Διδακτικές προτάσεις για το Δημοτικό σχολείο στο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας

Δημοτικό Διδακτικές Προτάσεις ΕξΑΕ

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας θέτοντας ως προτεραιότητα την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ΠΕ70 των Δημοτικών Σχολείων στην εξ Αποστάσεως Διδασκαλία, προβήκαμε στη δημιουργία και επιμέλεια του διδακτικού υλικού

«Διδακτικές Προτάσεις για το Δημοτικό σχολείο στο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας»

Το υλικό περιλαμβάνει ενδεικτικά διαγράμματα ροής διδασκαλίας στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις με αξιοποίηση Φύλλων Εργασίας, στα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, της Ιστορίας, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, καθώς επίσης και μία ενδεικτική διαθεματική πρόταση διδασκαλίας της Ιστορίας.

Στόχος  του υλικού είναι η παράθεση ενδεικτικών διδακτικών προσεγγίσεων και υλικού που είναι συμβατά με το περιβάλλον της webex meetings και δεν απαιτούν πολύπλοκες τεχνολογικές διαδικασίες. Στην κατεύθυνση αυτή καθένας/μία εκπαιδευτικός μπορεί με αφορμή το υλικό να σχεδιάζει και να οργανώνει τη διδασκαλία του/της με βάση το μαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα και τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών της τάξης του/της.

Δείτε το υλικό εδώ