ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.)

1 Ν.4547/2018 
(ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’)
Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης
2 129064/ΓΔ5/27.07.2018
(ΦΕΚ 3233/07.08.2018 τ. Β‘)
Κατανομή Θέσεων στα ΚΕΣΥ
3 Φ.32.2/14035/26.11.2018
(ΑΔΑ: 6Ψ4Ρ4653ΠΣ-Γ3Ρ)
Τοποθέτηση Προϊσταμένων ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας
4 Φ.351.3/53/206591/Ε3/29.11.2018                                     (ΦΕΚ 5440/05.12.2018 τ. Β’) Έναρξη Λειτουργίας ΚΕΣΥ
5
207271/Ε2/30.11.2018
(ΦΕΚ 5556/11/12/2018 τ. Β’)
Μεταφορά Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΕΔΔΥ στα ΚΕΣΥ
6
211076/ΓΔ4/06.12.2018
(ΦΕΚ 5614/13.12.2018 τ. Β’)
Καθηκοντολόγιο ΚΕΣΥ
7 893/22.02.2019 Έναρξη Λειτουργίας Συμβουλευτικής και ΣΕΠ στο 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας
8 953/26.02.2019 Ορισμός Υπεύθυνου Επικοινωνίας με ΚΕΣΥ
9 32078/ΓΔ4/28.02.2019 Λειτουργία Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Διασύνδεση με ΚΕΣΥ
10 1088/04.03.2019 Διαδικασία Αξιολόγησης από το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας
11 1125/06.03.2019 Μήνας Ενημέρωσης για τα ΕΠΑΛ από το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας
12 Φ.353.1/5/43151/Ε3/20.03.2019
(ΦΕΚ 1118/04.04.2019 τ. Β’)
Έγκριση Μετακίνησης ΣΕΕ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ από ΠΔΕ
13
Φ.28.1/14578 | 12/12/19 Απ. ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Κατανομή Σχολικών Μονάδων στα ΚΕΣΥ Αχαΐας