ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

1 Ν.4547/2018                                                                                                (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης –
Ίδρυση ΠΕΚΕΣ
2 Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018                                       (ΦΕΚ 2316/19.06.2018 τ. Β‘) Κατανομή Θέσεων ΣΕΕ στα ΠΕΚΕΣ
3 158733/ΓΔ4/24.09.2018                                                              (ΦΕΚ 4299/27.09.2018 τ. Β’) Καθηκοντολόγιο ΠΕΚΕΣ
4 Φ.351.1/49/167596/Ε3/08.10.2018                                    (ΦΕΚ 4511/15.10.2018 τ. Β‘) Έναρξη Λειτουργίας ΠΕΚΕΣ
5 Φ.63/1289002.11.2018                                                                   (ΑΔΑ: ΩΦΝΟ4653ΠΣ-ΙΛΘ)                                      (ανακοινοποίηση 05/11/2018) Ανάθεση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης στους ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
6 1816/ΓΔ407.01.2019
(ΦΕΚ 16/11.01.2019 τ. Β’)
Προγραμματισμός και Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων
7
ΦΕΚ A 111/2020   | 4692/2020

“Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, νόμος 4692/2020

 

8

(Ν. 4823/2021) ΦΕΚ 136/τ Α΄/3-8-2021
 

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

 https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4823-2021-phek-136a-3-8-2021-2.html