Περιγραφική αξιολόγηση

Προκαταρκτικές ενέργειες για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα: «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί τη Δράση 1 «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6308/Ε3/16-01-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ, επιμορφωτές υπεύθυνοι υλοποίησης των επικείμενων επιμορφώσεων είναι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ). Το ΙΕΠ ως κεντρικός οργανωτικός φορέας της επιμόρφωσης παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Για τη Δυτική Ελλάδα η επιμόρφωση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από 19 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2019.

Για την προετοιμασία της υλοποίησης των παραπάνω επιμορφωτικών συναντήσεων είναι άμεσα αναγκαίο να μεριμνήσετε για τα παρακάτω:

Προκειμένου να λάβετε Βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης ως επιμορφούμενοι, είστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την προσθήκη του άρθρ.54 Α (Ν.4403/2016), να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου έως το πολύ πέντε (5) ημέρες  μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΙΕΠ . Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να κάνετε ΕΓΓΡΑΦΗ στον ιστότοπο του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php ώστε να αποκτήσετε εγκαίρως κωδικούς πρόσβασης

  1. Οδηγίες Εγγραφής στο eΙΕΠ
  2. Σύντομες Οδηγίες εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων – Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π.

Αφήστε μια απάντηση