17-11-2021:

Στις 17-11-2021 στις 10.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου πραγματοποιήθηκε το 1ο Σχολικό Συμβούλιο για το τρέχον σχολικό έτος, κοινό με το συστεγαζόμενο 19ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου. Παρόντες ήταν:  Η διευθύντρια του Δημοτικού και η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, τέσσερα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και η αιρετός κ. Ιωάννου Αικατερίνη ως εκπρόσωπος του Δήμου. Θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. Γνωριμία των μελών του Σχολικού Συμβουλίου

2. Μέτρα για τη σίτιση των μαθητών/τριών του Ολοημέρου.

3. Ενημέρωση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου.

4. Διάφορα θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Στον ν. 4823/03-08-2021, άρθρο 107 αναφέρεται η «Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου»
Σχολικά συμβούλια
1. Σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας και αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, από εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας που διαθέτει, κατά προτίμηση, δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Ο εκπαιδευτικός που αναπληρώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο, καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας.
β) Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων είναι αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου.
γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές τους ορίζονται κατά πλειοψηφία από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων.
2. Στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, που ορίζεται κατά πλειοψηφία με απόφαση του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου της σχολικής μονάδας.
3. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.
4. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και εκτάκτως, όποτε κρίνεται απαραίτητο, από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο και στον Σύλλογο Διδασκόντων σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας που αφορούν ενδεικτικώς στην οργάνωση και λειτουργία της, στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, στις συνθήκες υγιεινής, στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα αναφορικά με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό της σχολικής
μονάδας,
β) εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο και στον Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης των κρίσεων που εμφανίζονται εντός της σχολικής μονάδας και τους υποστηρίζουν κατά την υλοποίησή του,
γ) συμβάλλει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών και εκδηλώσεων κάθε είδους και συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίησή τους,
δ) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων της σχολικής μονάδας και με τους εκπροσώπους του Δήμου στη σχολική επιτροπή ιδίως στα θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας, τη χρηματοδότηση αυτής από άλλες πηγές, πλην της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, καθώς και τη διοργάνωση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων κάθε είδους στην τοπική κοινωνία,
ε) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων, τον Δήμο, τους εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, καθώς και τους εκπροσώπους αποφοίτων της σχολικής μονάδας, εφόσον υπάρχει σύλλογος αποφοίτων, όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με την προσφορά της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία.»

 

17-11-2021:

Πατήστε εδώ, για να ενημερωθείτε για τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 24-10-2021.

 

20-10-2021:

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 17/10/2021 ΔΕΝ πραγματοποιήθηκαν τελικώς οι εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου του σχολείου μας, καθώς δεν υπήρξε η απαιτούμενη από το καταστατικό πλειοψηφία των παρευρισκομένων.

Οι εκλογές μεταφέρονται για την ερχόμενη Κυριακή, 24/10/2021 και ώρα 17:30 μ.μ. Διαβάστε την επιστολή.

O γραμματέας

Αντώνης Χρήστου

 

15-10-2021:

Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε για τη δωρεά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ενός βιντεοπροβολέα, για την κάλυψη αναγκών του σχολείου.