Τι είναι το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας – Ιστορικό

Το  “Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Δυτικής Ελλάδας” της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα ιδρύθηκε με το άρθρο 4  παρ δ. του  ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.

Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ είναι:

 • ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός,
 • η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ.,
 • ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α., και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους,
 • η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης,
 • η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών,  
 • η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ανήκουν στις ΠΔΕ Εκπαίδευσης και υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Η οργανωτική διάρθρωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ περιλαμβάνει:

α) την Ολομέλεια

β) τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον Αναπληρωτή του

γ) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.)

δ) το Διοικητικό Προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης

Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής με Αναπληρωτή Οργανωτικό Συντονιστή από διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης.

Στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας ορίστηκε (Φ.351.1/47/166139/Ε3|05-10-2018 ΥΠΕΠΘ) ως Οργανωτικός Συντονιστής ο Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86) και ως Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής, ο Δρ. Δημήτριος Ζησιμόπουλος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης με θητεία  από 10/05/2019-31/07/2021

Αρχικά, Αναπληρωτής Οργανωτικός Συνοντιστής ήταν ο Δρ. Νικόλαος Μάνεσης Σ.Ε.Ε. Δασκάλων (ΠΕ70) με θητεία  από 5/10/2018-09/05/2019.

Η ολομέλεια είναι αρμόδια να αποφασίζει:
α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων,
β) τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων (αρχή σχολικού έτους),
γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού για επανεξέταση και ανατροφοδότηση του παρεχόμενου έργου (κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους) και
δ) τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού (κατά τη λήξη του σχολικού έτους).

Κάθε Σ.Ε.Ε. έχει την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των Σχολικών Μονάδων (Σ.Μ.) και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) που υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας είτε μιας ενότητας Σ.Μ. και Ε.Κ. αν υπηρετούν περισσότεροι από ένας όπως στους κλάδους (ΠΕ60 -4, ΠΕ70-11, ΠΕ02 – 4, ΠΕ03 -2, ΠΕ04-2) και την παιδαγωγική ευθύνη μιας ενότητας Σ.Μ. και Ε.Κ. η οποία του έχει ανατεθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Για τις θέσεις που δεν προβλέπεται Σ.Ε.Ε. με έδρα την Πάτρα (ΠΕ01, ΠΕ81, ΠΕ89, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87, ΠΕ88 και ΠΕ91) έχουν οριστεί Σ.Ε.Ε. από άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ της χώρας.

Στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας υπηρετούν τριάντα πέντε (35) Σ.Ε.Ε. (των αντίστοιχων κλάδων) με έδρα την Πάτρα και οκτώ (8) Σ.Ε.Ε. από άλλα  [ΠΕ.Κ.Ε.Σ – Πόλη]:

 •  Νηπιαγωγών (ΠΕ60): 4
 •  Δασκάλων (ΠΕ70): 11
 • Θεολόγων (ΠΕ01):1 [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου -Τρίπολη]
 •  Φιλολόγων (ΠΕ02): 4
 •  Μαθηματικών (ΠΕ03): 2
 •  Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): 2
 •  Γαλλικής (ΠΕ05): 1
 •  Αγγλικής (ΠΕ06): 1
 •  Γερμανικής (ΠΕ07): 1
 •  Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): 1
 •  Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): 1
 •  Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): 1
 •  Μουσικής (ΠΕ79): 1
 •  Οικονομίας (ΠΕ80): 1
 •  Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): 1 [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Τρίπολη]
 •  Μηχανολόγων (ΠΕ82): 1
 •  Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): 1 [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Τρίπολη]
 •  Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): 1 [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΚΡΗΤΗΣ- Ηράκλειο] [Δεν έχει καλυφθεί]
 •  Πληροφορικής (ΠΕ86: 1
 •  Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): 1  [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Τρίπολη] 
 •  Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΘΕΣΑΛΙΑΣ – Λάρισα]
 •  Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): 1  [από 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ – Πειραιάς]
 •  Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): 1 [από 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ – Πειραιάς] 
 •  Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: 1
 •  Εκπαίδευσης για την Αειφορία: 1

Στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας τοποθετήθηκαν (Φ.32.1./10841|25-09-2018) με θητεία από 25/09/2018 εώς  31/07/2021  οι ακόλουθοι Σ.Ε.Ε: ΑΔΑ Ψ4ΤΞ4653ΠΣ-57Β .

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν

Ι. τέσσερα (4) Κέντρα Εκπαιδευτική και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ):
αα). Κ.Ε.Σ.Υ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.
ββ). 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
γγ). 2ο ΚΕΣΥ Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
δδ). ΚΕΣΥ Ηλείας με έδρα τον Πύργο

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) τα οποία αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. και σε κάθε σχολική μονάδα Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.).

ΙΙ. Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) μετατρέπονται σε  Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

ΙΙΙ. Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε)

των οποίων το συντονισμό  (ν.4547/18 άρθ. 2) έχει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας.