Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)

1 Ν.4547/2018                                                                 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης
2 211108/Ε2/06.12.2018
(ΦΕΚ 5643/14.12.2018 τ. Β’)
Καθορισμός Αριθμού Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΕΑ
3 8223/18.01.2019 Επισκέψεις στα ΚΕΑ 2018-2019
4 Φ.10/ΠΝ/14028/Δ7/30.01.2019 Διορθώσεις για Επισκέψεις στα ΚΕΑ 2018-2019
5
Φ.353.1/5/4315/Ε3/20.03.2019
ΦΕΚ 1118/04.04.2019 τ. Β’)
Έγκριση Μετακίνησης ΣΕΕ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ από ΠΔΕ
6 77877/Δ7/17.05.2019
(ΦΕΚ 1752/17.05.2019 τ. Β’)
Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΕΑ
7
Ψ3ΧΓ4653ΠΣ-Π36

 

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων με απόσπαση των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
8
ΦΕΚ 136/τ Α΄/3-8-2021
(Ν. 4823/2021)
Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.