Ανακοίνωση «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022»

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022»

Σας ανακοινώνουμε, ότι οι εγγραφές για τα Νήπια – Προνήπια , σχολικού έτους  2021-22  θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 1η  Μαρτίου  έως και την 20η  Μαρτίου  2021 μέσω της πλατφόρμας  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/   και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα :

Νήπια :  Όσα γεννήθηκαν το έτος 2016

Προνήπια : Όσα γεννήθηκαν το έτος 2017

(η φοίτηση και των προνηπίων είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας)

Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:

 1. Τυπωμένη την αίτηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) αυτής.
 2. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
 3. ΑΔΥΜ (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή) το οποίο είναι συμπληρωμένο από τον παιδίατρο.
 4. Λογαριασμός  ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου.
 5. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 6. Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του
  Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

v Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών: πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο

Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού :  1η   Μαρτίου – 20 η Μαρτίου  :

12:00 –13:30   μ.μ         στο               Τηλέφωνο   2610222366. 

Ώρες προσκόμισης δικαιολογητικών  κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από 12:00 –13:00  μ.μ.

Email:

mail@15nip-patras.ach.sch.gr,

Τα όρια της περιφέρειας των σχολείων μας:

Για το 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών ,η περιοχή που ορίζεται από τις οδούς :

Δημητρίου Γούναρη-Κορίνθου(ζυγοί αριθμοί)-Πλατεία Γεωργίου-Κορίνθου-Γκότση-Κανακάρη -Μανιακίου-Αλσυλίου-Καρόλου(ζυγοί αριθμοί)-Ρήγα Φερραίου(μονοί αριθμοί)-Δημητρίου Γούναρη.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣστην πλατφόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία

«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

Το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα έχει  ωραρίου(13:00 – 16:00)

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

Οφηγίες για την πρωτη εγγραφή

 

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο . Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

 

Αναλυτικά, οι οδηγίες για τους γονείς

 

Επίσης ….

Για τους μαθητές μας που θα φοιτήσουν στο δημοτικό με την νέα χρονιά το Νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία προσκομίζεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφήτου/της στο δημοτικό.

Για τα φετινά μας προνήπια Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα

Και μην ξεχνάμε τους όρους υγιεινής κατά την προσέλευση σας στο χώρο του σχολείου. Την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/

Κρατάμε αποστάσεις-καλό πλύσιμο των χεριών-χρήση διπλής μάσκας.

Σας περιμένουμε καλή μας αρχή!!!!

Πιστοποιητικό Αριστείας code week europe 2020

[CodeWeekEU] You are a winner !

   

Το Νηπιαγωγείο μας βραβεύτηκε και απέκτησε το Πιστοποιητικό Αριστείας για τη συμμετοχή μας στην Europe CodeWeek 2020 με τις δράσεις μας στην ομάδα Codally Team αλλά και την ομάδα του έργου μας Let’s play every day του etwinning.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες συνεργάτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τους υπεύθυνους διοργανωτές .

Σας παραθέτουμε την συγχαρητήρια επιστολή που λάβαμε από την ομάδα του EU CODE WEEK

 

Dear Code Week 4 All challenge participant,

We are delighted to share with you today that you have successfully completed the 2020 Code Week 4 All challenge.

We would like to extend our warmest congratulations and thank you for playing a major part in making last year’s Code Week, the most successful edition yet.

We believe that the alliance you created with other activity organisers is vital to bringing coding to more students in the world – and you have helped up move closer to this goal!

Thank you very much for helping us advance digital literacy! We hope to work together again in the 2021 edition of EU Code Week, which will take place from 9-24 October.

Best wishes,

The EU Code Week Team

Eυχαριστούμε Europe Code Week Team μας γεμίσατε χαρά!!!

Το διδακτικό προσωπικό και τα παιδάκια μας είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι!!!!

.

Γενάρης με ανοιχτά σχολειά και μεις όλο χαρά.2021.

Mετά  τις διακοπές των Χριστουγέννων ,ο νέος χρόνος και ο Γενάρης μας βρήκε με ανοιχτά τα σχολειά μας.

  

Με πολλές δυσκολίες ,με νέους κανόνες και φυσικά με μάσκες ανταμώσαμε και τα χαμόγελα τεράστια.

Μιλήσαμε για τις Χριστουγεννιάτικες μας αναμνήσεις

φιλοτεχνήσαμε το γράμμα του Αη Βασίλη.

Θυμηθήκαμε το όνομα μας  για να δούμε πόσο προοδεύουμε

 και αποτελειώσαμε την αφίσα του Πολυτεχνείου που τόσο καιρό περίμενε καρτερικά μισοτελειωμένη …..

  

Αποφασίσαμε να διαμορφώσουμε έτσι το ημερήσιο πρόγραμμα μας ώστε να κάνουμε καθημερινά κάποια θέματα καινούργια αλλά και κάποια επαναληπτικά από όσα κάναμε εξαποστάσεως  για να έχουν όσα παιδάκια δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την ευκαιρία  να τα ακούσουν τώρα.

Έτσι μιλήσαμε για τα Θεοφάνεια 

Το Δεκέμβρη

Το γράμμα Δδ

Τον Αριθμό 2

Την Ελιά και το γράμμα Εε

Το Όργωμα, την σπορά και τα μέρη του φυτού

 

Την έννοια Μέσα έξω

Για τα Μήλα

Για τα Δικαιώματα του παιδιού πάνω σε ένα μαγικό χαλί

Και την διαφορετικότητα και τον φίλο μας τον Έλμερ

 

Το χρώμα καφέ

Το Γράμμα Κκ

Και το χρώμα Μωβ

Και στις ελεύθερες μας ζωγραφιές αποτυπώναμε το πως περνάμε τα Σαββατοκύριακα εκτός σχολείου.

Συνεχίσαμε με την Εβδομάδα

Τους μήνες

τις εποχές

και την Μέρα –Νύχτα

Όπως και για την ώρα

Σειρά είχανε τα Μέσα επικοινωνίας

και την τηλεόραση με τις αγαπημένες μας σειρές.

Και φτάνοντας στο τέλος του Γενάρη μιλήσαμε και γνωρίσαμε

Τους Τρεις Ιεράρχες

  

Τον αριθμό 3

Και το γράμμα Ιι

Γιορτάσαμε γενέθλια και δώσαμε αγκαλιές από μακριά…

Κόψαμε Βασιλόπιτα 

ζωγραφίσαμε το ρόδι

φτιάξαμε το 2021

  

Κάναμε ένα αφιέρωμα για την έναρξη του Καρναβαλιού 

Ακούσαμε και γνωρίσαμε τις νότες ,τα μουσικά όργανα και την κυρία Μουσική

 

και σας χαιρετούμε με τις ζωγραφιές μας στέλνοντας επίσης την αγάπη μας…

 

 

Tα βραβεία μας από τα Ευέλικτα καπάκια!

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ για το 2018-19.

Και 4ο ΒΡΑΒΕΙΟ για το έτος 2019-2020.

Η συμμετοχή μας στη δράση Ευέλικτα καπάκια μας χάρισε για άλλη μία φορά τιμητικές διακρίσεις και βραβεία και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό!!!
Και θα συνεχίσουμε και φέτος να προσπαθούμε για ένα καθαρότερο περιβάλλον με κοινωνική ευαισθησία.
Μην ξεχνάτε να μας φέρνετε τα καπάκια σας ,όλοι μαζί μπορούμε
και σε όλους που μας βοηθήσατε στη συλλογή ανήκουν οι τιμητικές διακρίσεις και σας ευχαριστούμε πολύ!!!!
Συνεχίζουμε εξίσου δυνατά και πάντα στη μνήμη της Πένης Σακοβέλη, που πρώτη εκείνη εμπνεύστηκε,σχεδίασε και συντόνισε το όλο εγχείρημα.

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς 2021.

Κάθε χρόνο γιορτάζουμε στις 21 Ιανουαρίου την Ημέρα Αγκαλιάς

και συνεπώς μας δίνεται η δυνατότητα να δώσουμε μια στους δικούς μας ανθρώπους.

Το 1896 ένας φοιτητής εν ονόματι Kevin Zaborney σκέφτηκε την συγκεκριμένη ιδέα  με σκοπό να αγκαλιάζουμε περισσότερο τα αγαπημένα μας πρόσωπα .

Βέβαια η ημέρα δεν έχει κατοχυρωθεί επίσημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αλλά όλες οι χώρες το αναπαράγουν και το υιοθετούν.

Η αγκαλιά έχει αποδειχτεί επιστημονικά πως προσφέρει βελτιωμένες συνθήκες ζωής μιας και λειτουργεί ως φυσικό φάρμακο.

Κι αν φέτος οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν εμείς τις ζωγραφίσαμε και θα κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα πως σύντομα θα ξαναβρεθούμε αγκαλιασμένοι χωρίς φόβο.

 

Μια αγκαλιά είναι το καλύτερο φάρμακο!