Η κάθε σχολική μονάδα, ως αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος, οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις του διοικητικού δικαίου καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Στο σχολείο μας η τήρηση των διατάξεων αυτών, πέραν του σαφούς υπηρεσιακού καθήκοντος που τις επιβάλλει, γίνεται με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό τόσο του νομοθετικού και κανονιστικού τους χαρακτήρα όσο και της επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας που οφείλει να χαρακτηρίζει τον κλάδο των εκπαιδευτικών.

Προς ενημέρωση λοιπόν όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας, στη σελίδα αυτή αναρτώνται σχετικές διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, εκτιμώντας πως η γνώση τους εκ μέρος των γονέων των μαθητών μας θα συμβάλλει στην ουσιαστική και απροκατάληπτη συνεργασία σχολείου & οικογένειας.

Σημείωση: Λόγω περιορισμένου χώρου αποθήκευσης των αρχείων, οι υπερδεσμοί οδηγούν σε εξωτερικές σελίδες. Κατά περιόδους ελέγχουμε τη λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, αν οι σύνδεσμοι αυτοί είναι ανενεργοί, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να επιλύσουμε το πρόβλημα.

 

Θέμα Σχετικά έγγραφα
Βασικά νομοθετήματα για την εκπαίδευση Π.Δ.79/2017. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και

δημοτικών σχολείων 1566/ 1986 Νόμος-πλαίσιο για την

εκπαίδευση
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, ΦΕΚ 1340, τ. Β΄ Υ.Α.

(Καθηκοντολόγιο)

Διδασκαλία Β΄Ξένης Γλώσσας Φ52/60314/Δ1/16-04-2019
Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχ. Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση
Κατ΄οίκον εργασίες
Ενέργειες προγραμματισμού και εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος https://blogs.sch.gr/6dimamarous/files/2021/11/ΕΞΕ-111089-2021-Λειτουργία-Δημοτικών-Σχολείων-για-το-σχολικό-έτος-2021-2022.pdf
Αξιολόγηση μαθητών Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υ.Α. 4664
Αξιολόγηση μαθητών- επανάληψη τάξης Π.Δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3, τ. Α’)
Π.Δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75, τ. Α’)
Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
Εμβολιασμός μαθητών  πρωτ.Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (ΦΕΚ 893, τ. Β΄) Υ.Α.
116184/Γ1/10-9-2008 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Πρόγραμμα κολύμβησης 2019-20 146567/Δ5/20-9-2019 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Πρόγραμμα “Τα βιβλία στο σχολείο” ΦΕΚ 6014, τ. β΄,/31-12-2018
Ασφάλεια μαθητών 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Χρήση κινητών τηλεφώνων 132328/Γ2/7-12-2006 Υ.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ.
100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α.
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Επιτήρηση μαθητών παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)
παράγραφος 18 του άρθρου 36 της με αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υ.Α.
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ1139,τ.Β΄) Υ.Α.
Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Μεταφορά σχολικής τσάντας  Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Εφαρμογή ωραρίου σε απουσία εκπαιδευτικού
 άρθρο 36, παρ. 25 της Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02,

(ΦΕΚ 1340 τ. Β΄)Υ.Α. και άρθρο 29, παρ. 8 της ιδίας Υ.Α.,

άρθρο 13, παρ. 8, του Νόμου 1566/85

 άρθρο 13, παρ. 8, του Νόμου 1566/85
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία  ν. 3699/ τ.Α” 199/02.10.2008