Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 23ου Νηπ/γείου Κατερίνης

23o 2/Θ Νηπιαγωγείο Κατερίνης
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας
Σχολικό έτος 2021-2022
Φλέμιγκ 10 Κατερίνη 60134
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας
23ουΝηπ/γείου Κατερίνης 2020-2021
Περιεχόμενα:
1. Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………………………………….2
1.1 Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού…………………………………………………….…3
2. Γενικές αρχές/στοιχεία..…………………………………………………………………………………………….3
3. Σχολικό έτος..………………………………………………………………………………………………………………4
3.1 Έναρξη Μαθημάτων………………………………………………………………………………………………4
3.2 Ωράριο λειτουργίας/ Προσέλευση –Αποχώρηση …………………………………………….5
4. Εγγραφές νηπίων……………..………………………………………………………………………………………..…5
4.1 Δικαιολογητικά εγγραφής…………………………………………………………………………….……….6
4.2 Ηλικία φοίτησης/Επιλογή νηπίων………………………………………………………………….…….6
5. Φοίτηση/απουσίες..……………………………………………………………………………….…………….………..7
6. Πρόγραμμα του Νηπ/γείου………………………………………………………………………………………….7
6.1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα………………………………………………………………………………………..….7
6.2 Σχολικές γιορτές-εκδηλώσεις/αργίες…………………………………………………………..……8
6.3 Διδακτικές επισκέψεις………………………………………………………………………………………..…9
7. Πρόγευμα-γεύμα…………………………………………………………………………………………………………..10
8. Ονομαστικές εορτές-γενέθλια……………………………………………………………………………………10
9. Προϊσταμένη-Διδακτικό προσωπικό………………………………………………………………………….10
9.1 Ειδικότερα η Προϊσταμένη του 23ουΝηπ/γείου Κατερίνης……………………….…12
10. Συνεργασία γονέων και διδακτικού προσωπικού………………………………………………14
10.1 Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων……15
10.2 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων………………………………………………………………………16
10.3 Η σημασία της συνέργειας όλων………………………………………………………………………….16
11. Βιβλιοθήκη…………………………………………………………………………………………………………………..…16
12. Επικοινωνία με το σχολείο-Σχολικός Ιστότοπος…………………………………………………….16
13. Ποιότητα του σχολικού χώρου……………………………………………….………………………………….17
14. Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης…………………………..17

1.Εισαγωγή
Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος όπου τα νήπια, περνούν πολλές ώρες καθημερινά. Μαθαίνουν, παίζουν, χαίρονται, δημιουργούν, συνεργάζονται. Πολλές φορές, όμως, αντιμετωπίζουν και δυσκολίες, τόσο οι μαθητές που αφορούν στην προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον και στη συνύπαρξή τους με συνομηλίκους, όσο και το διδακτικό προσωπικό που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ τους, με τους γονείς αλλά ακόμα και στην προσπάθεια παροχής ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου.
Η σχολική ζωή καλό είναι να ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως μια ασφαλής κοινότητα μάθησης.
Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.
Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου.
1.1 Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 23ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Βουγιατζή Φωτεινής, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου (Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δ. Κατερίνης)
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται στους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στο ιστολόγιο του Νηπιαγωγείου.
Ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι η ακριβής εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού του ΝΗπ/γείου: της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.
Ο Κανονισμός, όταν κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων
2.Γενικές αρχές / στοιχεία
Ο σκοπός του Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια),θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.1566, το Νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια «να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους, να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές, να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και αβίαστα, να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα, στους τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Αισθητικής».
Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Νηπιαγωγείου, επιδιώκεται:
• Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Να αναπτύσσεται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
• Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
• Να δημιουργείται πλαίσιο συνθηκών για ουσιαστική μάθηση και εργασία.

Επιπλέον, το σύγχρονο νηπιαγωγείο επιδιώκει τον σεβασμό της προσωπικότητας του νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και τον σεβασμό στις ατομικές του διαφορές. Και όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα στην οποία κυριαρχεί η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η πειθαρχημένη ελευθερία.
Το 23οΝηπ/γείο Κατερίνης αποτελείται από 2 τμήματα υποχρεωτικά πρωινά και ένα προαιρετικό ολοήμερο τμήμα. Υπηρετούν σ΄ αυτό για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 τρεις (3) εκπ/κοί γενικής παιδείας, μία εκπ/κός Αγγλικής γλώσσας και ένα άτομο ως βοηθητικό προσωπικό- καθαρίστρια.
1. Βουγιατζή Φωτεινή (Προϊσταμένη ΠΕ60)
2. Γιάντζιου Μαργαρίτα (Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06)
3. Σινάνογλου Αθανασία (Νηπ/γός ΠΕ60)
4. Τσαμπούλη Πετρούλα (Νηπ/γός ΠΕ60)

3.Σχολικό έτος
3.1 Έναρξη Μαθημάτων:
Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκπ/κές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή.
3.2 Ωράριο λειτουργίας/ Προσέλευση –Αποχώρηση
Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.15 π.μ. έως τις 8.30 π.μ. Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή από τις 7.45 π.μ.-8.00 μ.μ μόνο αν υπάρχουν αιτήσεις γονέων για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13.00 μ.μ.-16.00 μ.μ). Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του είναι 5 νήπια/προνήπια.
Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται μέσα στον χώρο του Νηπιαγωγείου λόγω των ειδικών συνθηκών, αλλά παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό στην κεντρική πόρτα του νηπιαγωγείου.
Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής και όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν είναι δυνατή η μικρή σε χρονική διάρκεια παραμονή του γονέα στο χώρο του Νηπ/γείου.
Τόσο η αυλόπορτα, όσο και η εξώπορτα του κτιρίου του Νηπιαγωγείου, κλειδώνονται στις 8:30 π.μ. και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών. Ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες αποχώρησης των νηπίων δηλαδή στη 13.00μ.μ., ώρα αποχώρησης των πρωινών τμημάτων και στις 4.00 μ.μ. ώρα αποχώρησης του ολοήμερου τμήματος.
Νήπια που προσέρχονται με καθυστέρηση γίνονται δεκτά με την άδεια της Προϊσταμένης και αφού αναφέρουν τον σοβαρό λόγο της καθυστέρησής τους.
Η αποχώρηση από το νηπιαγωγείο γίνεται στη 13.00 μ.μ. για τους μαθητές των πρωινών τμημάτων και 16.00 μ.μ. για τους μαθητές του ολοήμερου τμήματος. Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την εγγραφή τους. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, αφού υπογραφεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
4.Εγγραφές νηπίων
Η εγγραφή των προνηπίων γίνεται ηλεκτρονικά με ευθύνη των γονέων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας : https://proti-eggrafi.services.gov.gr
4.1 Δικαιολογητικά εγγραφής
Οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής:
• Το πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου εκδίδεται από την προϊσταμένη.
• Το Βιβλιάριο υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια.
• Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).
• Υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή μετακίνηση του νηπίου από και προς το σχολείο.
• Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998), (πχ. λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας, ή άλλο έγγραφο) από το οποίο, κατά την κρίση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4.2 Ηλικία φοίτησης/Επιλογή νηπίων
Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. Οι ημερομηνίες εγγραφής και προσκόμισης των δικαιολογητικών για εγγραφή καθορίζονται με υπουργική απόφαση . Προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται και μετά την ημερομηνία αυτή αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων ανά τμήμα.
Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.
Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων, γίνεται κλήρωση. Στις περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α΄ ηλικίας και παραμένουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β΄ ηλικίας κι, αν οι αιτήσεις είναι πολλές, γίνεται κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις 15 Ιουνίου ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόμενων γονέων και κηδεμόνων. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τη σειρά κλήρωσης, το οποίο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. Με βάση τη σειρά κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Κατ’ εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών: α) Τα δίδυμα αδέρφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς. β) Τα τέκνα πολυτέκνων. γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο σχολεία.
5.Φοίτηση/απουσίες
Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου. Οι απουσίες ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του myschool, γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε την αιτιολόγησή της. Θεμιτό είναι τα νήπια να έχουν όσο γίνεται πληρέστερη παρακολούθηση του προγράμματος του Νηπ/γείου. Αν είναι άρρωστο, υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς το είδος της ασθένειας που είχε και θα τονίζεται σαφώς από τον θεράποντα ιατρό η δυνατότητά του να επανέλθει στο νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειάς του στα άλλα παιδιά. Αν δεν ήταν άρρωστο, να προσκομίζεται υποχρεωτικά βεβαίωση των γονέων στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος της απουσίας του.
Αν το παιδί σας υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, παρακαλούμε να ενημερώσετε για το θέμα αυτό τη νηπιαγωγό. Θα σας δίδονται και συγκεκριμένα έντυπα για το φάκελο του παιδιού σας, τα οποία θα κληθείτε να συμπληρώσετε. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους νηπιαγωγούς, όπως ορίζει σχετική νομοθεσία. Παρέχονται, όμως, οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού ή το ΕΚΑΒ (σε περίπτωση εξαιρετικού περιστατικού).
6.Πρόγραμμα του Νηπ/γείου
6.1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Το Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καθορίζεται από το Π.Δ.79/01-08-2017 συντάσσεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπογράφεται από τον/ην Προϊστάμενο/η Εκπ/κών Θεμάτων της Π.Ε. Πιερίας
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθούμε έχει καθοριστεί με όσα προβλέπει και περιλαμβάνει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι, επίσης, σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εποχής μας, τόσο για την παροχή ποιοτικής, αλλά και άρτιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων προεκτείνεται και συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μουσεία, θέατρα, πολυχώρους, με θρησκευτικές και επετειακές εκδηλώσεις.
Δράσεις – Προγράμματα εκπονούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς βασιζόμενοι πάντα στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών υπό την επίβλεψη της Συντονίστριας Εκπ/κού Έργου ή των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
6.2 Σχολικές γιορτές-εκδηλώσεις/αργίες
Τα νηπιαγωγεία δε λειτουργούν:
1. Τα Σάββατα και τις Κυριακές
2. Την 16η Οκτωβρίου (απελευθέρωση της πόλης)
3. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
4. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.
5. Την 25η Νοεμβρίου γιορτή της πολιούχου της πόλης Αγίας Αικατερίνης.
6. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).
7. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής
8. Την Καθαρή Δευτέρα
9. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)
10. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα),
11. Την 1η Μαΐου
12. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος
13. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)
14. Τα Νηπιαγωγεία παραμένουν, επίσης, κλειστά, όταν οι Νηπιαγωγοί παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια της Σχολικής Συμβούλου και κατά τις εκλογές (Δημοτικές, Βουλευτικές, Συνδικαλιστικές).
Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην πραγματοποίηση του σχολικού έργου. Γι’ αυτό οι μαθητές καλό θα ήταν να μην απουσιάζουν από αυτές, αν δεν έχουν σοβαρό λόγο.
Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, της 25ης Μαρτίου και της 17ης Νοέμβρη γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών των τμημάτων. Ο εορτασμός των Χριστουγέννων γίνεται με την παρουσία των γονέων. Στις Εθνικές γιορτές, αλλά και στις θρησκευτικές, μετά τη λήξη της γιορτής τα παιδιά αποχωρούν με τη συνοδεία ενήλικα και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.
Ειδικότερα:
1. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.
2. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του/της οικείου Περιφερειάρχη, όταν πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος.
3. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να παίρνουν μέρος στον γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας ή της Δημοτικής Αρχής.
4. Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει, ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στον ναό.
5. Τα νηπ/γεία παραμένουν κλειστά όταν οι Νηπ/γοί παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια της Συντονίστριας Εκπ/κού Έργου και κατά τις εκλογές ( Δημοτικές, Βουλευτικές, Συνδικαλιστικές).
6.3 Διδακτικές επισκέψεις
Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση προς τους γονείς και γραπτή έγκρισή τους.
Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2021-2022 συστήνεται η διοργάνωση επιλεκτικών εκδρομών και εκπ/κών επισκέψεων κατά τμήμα με τήρηση ‘όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής και σε κάθε περίπτωση προσπάθεια για τη διασφάλιση της μη ανάμιξης διαφορετικών τμημάτων, ύστερα από συνεκτίμηση των δυνατοτήτων της σχολικής μονάδας (ανθρώπινοι και υλικοί πόροι) και των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων.
Η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων/κηδεμόνων (π.χ. εορτές) , θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις και αναλόγως του διαθέσιμου χώρου.
7.Πρόγευμα-γεύμα
Κάθε παιδί θα πρέπει από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του μία σχολική τσάντα νηπιαγωγείου (με εύχρηστο κούμπωμα), μέσα στην οποία θα φέρνει καθημερινά το πρόγευμα και το ελαφρύ γεύμα του (ολοήμερο τμήμα). Θα πρέπει, επίσης, να έχει μία μικρή υφασμάτινη πετσέτα την οποία θα στρώνει επάνω στο τραπέζι, το μπολ του φαγητού του, κουτάλι/ πιρούνι και το παγουρίνο/ μπουκάλι του. Οι ώρες του προγεύματος και του γεύματος είναι ιδιαίτερες στιγμές της ημέρας.
Παρακαλούμε να μη δίνετε στο παιδί σας τρόφιμα τα οποία δεν του αρέσουν ή τα οποία δυσκολεύεται να φάει, γιατί αυτό είναι πιθανόν να αποτελέσει αφορμή για αντιδράσεις του προς το νηπιαγωγείο. Φροντίζετε να παίρνει μαζί του υγιεινές τροφές – ως επί το πλείστον – και απαγορεύονται τα γαριδάκια, τσιπς, σοκολάτες, κρουασάν τυποποιημένα κ.α. Δεν πρέπει να έχει μαζί του ξηρούς καρπούς, τσίχλες, ή καραμέλες, για λόγους ασφάλειας τόσο του ιδίου, όσο και των άλλων παιδιών.
8. Ονομαστικές εορτές-γενέθλια
Κατά τις ονομαστικές γιορτές και τις ημέρες των γενεθλίων των νηπίων, μπορούν τα ίδια να κεράσουν ατομικά γλυκά στα παιδιά.
9.Προϊσταμένη-Διδακτικό προσωπικό
Οι εκπ/κοί του 23ουΝηπ/γείου Κατερίνης συνεισφέρουν στη δημιουργία ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος στο σχολείο. Οι μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και οι σχέσεις τους με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου είναι σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, συναδελφικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας.
Ειδικότερα:
1. Ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα και τις εκπ/κές τάσεις που επικρατούν, εφαρμόζουν δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των νηπίων στη μαθησιακή διαδικασία σεβόμενοι τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, το μαθησιακό τους προφίλ και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν την πρόοδο και την συμπεριφορά τους.
2. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τα εποπτικά μέσα και τις νέες τεχνολογίες με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
3. Οι εκπ/κοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα συνεργάζονται, στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή των διαθεματικών δραστηριοτήτων και συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη και επιλέγουν από κοινού τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.
4. Διδάσκουν στους μαθητές τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων ΄σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.Π.αι.Θ. και τις οδηγίες της Συντονίστριας Εκπ/κού Έργου. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπ/σης, μέσα στο πλαίσιο της εκπ/κής πολιτικής, με την συνεργασία της Συντονίστριας Εκπ/κού Έργου και των στελεχών της διοίκησης της εκπ/σης.
5. Συμμετέχουν στον προγραμματισμό του εκπ/κού έργου της σχολικής μονάδας. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλ/γου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
6. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα, εφαρμόζουν το Ωρολόγιο πρόγραμμα και τηρούν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Καταγράφουν καθημερινά τις απουσίες των μαθητών. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα και στις εκδηλώσεις του σχολείου και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
7. Εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται στην τάξη, με παιδαγωγικό τρόπο. Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών επιτηρώντας τους κατά την είσοδο, τα διαλείμματα, την παραμονή και την αποχώρησή τους από το σχολείο. Επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ότι άλλο σχετίζεται με ην υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών. Ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και την σχολική περιουσία.
8. Ενημερώνουν τους γονείς προγραμματισμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γνωστοποιώντας τους τον χρόνο κατά τον οποίο μπορούν να δέχονται τους γονείς για λεπτομερή ενημέρωση για την επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών τους. Για θέματα που αφορούν την τάξη τους (επισκέψεις, εκδηλώσεις), προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές και τους γονείς με την σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης και του Συλ/γου Διδασκόντων.
9. Ενημερώνονται από την Δ/νση του Νηπ/γείου και από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας για τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις ανακοινώσεις και τις εγκυκλίους. Αναλαμβάνουν εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα την Δ/νση του σχολείου. Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας συναδέλφου και αδυναμίας αναπλήρωσής του από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πιερίας, πραγματοποιούν κυλιόμενο ωράριο εργασίας ή ότι προτείνει η Προϊσταμένη, προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα. Για την κάθε είδους ρύθμιση, πρωταρχική σημασία έχει η ασφάλεια των παιδιών.
10. Τηρούν εχεμύθεια σε ότι αφορά τις αποφάσεις του Συλ/γου Διδασκόντων και τυχόν συζητήσεις μεταξύ των εκπ/κών για την πορεία κάποιων μαθητών και ιδιαίτερα για θέματα που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Επικοινωνούν με τους γονείς, όταν απουσιάζει ο μαθητής πλέον των τριών (3) ημερών και δεν έχουν ενημερωθεί για την αιτία της απουσίας.
11. Αντιμετωπίζουν τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών ως συνεργάτες, αρωγούς στο έργο τους για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ακούν με σεβασμό τους όποιους προβληματισμούς τους και προσπαθούν να δώσουν λύσεις ως ειδικοί του χώρου, οι οποίες θα βελτιώσουν τις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών.
12. Σε περίπτωση που η συμπεριφορά (γνωστική, κινητική, κοινωνική, συναισθηματική, προβλήματα λόγου) των νηπίων χρήζει διάγνωσης/ υποστήριξης από ειδικούς επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν/συμβουλεύουν τους γονείς/κηδεμόνες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας προς αυτούς.
13. Για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπ/γείου έχουν διανεμηθεί αρμοδιότητες σε κάθε εκπ/κό: βιβλιοθήκη, διαχείριση αναλώσιμων υλικών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, εκπ/κών επισκέψεων κ.λ.π.
Η Προϊσταμένη του σχολείου ενδιαφέρεται για την οργάνωση και πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο, καθώς και για την διευκόλυνση του έργου των εκπ/κών και του υπόλοιπου προσωπικού και γι΄ αυτό έχει και τις περισσότερες ευθύνες. Οι εντολές και οι οδηγίες της είναι σύννομες και απορρέουν από ην νόμιμη εξουσία της. Η Προϊσταμένη οφείλει να έχει όραμα για την σχολική μονάδα που προΐσταται, να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να κάνει πραγματικότητα το όραμα που δεν είναι άλλο από το καλό των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. Το έργο της, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές της περιγράφονται και καθορίζονται από τα άρθρα 27-32 σ, της υπ΄αριθμ. Φ.353.1./ 324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. ή από κάθε άλλη τροποποιητική νομική διάταξη.
9.1 Ειδικότερα η Προϊσταμένη του 23ουΝηπ/γείου Κατερίνης:
Α. Έχει ως πρωταρχικό της μέλημα την καλύτερη δυνατή παροχή εκπ/σης και παιδείας στους μαθητές, βάσει του αναλυτικού προγράμματος. Προτείνει και υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις, οι οποίες προάγουν τη μάθηση και παρέχουν κίνητρα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπ/κούς της σχολικής μονάδας. Ενημερώνει για τις εγκυκλίους και φροντίζει για την εφαρμογή τους. Διαχειρίζεται με σύνεση τα οικονομικά του σχολείου, ιεραρχώντας τις ανάγκες και συνεργαζόμενη με τους εκπ/κούς της σχολικής μονάδας σχετικά με την προτεραιότητα της ικανοποίησης των αναγκών αυτών.
Β. Καταβάλλει προσπάθειες για να αναπτύξει διαύλους ουσιαστικής επικοινωνίας και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εκπ/κούς της σχολικής μονάδας. Δημιουργεί κλίμα ομάδας, την οποία εμπνέει με την προσωπικότητα και την συμπεριφορά της, δημιουργώντας σε κάθε εκπ/κό αίσθημα αφοσίωσης στην αποστολή του σχολείου. Ενθαρρύνει τους εκπ/κούς να μιλούν ανοικτά για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.
Γ. Έχει τακτική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες επιδιώκοντας την δημιουργία πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια για την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. Προσπαθεί να αποκαθιστά την επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και εκπ/κούς, όταν υπάρχουν προβλήματα. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε καθένας να ασκεί σωστά το ρόλο του εξασφαλίζοντας την έντιμη διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, αναγνωρίζοντας και κατοχυρώνοντας τον ρόλο της κάθε πλευράς με δικαιοσύνη απέναντι σε όλους , εκπ/κούς, μαθητές, γονείς.
Δ. Δίνει την δυνατότητα στους εκπ/κούς του σχολείου να ικανοποιούν την ανάγκη τους για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον με τη συμμετοχή τους στη σχεδίαση και την οργάνωση της εργασίας τους και τη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Παροτρύνει τους εκπ/κούς να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, να αναπτύσσουν πνεύμα συλλογικότητας, να έχουν όραμα για το σχολείο και να συνειδητοποιούν ότι η σωστή λειτουργία του σχολείου είναι υπόθεση όλων. Κατανοεί τον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, παραδέχεται και εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου και προσπαθεί να αναπτύξει θετικές στάσεις απέναντι στους συναδέλφους, τους γονείς και όλους τους εμπλεκόμενους.
Ε. Συνεργάζεται με τις Δημοτικές αρχές και τις υπηρεσίες, επιδιώκοντας να δώσει λύσεις στα προβλήματα του σχολείου. Προσπαθεί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και σύνεση έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. Πραγματοποιεί ασκήσεις ετοιμότητας , ‘όποτε χρειαστεί. Αξιοποιεί κάθε δυνατότητα συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο για τη σχολική μονάδα.
Οι μαθητές/μαθήτριες
• Επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν ενεργά συνδιαμορφώνοντας την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
• Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή.
• Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και δείχνουν ενδιαφέρον για την υλική περιουσία του σχολείου.
• Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).
• Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο. Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα:
 Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με όποιον έχουν διαφορά.
 Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος.
 Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.
• Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση υλικών.
• Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Νηπιαγωγείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.

10. Συνεργασία γονέων και διδακτικού προσωπικού
Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.
Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να επισκέπτονται το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τις εκπ/κούς και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από συνεννόηση και επικοινωνία με την Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας προκειμένου να ενημερώνονται για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τη νηπιαγωγό της τάξης. Για το λόγο αυτό οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών θα είναι τακτικές, εκτός διδακτικού ωραρίου αλλά εντός ωραρίου εκπαιδευτικού.
Οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στη σχολική ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές.
Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει το Νηπιαγωγείο να γνωρίζει ποιος από τους δυο γονείς έχει την κηδεμονία-επιμέλεια.
Οφείλουν να γνωστοποιούν εμπιστευτικά στη νηπιαγωγό της τάξης και στην προϊσταμένη κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά στη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή του παιδιού (π.χ. διαζύγιο, νέο μωρό κ.λπ.), προκειμένου η νηπιαγωγός να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και τις αδυναμίες του και να δουλέψει πάνω σ’ αυτές.
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου (2351047858) αλλά και αυτά των εκπ/κών είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.
Προσκομίζουν στο σχολείο τους αριθμούς τηλεφώνων τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους και ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου τους.
Σε περίπτωση που ένα νήπιο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, δηλώσει αδιαθεσία, αμέσως ενημερώνεται τηλεφωνικά από τη νηπιαγωγό ή την προϊσταμένη του σχολείου ο γονέας/κηδεμόνας του για την άμεση προσέλευσή του στο σχολείο και την παραλαβή του παιδιού του.
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίζουν έγκαιρα τα διάφορα έγγραφα (π.χ. Α.Δ.Υ.Μ., Βιβλιάρια Εμβολίων, Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.ά.) που τους ζητούνται από το σχολείο.
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία τους.
Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στον χώρο του σχολείου. Όταν κάποιος μαθητής δημιουργεί πρόβλημα, πρέπει να το συζητούν πρώτα με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και στη συνέχεια – αν δεν επιλυθεί- με την Προϊσταμένη.
Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που δυσαρεστεί, προβληματίζει ή ενοχλεί τους γονείς σε σχολικό επίπεδο, θα πρέπει να το συζητούν με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και την Προϊσταμένη σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση.
Στη συνεργασία εκπ/κών και γονέων πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, ‘όπως αυτά αναφέρονται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, π.χ. συστηματική εφαρμογή προστατευτικής μάσκας κ.λ.π.
10.1 Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων
Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:
Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.
Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.
Κατά την ενημέρωση προόδου με το πέρας κάθε τριμήνου, όπου πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.
Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.
Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων/δράσεων/εκδηλώσεων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, ή να αξιοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που παρέχεται από το Νηπιαγωγείο και να ενημερώνονται για τα θέματα του Νηπιαγωγείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες σε έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι.

10.2 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του οικείου Δήμου.
10.3 Η σημασία της συνέργειας όλων
Ένα ανοιχτό στην κοινωνία, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας − μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/Διευθύντριας, ή Προϊσταμένου/Προϊσταμένης, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης − προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή του.
11. Βιβλιοθήκη
Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.
Κάθε μαθητής δανείζεται ένα βιβλίο κάθε Παρασκευή και υποχρεούται να το επιστρέψει έως την ερχόμενη Δευτέρα. Ο μαθητής που δεν έχει επιστρέψει το βιβλίο του ΔΕΝ μπορεί να δανειστεί άλλο βιβλίο, μέχρι την επιστροφή του προηγούμενου.
Τα δανειζόμενα βιβλία- παραμύθια της Βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται εγκαίρως και σε καλή κατάσταση.
Η ημερομηνία έναρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης θα ανακοινωθεί από τις νηπιαγωγούς.
Χρήση εικόνων και βίντεο από σχολικές δραστηριότητες: Δεν επιτρέπεται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να αναρτήσουν φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου. Εικόνες από σχολικές δραστηριότητες των παιδιών που θα αναρτηθούν από τους εκπαιδευτικούς σε εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ιστότοπους και στον ιστότοπο του σχολείου, θα έχουν υποστεί επεξεργασία και θα γίνονται μόνο μετά την ενυπόγραφη έγκριση των γονέων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νηπίων.
12. Επικοινωνία με το σχολείο-Σχολικός Ιστότοπος
Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/23nipkater/
Κάθε εκπ/κός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με την Προϊσταμένη στο διαδικτυακό τόπο του σχολείου ότι θεωρεί σχετικό με το εκπ/κό και παιδαγωγικό έργο του σχολείου. Η Προϊσταμένη και οι εκπ/κοί του σχολείου μεριμνούν για την ασφάλεια των ευαίσθητών προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Π.Σ.Δ.
Το σχολείο διατηρεί συχνή επικοινωνία με τους γονείς μέσω των ηλεκτρονικών τάξεων.
13. Ποιότητα του σχολικού χώρου
Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, του αύλιου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λ.π. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.
14. Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, Αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.
Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος 2021-2022.

15. Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στην αρχή της σχολικής χρονιάς και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κρίσης οι μαθητές/μαθήτριες παραδίδονται μόνο στους γονείς/κηδεμόνες τους ή στα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για την παραλαβή των μαθητών/τριών από τη σχολική μονάδα.
Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.
Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών:
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει 17 καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης
της εφαρμογής του
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό του Νηπιαγωγείου.

Σεπτέμβριος 2021
Η Προϊσταμένη
Βουγιατζή Φωτεινή

Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου (έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου)

Isaia Lazaridou
15.09.2021 21:06

Λαζαρίδου Ισαΐα
Ημερομηνία:
………………………………………….
Διευθυντής/Διευθύντρια Εκπαίδευσης

Σορώτου Φλώρα
Ημερομηνία:
………………………………………….

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ

Αγαπητοί γονείς
Σας ευχόμαστε μια καλή χρονιά με υγεία,υπομονή και δύναμη.Ευχόμαστε και ελπίζουμε με γνώμονα την καλή συνεργασία να περάσουμε μια χρονιά όσο γίνεται ευχάριστη και δημιουργική προς όφελος πάντα των παιδιών μας.
Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ο αγιασμός θα γίνει στις 8:30 μπροστά στο γήπεδο μπάσκετ του 11ου Δημοτικού Σχολείου.Η είσοδος των μαθητών και του συνοδού τους στο Νηπιαγωγείο θα γίνεται υποχρεωτικά με επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ( self) τεστ. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους.Μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει σύντομη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.
Ευχές πολλές για μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Η προϊσταμένη και οι εκπαιδευτικοί του 23ου Νηπιαγωγείου.