Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι: α) Σύμφωνα με το Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), αρθ. 32 παρ. 3. α) Η περίπτωση ια΄της παρ. 1 του αρθ. 3 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) αντικαθίσταται ως εξής: «ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής». β) Η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017 καταργείται.
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δε  θα λειτουργήσουν την 30ή Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών.