Υπ. ΠΛΗΝΕΤ

1 Ν. 4547/2018                                                                                (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης
2 222084/ΓΔ4/27.12.2018                                                       (ΦΕΚ 5919/31.12.2018 τ. Β’) Προσόντα, Επιλογή και Καθηκοντολόγιο Υπευθ. Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
3 Φ.32.2/3270/01.03.2019 Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υπ. Πληροφ. & Ν. Τεχν. ΔΔΕ Αχαΐας
4
Φ.32.2/3266/01.03.2019 Τοποθέτηση Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Αχαΐας
5
34050/ΓΔ4/04.03.2019                                                                  (ΦΕΚ 807/07.03.2019 τ. Β’) Παύση Λειτουργίας ΚΕΠΛΗΝΕΤ
6
Φ.32.2/6309/16.04.2019 Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Υπευθύνων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Αχαΐας