Εσωτερικός Κανονισμός.

Σχολικού έτους  2022-2023

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 15ου Νηπιαγωγείου Πατρών

Ε.Κ.Λ. 2022-23_15ου Νηπ. Πατρών