήθελε  να ζωγραφίσει ο κάθε ένας, για να μην κάνουν ίδιες εικόνες .

Ετοιμάσαμε πρώτα  το φόντο με νερομπογιές…

IMG 20220202 085500

 1η ομάδα το Φθινόπωρο!

IMG 20220202 082923

2η Ομάδα το Χειμώνα !

IMG 20220202 084339

3η Ομάδα την Άνοιξη!

IMG 20220202 082916

4η Ομάδα το Καλοκαίρι!

IMG 20220202 082902

IMG 20220202 092029

InkedBeautyPlus 20220131122837194 save LI