Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάταξη των μαθητών – αποφοίτων στο Γυμνάσιο γίνεται μέσω web εφαρμογής σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Φ.19.1/13967/08-11-2021 ‘Έγγραφο  του ΥΠΑΙΘ.

Η χωροταξική κατανομή των μαθητών θα γίνει βάσει της διεύθυνσης  της μόνιμης κατοικίας τους. Γι΄ αυτόν τον λόγο οφείλετε  να προσκομίσετε  το αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας σας, αν έχει υπάρξει αλλαγή διεύθυνσης,  μέχρι την Παρασκευή  3 Δεκεμβρίου 2021  με ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας
  2. Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία
  3. Με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση γονέα/κηδεμόνα

Επίσης, να ενημερώσετε τη διεύθυνση του σχολείου, αν φοιτούν αδέλφια στο Γυμνάσιο και σε ποιο.

Η διευθύντρια του σχολείου