Ετήσια Έκθεση Αποτίμησης ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 2018-2019

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 2018-2019

Στην παρούσα έκθεση αποτίμησης, η οποία υποβάλλεται δια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο Ι.Ε.Π. και στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποτυπώνεται το έργο που επιτέλεσε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κατά το σχολικό έτος που ολοκληρώθηκε (2018-2019), βάσει των στόχων που είχαν τεθεί στον ετήσιο προγραμματισμό και τις επιμέρους αναμορφώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους, μετά από διαλογική συζήτηση και την έγκριση της Ολομέλειας.

Η ετήσια έκθεση αποτίμησης διαρθρώνεται σε επιμέρους ενότητες κατά αντιστοιχία με τις ενότητες του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2018-2021 & Ετήσιου Προγραμματισμού 2018-2019 ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας(http://bit.do/pekesde_progr1819), επιχειρώντας να αποτυπώσει τον βαθμό επίτευξης των στόχων που τέθηκαν, τις ενέργειες και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την επίτευξή τους, τα νέα δεδομένα και τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την πορεία αυτή.

Εν κατακλείδι, στην έκθεση αποτυπώνονται οι προβληματισμοί και οι προτάσεις προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και να σχεδιαστούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την απάλειψη εγγενών αδυναμιών-τις οποίες, ασφαλώς, κάθε νέος θεσμός εμφανίζει-, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στον δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων της Δυτικής Ελλάδας.

ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – Προβληματισμοί και προτάσεις βελτίωσης Σχ. Ετ. 2018-2019

Αφήστε μια απάντηση