Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου (2) – Ενότητα 2η

Εξωτερική όψη της κύλικας του Δούριδος: ένα σχολείο της Αθήνας του 5ου π.Χ. αι. [πηγή: κατάλογος Αρχαιολογίας & Τέχνης, Perseus Digital Library, Photograph by Maria Daniels, courtesy of the Staatliche Museen zu Berlin, Preuίischer Kulturbesitz: Antikensammlun, February – March 1992]

 

Ενότητα 2η Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

 

Αρχαίο κείμενο Μετάφραση
Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι Στην Αθήνα διδάσκουν και συμβουλεύουν
τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας. τα παιδιά με φροντίδα.
Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ Πρώτα απ’ όλους και η παραμάνα και η μητέρα
καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται, και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν
ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς, πώς θα γίνει το παιδί ακόμα καλύτερο
διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιόν, τὸ δὲ ἄδικον διδάσκοντας ότι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο άδικο,
καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν ἐστι. αυτό ωραίο, το άλλο άσχημο.
Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, Έπειτα, τα παιδιά όταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία
οἱ γονεῖς εἰς (οἴκους) διδασκάλων πέμπουσιν οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων,
ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης φροντίζουν
ὅπως γράμματα μάθωσιν καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, να μάθουν γράμματα και να καταλαβαίνουν όσα είναι γραμμένα,
οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ενώ οι κιθαριστές με το να παίζουν λύρα
ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται προσπαθούν να τα κάνουν πιο ήμερα
καὶ οἰκειοῦσι τὰς τῶν παίδων ψυχὰς και εξοικειώνουν την ψυχή τους
πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν. στον ρυθμό και την αρμονία.
Ἔτι οἱ παῖδες φοιτῶσιν Επιπλέον, τα παιδιά συχνάζουν
ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις, στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες,
ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι όπου οι δάσκαλοι της γυμναστικής
βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν ποιοῦσι, κάνουν τα σώματά τους πιο δυνατά,
ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν
διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν. εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης.

   Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη διασκευή) 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση