Εγγραφές μαθητών/τριών στο 23ο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024- 2025.

  Εγγραφές μαθητών/τριών στο 23ο  Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024– 2025.

ΣΧΕΤ.:   Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.6/21380/Δ1/28-02-2024 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ.

   Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, για τη σχολική χρονιά 2024-25 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024 – 2025 μαθητές γεννημένοι το 2020.

           Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ       

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής και να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  1. Είσοδο στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση της κατοικίας του.
  2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του προνηπίου/νηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/έχουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου/ νηπίου».

    Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/μένη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

   ζ) Αίτηση εγγραφής για το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

   η) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

   θ) Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν όλα τα εμβόλια που προβλέπονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

ι) Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

   Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση), απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗ-ΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.

   α. Εγγραφές στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου:

Γίνονται  κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.

   β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής:

Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν προνήπια/νήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα.

Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) προνήπια/ νήπια. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17:30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 Πρόωρη αποχώρηση προνηπίων/νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.  

Η  Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας

Βουγιατζή Φωτεινή

 

 

Ανακύκλωση και ρομποτική με την beebot

Kατευθύνουμε την μέλισσα ρομποτάκι προς τους κάδους ανακύκλωσης. Σε κάθε κάδο στην πίστα συλλέγουμε διαφορετικά υλικά ανακύκλωσης.

Αλουμίνιο, χαρτί ,πλαστικό, γυαλί, ρούχα

1708442406323

Κάνουμε μετρήσεις στην πίστα και  προγραμματίζουμε την beebot και πάει στον κάδο που πρέπει.

170844240629617084424063181708442406311 1

Αποτυπώνουμε τις διαδρομές στο χαρτί.

 

Παραμύθι – Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσειΛήψη αρχείου

Mε αφορμή το παραμύθι αναρωτιόμαστε γιατί ο χιονάνθρωπος δεν ήθελε να λιώσει ?

Διαφάνεια1 10 1

Θα μπορούσε  ο χιονάνθρωπος να συντηρηθεί ?

Κάποιο παιδί είπε στο ψυγείο. Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι μόνο στην κατάψυξη θα μπορούσε να συντηρηθεί.

Μιλάμε για τις καταστάσεις της ύλης.

bb0b46a6714f55c71fe395c6d48f1d1e

Διαφάνεια2 10

Αφού πειραματιστήκαμε υποθετικά κάνουμε τις υποθέσεις μας πράξη.

1707418501951 1 1 1707418501946 1707418501925 1707418501935 1707418501931 1707418501941

Χθες κάναμε πειράματα με το νερό και τα βάλαμε στη κατάψυξη του Νηπιαγωγείου.

Από το ημικυκλικό τάπερ με νερό φτιάξαμε ένα ιγκλού, όπως κάνουν οι εσκιμώοι.

170749647389717075024921351707502492130

Το ιγκλού είχε μέσα έναν παγωμένο σκίουρο.

΄Ολοι θέλαμε να σώσουμε τον σκίουρο και σκεφτήκαμε τρόπους …

  • να τρίψουμε τον πάγο να λιώσει αλλά θα παγώσουν τα χέρια μας.
  • να βγάλουμε το ιγκλού εξώ στον ήλιο μιας και σήμερα έχει καλό καιρό.
  • να το βάλουμε πάνω στο καλοριφέρ.

Λιώνοντας τον πάγο σώσαμε το σκιουράκι.

Μετά βάλαμε διάφορα αντικείμενα από τα παιχνίδια μας  σε μια λεκάνη και βγάλαμε συμπεράσματα.

170749663236017074963618451707496498890 11707496361837

Το ψαλίδι βυθίζεται , γιατί είναι βαρύ.Βάφουμε το νερό με χρωματιστό χαρτί. Το χαρτί λιώνει.

1707496393049 11707496393041 117074963930551707496393049 1

Κάθε παιδί φέρνει ένα παιχνίδι και το τοποθετεί στο νερό.

Πριν το βάλει υποθέτει αν επιπλέει ή  αν θα βουλιάξει.

Καταγράφουμε τι επιπλέει και τι βυθίζεται. Αναγνωρίζουμε τα υλικά του κάθε παιχνιδιού αλουμίνιο, ξύλο , μέταλλο κ.α

Ζυγίζουμε τι είναι ελαφρύ και τι βαρύ.

Διαφάνεια9 10

Διαφάνεια14 10

 

Διαφάνεια10 10

Διαφάνεια13 10

Διαφάνεια11 10 1

Διαφάνεια12 10

Aλκυόνη και Αλκυονίδες μέρες

Διαβάζουμε τον μύθο της Αλκυόνης.

Ξ Ξ±Ο ΞΏΟ…ΟƒΞ―Ξ±ΟƒΞ·7

Βλέπουμε εικόνες από αλκυόνες.

Eekholt Eisvogel 2011

Παρατηρούμε ότι έχει μεγαλύτερο κεφάλι σε σχέση με το σώμα της.

΄Εχει ωραία χρώματα. Το ράμφος της είναι μεγάλο, για να τρώει ψάρια.

Η αλκυόνα είναι θαλασσοπούλι. Γεννάει 5 έως 7 αυγά νωρίτερα από τα άλλα πουλιά.

Συνδέουμε τον μύθο με το ομώνυμο πουλί και αιτιολογούμε την καλοκαιρία της εβδομάδας μας.

SDC15873 1

Μετράμε τα γράμματα της αλκυόνας και τα ονομάζουμε . Βάζουμε τα γράμματα της λέξης στη σειρά.

Κάνουμε φύλλο εργασίας μετρώντας τα πουλιά.

ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΚΥΟΝΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Mετράμε αλκυόνες

17073998608191707399860811

Βρίσκουμε λέξεις που λήγουν σε -ωνα – ονα όπως η αλκυόνα.

Παγώνα , χελώνα , βελόνα , παντελόνα ,γοργόνα.

1707399882448

 

 

 

 

 

Κκ όπως κότα

xz 000000000000433293

Βρίσκουμε ονόματα από Κ αρχικά από την τάξη μας.

Κασσάνδρα , Κωνσταντίνα ,

Βρίσκουμε λέξεις με αρχικό γράμμα το κ.

c0af1a854a8f68e26698b9a2e5d8041bimage

Γράφουμε όλοι το γράμμα κ όπως μπορούμε.

17073319882261707331988230

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – 3 Κοκκαλιάρες Καραμέλες (Κ) (youtube.com)

 

Το γράμμα Κ – Μαθαίνω την Αλφαβήτα με εικόνες (youtube.com)

O γέρο – χρόνος

697d880c53dbd4c61a1d935ead55753b 1

Αφού αποχαιρετίσαμε τον Ιανουάριο τον πρώτο μήνα του χρόνου καλωσορίσαμε τον Φεβρουάριο.

Ξαναδουλεύουμε με τους μήνες γιατί η έννοια του χρόνου είναι μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη  , τα νήπια κατανοούν ότι τον Δεκέμβριο είχαμε 2023 ενώ τον Ιανουάριο 2024 .

Ο χρόνος λήγει κάθε Δεκέμβριο και ξεκινάει κάθε χρόνο τον Ιανουάριο.

Διαβάζουμε το εικονόλεξο του γέρου χρόνου.

75be3941eeb8719595be15c716a22ea965615e8156be98afe4c19fee147ad1b3

Τα παιδιά διαβάζουν την λέξη που αντιστοιχεί στην εικόνα. Σταδιακά κατανοούν ότι οι εποχές είναι 4 και οι μήνες 12 και ότι κάθε εποχή έχει 3 μήνες.

Δημιουργούμε το τρενάκι του χρόνου , βάζοντας τις εποχές στη σειρά.

 

f7b32d62b366e7255076dce7f8674d47     9f71724d448f44a9d8bbf366506165fd    Διαφάνεια3 1 Διαφάνεια12 1Διαφάνεια11

 

Κάθε παιδί θυμάται και λέει ποια εποχή έχει γενέθλια.

Βρίσκουμε γιορτές και τις αντιστοιχίζουμε με την σωστή εποχή. Χριστούγεννα , Πάσχα , 28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου, 15 Αυγούστου.

Θέτουν ερωτήσεις στους φίλους τους ποτέ πέφτουν τα φύλλα ,ποτέ ανθίζουν τα λουλούδια, ποτέ βρέχει.

Συζητάμε τις καιρικές συνθήκες ανά εποχή καθώς και τι ρούχα χρειαζόμαστε κάθε εποχή.

1706895527149

17068955074071706895567089170689556709417068955670841706899512165

Βάζουμε τις εποχές στη σειρά. Κάθε παιδί βρίσκει την καρτέλα του μήνα που έχει γενέθλια και βάζει την κάρτα κάτω από την εποχή.

7f472bef821420d2a9191d7a51a3524fΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΗΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ page 005

170689552714917068994383571706895766455 1

1706895885340 1

Στο τέλος βάζουμε καρτελάκια με τους μήνες ή διάφορα γεγονότα ή γιορτές στην εποχή που πρέπει.

 

Φεβρουάριος – καλό μήνα

bb4733c689ad7764256813d3865b9d56 L1

 

Φλεβάρης

Είπαμε και εξηγήσαμε παροιμίες για τον Φεβρουάριο.

Παροιμίες για το Φεβρουάριο Σελίδα 4 0812f9175a992bf0382b53ef1f764272

Διαβάσαμε το παραμύθι<< ο γλεντζοφλέβαρος>> .

Ο Γλεντζοφλέβαρος, Εκδόσεις Σαββάλας, αφήγηση Σοφίας Σταμούλου – YouTube

Αναδιηγηθήκαμε το παραμύθι με τον δικό μας τρόπο.

Ζωγραφίσαμε ότι μας άρεσε από το παραμύθι του Φλεβάρη.