Συμμετοχή της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του ΕΑΠ στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking & media literacy”

Δελτίο Τύπου

Η Eρευνητική Oμάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του τριετούς έργου Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy (CrAL). Το έργο CrAL συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εναρκτήρια συνάντησή του έλαβε χώρα διαδικτυακά στις 18 & 19 Φεβρουαρίου 2021.
https://www.facebook.com/DAISSyResearchGroup/posts/3783475815077689

Το CrAL στοχεύει στην ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και του αλφαβητισμού των μέσων προς όφελος των εκπαιδευομένων (νέων ατόμων ηλικίας 14-19 ετών), των γονέων και του προσωπικού εκπαίδευσης. Υλοποιείται από μία κοινοπραξία επτά (7) εταίρων από έξι χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία).

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι ανέλυσαν τα επιμέρους πακέτα εργασίας και τις προκλήσεις, καθόρισαν τις προτεραιότητες και έθεσαν το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την επικοινωνία, την προετοιμασία των διαφόρων σταδίων των δράσεων του έργου και την εξοικείωση τους με τη μεθοδολογία «Creative audiovisual writing and reading» βάσει της εμπειρίας των φορέων-εταίρων από την Ιταλία. Η δεύτερη μέρα επικεντρώθηκε στον τρόπο παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, τους κανόνες των αναφορών, την ανάλυση του χρονοδιαγράμματος και των κομβικών στοιχείων της συνολικής υλοποίησης του έργου.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε ενεργά σε όλες τις εργασίες της διήμερης συνάντησης συντονισμού, κι επιπλέον, συνεισέφερε με δύο παρουσιάσεις σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της Διαδικτυακής Πλατφόρμας (Πακέτο Εργασίας 3) και το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας (μέρος του Πακέτου Εργασίας 1), στα οποία έχει την αρμοδιότητα του υπεύθυνου φορέα.

Η DAISSy θα συμβάλει σε όλες τις δράσεις του έργου CrAL, όπως η εξοικείωση με την καλή πρακτική και η ανάπτυξη πολύ-γλωσσικού εκπαιδευτικού προγράμματος πολυμέσων, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η οργάνωση διεθνούς κοινότητας ανταλλαγής εμπειριών, η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και η διάδοση και αξιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων του έργου.

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτικής Ελλάδας αποτελεί βασικό διασυνδεδεμένο φορέα, που θα παρακολουθεί ενεργά όλες τις δράσεις του έργου CrAL.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CrAL και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Website   :http://daissy.eap.gr, http://daissy.eap.gr/en/projects/cral/
Facebook :@DAISSyResearchGroup
Linkedin   :https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter      :https://twitter.com/daissy_research
Instagram: @daissy_researchgroup
Email        :info@daissy.eap.gr

To έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το συμφωνητικό επιχορήγησης αρ.621357-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-ΙΡΙ-SOC-IN

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση