Αυγ 03 2019

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

«Γ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και
στη Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη
εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.
Δίνονται στις μαθήτριες και τους μαθητές δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως
τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή,
(ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)· τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε
ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα,
συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα
με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το κειμενικό
είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών και μαθητριών σε ποικιλία
κειμενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς
ερμηνευτικά σχόλια.
Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα
των μαθητών/τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν
στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν
ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να
τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο
των μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς
άξονες που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:

Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική
απόδοση από τους μαθητές και τις μαθήτριες μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των
απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα.
Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα,
διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με
ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα.
Τα ερωτήματα σχετίζονται με:
α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και
του χρόνου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και
συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,
β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και
προθέσεων του συντάκτη / συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας
του κειμένου,
γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια
θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας,
δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο
ως σημασιοδοτημένη κατασκευή −δηλαδή, οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες
(π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και
να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο,
ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών,
προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι μαθητές
και οι μαθήτριες υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,
στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του
θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.α.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με
τη βαρύτητά τους (15+15+10).

Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά
τους.

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού
σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα
θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά
κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα
θέματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της
απάντησης μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις.
Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων,
ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των μαθητριών και των μαθητών.

Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή
κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο
ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος)
και ζητεί από τους μαθητές/τριες την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή
τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το
κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς.
Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.»

Αυγ 03 2019

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΒΙΒΛΙΑ 2019-20
Ι. «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, των Μ. Κοπιδάκη, Δ.
Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
ΙΙ. «Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου»
Ι. Από το βιβλίο: «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, των Μ. Κοπιδάκη,
Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
1. Εισαγωγή:
A. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:
Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των
ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.
Κεφ. Δ3: Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη.
B. Ο ΠΛΑΤΩΝ:
Κεφ. Ε1: Ο βίος του.
Γ. Πλάτωνος Πρωταγόρας:
α) (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του
Πρωταγόρα και ο μύθος για τη δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας»)
β) (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου).
Δ. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
α) (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και
τα πρόσωπα του διαλόγου)
β) (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη)
γ) (Η αλληγορία του σπηλαίου, εισαγωγικό σημείωμα)
Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):
α) («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης
στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»).
β) («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην
Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο
Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του»).
Στ. Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, Εισαγωγή (ολόκληρη)
Ζ. Αριστοτέλη Πολιτικά, Εισαγωγή (ολόκληρη)
ΙΙ. Από το βιβλίο: «Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου»
Κείμενα αναφοράς από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, όπως αυτά εμφανίζονται στον φάκελο
υλικού:
A. Η αντίληψη για τη φιλοσοφία: Η φιλοσοφία και η διαμόρφωση του ανθρώπου (ανθολόγιο
κειμένων με βάση τον φάκελο υλικού)
Α.1 Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετά τα φυσικά Α 982b12-28
Α.2 Η πρακτική και πολιτική διάσταση της φιλοσοφίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός προς Θεμίσωνα, αποσπάσματα 8-9
Α.3 Η φιλοσοφία ως προϋπόθεση για την ευδαιμονία
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, Επιστολή στον Μενοικέα, 122
B. Η δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας και η πολιτική αρετή (Πλάτων, Πρωταγόρας)
Β.4 Ο πρωταγόρειος μύθος: η διανομή των ιδιοτήτων στα ζώα
ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 320c-321b (ενότητα 2η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»)
Β.5 Ο πρωταγόρειος μύθος: η κλοπή της φωτιάς- έντεχνη σοφία και λόγος
ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 321b-322a (ενότητα 3η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»)
Β.6 Ο πρωταγόρειος μύθος: το δώρο του Δία-η πολιτική αρετή ως κοινή και αναγκαία ιδιότητα των
ανθρώπων
ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 322a-323a (ενότητα: 4η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»)
Β.7 Η συγκρότηση της πόλεως
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Α 1.12, 1253a29-39 (ενότητα 14η σχολικού βιβλίου, που δίνεται σε
μετάφραση, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»)
Γ. Η παιδεία και η αναζήτηση της αλήθειας – η ανθρώπινη φύση και το χρέος του φιλοσόφου
(Πλάτων, Πολιτεία – «η αλληγορία του σπηλαίου»)
Γ.8 Η αλληγορία του σπηλαίου: οι δεσμώτες
ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 514a-515c (ενότητα 11η σχολικού εγχειριδίου της έκδοσης (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» με
προσθήκη κειμένου όπως στον φάκελο υλικού)
Γ.9 Η αλληγορία του σπηλαίου: η παιδεία
ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 518b-519a (με προσθήκη νέου κειμένου, όπως στον φάκελο υλικού)
Γ.10 Η αλληγορία του σπηλαίου: οι φιλόσοφοι
ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 519b-520a (ενότητες: 12η και 13η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.)
«Διόφαντος»)
Γ.11 Ο χαρακτήρας και οι στόχοι της παιδείας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Θ 1.3-2.1, 1337a33-b11 (ενότητα 20η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.)
«Διόφαντος»)
Δ. Ο άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους – η ηθική αρετή (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια)
Δ.12 Η ηθική αρετή
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ηθικά Νικομάχεια Β 1. 1-4, 1103a14-b2 (ενότητες: 1η και 2η σχολικού εγχειριδίου,
έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»)
Δ.13 Η Ηθική αρετή και η ηθική πράξη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ηθικά Νικομάχεια Β 1. 5-8, 1103b2-25 (ενότητες: 3η και 4η σχολικού εγχειριδίου,
έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»)
Δ.14 Ηθική αρετή και μεσότητα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ηθικά Νικομάχεια Β 6. 4-8, 1106a26-b7 (7η ενότητα σχολικού εγχειριδίου, έκδοση
(Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»)
Δ.15 Ορισμός της αρετής
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ηθικά Νικομάχεια Β 6. 10-13∙16, 1106b18-28∙1106b36-1107a6 (ενότητες: 9η και 10η,
έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»)
Ε. Ο άνθρωπος μέσα στην πόλη – η πολιτική αρετή και η πολιτική εξουσία (Αριστοτέλης, Πολιτικά)
Ε.16 Η πόλις
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Α 1.1∙8, 1252a1-7∙b27-32 (ενότητες: 11η και 12η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση
(Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»)
Ε.17 Ο άνθρωπος ζῷον πολιτικὸν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Α 1. 10-11, 1253a7-18 (ενότητα 13η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.)
«Διόφαντος»)
Ε.18 Η αρχή της πλειοψηφίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Γ 6.3-4, 1281a39-b10
(νέο κείμενο από τον φάκελο εκπαιδευτικού υλικού)
Ε.19 Το πολίτευμα της δημοκρατίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Δ 4.2-3, 1291b30-39 (ενότητα 19η σχολικού εγχειριδίου)
Στ. Ο άνθρωπος πολίτης του κόσμου – η νέα οικουμένη και η επιμέλεια εαυτού (ανθολόγιο
φιλοσοφικών κειμένων από την ελληνιστική και ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα)
ΣΤ. 20 Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος
ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Διατριβαί, Β.10.1-4 (νέο κείμενο όπως στον φάκελο υλικού)
ΣΤ. 21 Η νέα οικουμένη
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περί Αλεξάνδρου τύχης και αρετής 6 329 A-D (νέο κείμενο από τον φάκελο υλικού)
ΣΤ. 22 Η επιμέλεια του εαυτού
ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τα εις εαυτόν, 4.3 (νέο κείμενο όπως στον φάκελο υλικού)
Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄
Γυμνασίου.
β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο
Γλωσσικής Διδασκαλίας» (ενότητες 1 – 21), http://ebooks.edu.gr/new/

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΒΙΒΛΙΟ 2019-20
«Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν.
Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη.
Από το βιβλίο: “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ.
Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη.
Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
A. Η Ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση
Β. Η Ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα
Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα
ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-
1936)
Α. Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις (1821-1843)
Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 -1880)
Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909)
Δ. Ανανέωση-Διχασμός (1909-1922)
Ε. Εκσυγχρονισμός και επεμβάσεις (1923-1936)
ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα (Εισαγωγή)
Α. Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1827)
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα (1833-
1862)
Δ. Πρόσφυγες και αλυτρωτικά κινήματα κατά το 19ο αιώνα
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα (Εισαγωγή)
Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922
Β. Μικρασιατική καταστροφή
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων
Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση
Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα
ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ
20ου ΑΙΩΝΑ.
Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Διάβασε περισσότερα »

Μαΐ 31 2019

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το έτος 2019-2020: Νέα Ελληνικά (Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία)

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το έτος 2019-2020 για τα Νέα Ελληνικά: Λήψη αρχείου

Μαΐ 31 2019

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το έτος 2019-2020: Λατινικά Επιλογής

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το έτος 2019-2020 για τα Λατινικά: Λήψη αρχείου

Μαΐ 16 2019

Η εγκύκλιος του Υπουργείου για το Λύκειο: Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων – Κλάδοι μαθημάτων – Θέματα των εξετάσεωνΛήψη αρχείου

Φεβ 22 2019

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποιεί την πρότασή του για τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου όπως έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (13585/21-12-18), διευκρινίζοντας τα εξής:

 1. Τα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται στη δομή της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, όπως έχει εξαγγελθεί στις 3/9/2018, βασικό στοιχείο της οποίας είναι οι τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού με κοινό εξεταζόμενο εξάωρο μάθημα σε όλες τα Νέα Ελληνικά, και τρία εξεταζόμενα εξάωρα μαθήματα σε κάθε Ομάδα (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας). Επιπλέον, τα Προγράμματα Σπουδών συμπληρώνονται με την Φυσική Αγωγή (2 ώρες), τα Θρησκευτικά (1 ώρα) και μαθήματα επιλογής (ένα μάθημα 2 ωρών) (ξένες γλώσσες και σχέδιο).
 2. Τα Προγράμματα Σπουδών αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν τα μαθήματα και να επιτελούν το έργο τους στην τάξη με άνεση χρόνου. Για τον λόγο αυτόν, η γενναία αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εξεταζόμενων μαθημάτων συνοδεύεται από μία προσεκτική και λελογισμένη αύξηση της ύλης.
 3. Τα προγράμματα που δημοσιοποιούνται έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στη νέα δομή, θα ισχύσουν, στη μορφή που προτείνονται, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, υποστηρίζονται δε από τα διαθέσιμα σχολικά εγχειρίδια.
 4. Ο καθορισμός της διδακτέας και εξεταστέας ύλης και οι σχετικές οδηγίες θα ακολουθήσουν.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/programmata-spoudon-g-lykeiou-protasi-iepΛήψη αρχείου

 

Διάβασε περισσότερα »

Οκτ 12 2018

ΤΑ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΛήψη αρχείου

Αυγ 30 2018

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις (2019) θα ισχύσουν οι αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των Αρχαίων Ελληνικών Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών. Οι αλλαγές αυτές είναι:

Α. Διδαγμένο κείμενο:

 • καταργείται η εξέταση της μετάφρασης του διδαγμένου κειμένου και αντικαθίσταται με ερώτηση κατανόησης,

 • το θέμα 5  περιλαμβάνει παράθεση παράλληλου κειμένου διδαγμένου ή αδίδακτου από την αρχαία ή την νεότερη ελληνική γραμματεία και το οποίο οι εξεταζόμενοι θα το συγκρίνουν με το διδαγμένο πρωτὀτυπο κείμενο.

Β. Αδίδακτο:

 • προστίθεται  και ερώτηση κατανόησης,

 • οι μαθητές θα μεταφράζουν όχι όλο το αδίδακτο κείμενο αλλά 4-6 στίχους,

 • η βαθμολογία της μετάφρασης του αδίδακτου μειώνεται σε 10 μονάδες από 20 που ίσχυε μέχρι φέτος.

Αναλυτικά:

«Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και  Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) ισχύουν τα εξής:

Α. Δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες αποσπάσματα διδαγμένου κειμένου 12 – 20 στίχων με νοηματική συνοχή και τους ζητείται να απαντήσουν σε:

 1. Μία (1) ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείμενο. Η ερώτηση μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου (σωστού ή λάθους, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών κλπ) ή ανοικτού τύπου
 2. Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες /αξίες/προβλήματα, σε στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα, με βάση το απόσπασμα
 3. Μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή στο έργο του
 4. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα)
 5. Δίνεται παράλληλο κείμενο στη νέα ελληνική, διδαγμένο ή αδίδακτο, από την αρχαία ή νεότερη ελληνική γραμματεία, και καλούνται να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση ερμηνευτική, με την οποία ζητείται να συγκρίνουν το παράλληλο με το πρωτότυπο κείμενο.

Β. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 12 – 20 στίχων στερεότυπης έκδοσης με νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

 1. Να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμένου από τέσσερις έως έξι στίχους.
 2. Να απαντήσουν σε μια ερώτηση κατανόησης που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου.
 3. Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση γραμματικής, η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.
 4. Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση συντακτικού (πχ αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός μέρους του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του διάσταση), η οποία μπορεί να επιμερίζεται σε δύο υποερωτήματα.

Γ. Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τίθεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιείται ποικιλία τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων.

Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019.»

Ιούλ 22 2019

Η τραγωδία της Κύπρου σε info graphic

Η τραγωδία της Κύπρου

Ιούλ 05 2019

Υπήρξαν και υπάρχουν άγιοι και στην εποχή μας

Πενήντα χρόνια είχε να δει ανθρώπινο μάτι τον αββά Βαρσανούφιο, όταν ο ασκητής αυτός της ερήμου ζούσε σε ένα σπήλαιο, στην Παλαιστίνη, τον 5ο ή 6ο αιώνα. Απαντούσε όμως στις γραπτές ερωτήσεις που του έστελναν οι άνθρωποι. Μία από αυτές ήταν πώς ο Θεός δεν ξεσπά την οργή Του, έτσι που ήταν τα πράγματα στη Γη. «Αν ο Θεός ήταν δίκαιος, θα έπρεπε να καταστρέψει τον κόσμο», απάντησε. «Στον θρόνο Του, όμως, συναντώνται τρεις προσευχές: η μία ενός Ηλία από την Κόρινθο, η δεύτερη ενός Ιωάννη από τη Ρώμη και η τρίτη κάποιου από τα Ιεροσόλυμα», μάλλον εννοούσε τη δική του. «Οι προσευχές αυτών των τριών αναχαιτίζουν την οργή του Θεού».

«Αυτή είναι η αγιότητα. Και τέτοιοι άγιοι υπάρχουν, ευτυχώς, και στις μέρες μας», λέει ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος στη σειρά ντοκιμαντέρ «Σύγχρονοι Αγιοι» της εταιρείας White Fox. Συμπαραγωγός είναι το Cosmote History, όπου και προβάλλεται. Η σειρά αποτελείται από πέντε αυτοτελή επεισόδια, αφιερωμένα στον άγιο Νεκτάριο και στους οσίους Παΐσιο, Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, Ιάκωβο Τσαλίκη και Σοφία της Κλεισούρας.


Σινά, 1963. Ο μοναχός, τότε, Παΐσιος (αριστερά) μαζί με τον μετέπειτα και νυν Αρχιεπίσκοπο του Σινά κ. Δαμιανό.

Με εξαίρεση τον Αγιο Νεκτάριο (1846-1920), οι άλλοι τέσσερις έζησαν τόσο πρόσφατα, ώστε οι περισσότεροι ομιλητές καταθέτουν προσωπικές εμπειρίες. «Πήγαμε στους τόπους όπου γεννήθηκαν, έζησαν, ασκήθηκαν, εργάστηκαν. Μιλήσαμε με ανθρώπους που τους γνώρισαν, λαϊκούς και κληρικούς, πιστούς αλλά και μη, των οποίων η ζωή άλλαξε λόγω της επαφής μαζί τους», λέει η κ. Αναστασία Μάνου, διευθύνουσα σύμβουλος της White Fox.


Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος. Το μοναστήρι που ίδρυσε ο όσιος Πορφύριος στο Μήλεσι Αττικής.

Τα θαύματα

Η Εκκλησία δεν θεωρεί βασική προϋπόθεση αγιοκατάταξης τη διενέργεια θαυμάτων, ούτε άλλα χαρίσματα που εντυπωσιάζουν τον πιστό λαό. «Αν γίνονται θαυματουργίες, προοράσεις ή προφητείες, αυτά γίνονται για τη διακονία της Εκκλησίας», λέει ο μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος. «Κάποτε ρώτησα τον γέροντα Παΐσιο πώς συγκέντρωσε τόσα χαρίσματα ο πατήρ Πορφύριος. “Εχει καθαρότητα καρδιάς και νου”, απάντησε, “είναι μεγάλος εργάτης της ταπεινώσεως και έχει το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής, που είναι καρπός του πνευματικού του αγώνα”».

Από το ντοκιμαντέρ του Αγίου Νεκταρίου, του λόγιου ιεράρχη που δοκιμάστηκε από συκοφαντίες και διώξεις, παραθέτουμε μία επιλογή του μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, αναπάντεχη για τους περισσότερους από εμάς: «Το έτος 2000, μου ζήτησαν να συμμετάσχω σε ένα γκάλοπ για τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ού αιώνα.

Αλλοι είπαν Ελευθέριος Βενιζέλος, άλλοι Κωνσταντίνος Καραμανλής κ.ά. Εγώ έγραψα Αγιος Νεκτάριος. Πήρε μόνο μία ψήφο. Τη δική μου. Συγκρίνεται ο Αγιος Νεκτάριος; Δύναμη, παρουσία, φανέρωση του Θεού». Οι πανεπιστημιακοί που μιλάνε για το τεράστιο συγγραφικό έργο του μας θυμίζουν, μεταξύ άλλων, την αγάπη του για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την οποία θεωρούσε «προπαιδεία του χριστιανισμού».


Αίγινα, 1961. Στιγμιότυπο από τους λαμπρούς εορτασμούς για την αγιοκατάταξη του Αγίου Νεκταρίου. ΗΝΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ/ΑΡΧΕΙΟ Ν.Ε. ΤΟΛΗ

Η οσία Σοφία της Κλεισούρας (1883-1974) ήρθε από τον Πόντο με την ανταλλαγή των πληθυσμών, έχοντας πενθήσει τον σύζυγο και το μοναδικό παιδί τους. «Η αγιότης δεν περιορίζεται σε μια τάξη ανθρώπων, στους μοναχούς, στους ιερείς, στους επισκόπους», λέει ο μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος. «Εξομολογώντας πιστούς, είδα αγιότητα σε απλούς ανθρώπους, ενίοτε αγράμματους, σε οικογενειάρχες, σε νέα παιδιά». Η οσία Σοφία της Κλεισούρας ήταν μία τέτοια περίπτωση.

«Δεν ενεδύθη το αγγελικό σχήμα, αλλά έζησε στην απόλυτη άσκηση», λέει ο μητροπολίτης Καστοριάς κ. Σεραφείμ. «Εζησε 48 χρόνια στην Ι.Μ. Γενεθλίου Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς, διακονώντας τους προσκυνητές. Δεν κοιμήθηκε ποτέ σε κρεβάτι, δεν έβαζε τίποτα σχεδόν στο στόμα της. “Τέτοια άσκηση ούτε στον 4ο αιώνα δεν συναντούμε”, έλεγε ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης. Τη χαρακτήριζε η διά Χριστόν σαλότητα. Κυκλοφορούσε ξυπόλυτη, ατημέλητη, με άκοπα μαλλιά σαν να είχε σάκο στην πλάτη. Αν την έβλεπε κανείς, θα έλεγε ότι σάλεψε ο νους της. Ηταν προικισμένη με θεοσημίες και όταν τις αποκάλυπτε το έκανε για να οικοδομήσει τις συνειδήσεις των χριστιανών».

Ο όσιος Πορφύριος (1906-1991) έζησε σαν «άγγελος αγάπης και χαράς», λένε οι κοντινοί του άνθρωποι. Ποθούσε την ησυχία του Αγίου Ορους, αλλά η εύθραυστη υγεία του τον έφερε στην Αθήνα. Μάλιστα, επί 33 χρόνια ήταν εφημέριος στο παρεκκλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών, δίπλα στην πολύβουη πλατεία Ομονοίας. «Εκεί ερχόταν καθημερινά σε επαφή με τον ανθρώπινο πόνο και πολλές αφηγήσεις δίνουν απόλυτη έμφαση στο χάρισμά του να διαγιγνώσκει και να θεραπεύει ασθένειες», λέει ο κ. Θανάσης Παπαθανασίου, διδάσκων στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας. «Παρότι συνέβαλε σε θεραπείες, όχι τάχα επειδή η υγεία αποτελεί αυταξία, ο ίδιος παρέμεινε αθεράπευτος και είχε πει τη συγκλονιστική φράση “να προσευχόμαστε όχι να γίνουμε καλά, αλλά να γίνουμε καλοί”. Αυτή είναι η βαθιά πίστη των χριστιανών, όχι η παράταση της ζωής, αλλά η κατάργηση του θανάτου, η ανάσταση».


Η οσία Σοφία της Κλεισούρας με προσκυνητές. Η λαϊκή ασκήτρια αγιοποιήθηκε από την Εκκλησία το 2011.

«Μη με ντροπιάσεις»

Ο όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης (1920-1991) περιγράφεται ως άνθρωπος χαριτωμένος και διακόνησε μια ζωή την Ι.Μ. Οσίου Δαυίδ Ευβοίας. «Συνομιλούσε με τον όσιο Δαυίδ με ένα τρόπο αφοπλιστικά άμεσο», αφηγείται ο αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, ηγούμενος της μονής. «Κάποτε πήγαινε στις Λιβανάτες με την κάρα του οσίου Δαυίδ γιατί είχε ανομβρία και καταστρεφόταν η γεωργική παραγωγή. Καθώς πλησίαζε, άρχισε να τον παρακαλά: “Τώρα που θα πάμε, να μπουμπουνίσεις, κοίταξε μη με ντροπιάσεις”. Οπως και έγινε. Οσον αφορά την προσωνυμία όσιος Ιάκωβος “ο με συγχωρείτε”, του δόθηκε ως έκφραση της ταπείνωσης και της διαρκούς μετάνοιάς του, αλλά και επειδή ζητούσε συγγνώμη από ανθρώπους στους οποίους προέλεγε μελλοντικά θέματα της ζωής τους, φοβούμενος μήπως προκαλέσει κακούς λογισμούς τους».


Ο όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Αγιοκατατάχθηκε από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2017.

Στην περίπτωση του αγίου Παΐσιου (1924-1994), το προορατικό χάρισμα του προτάθηκε συχνά έναντι άλλων αρετών του όταν αφορούσε εθνικά θέματα (π.χ. ότι η Κωνσταντινούπολη θα δοθεί στην Ελλάδα). «Πάντα όταν έλεγε κάτι, το είχε καλυμμένο», λέει ο αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός. «Εχω ακούσει διάφορες ερμηνείες, αλλά σκέφτομαι μήπως μπαίνει λίγο η φαντασία κάποιων. Πρωτεύον χάρισμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η πίστη, η οποία βεβαιούται με την πρακτική αγάπη που διακρίνει τους αγίους μας. Ο όσιος Παΐσιος ένιωθε τον πόνο των άλλων σαν να κάρφωνε τον ίδιο και ήταν φιλάνθρωπος μέχρι αυτοθυσίας. Στο Σινά ήταν ο αγαπημένος “Αμπούντα Παΐζι” των Βεδουίνων, στους οποίους διέθετε ό,τι απέφερε το εργόχειρό του». Οσον αφορά την πίστη του, ο κ. Γεώργιος Μπλάτζας, γιατρός του οσίου Παϊσίου, καταθέτει το εξής: «Λίγο πριν από την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης. “Γέροντα, είσαι μπροστά στον θάνατο”, του είπε. “Πώς το βλέπεις;”. Και του απαντάει: “Εάν είχα την πληροφορία ότι σήμερα φεύγω για τον Θεό, το τσάμικο, Θεόκλητε, δεν θα το γλίτωνες, κι ας μη χόρεψα ποτέ στη ζωή μου”».

Ιούν 23 2019

ΙΕΠ: φάκελος εκπαιδευτικού για την Ελληνική γλώσσαΛήψη αρχείου

Ιούν 19 2019

ΙΕΠ: νέος φάκελος για την Ελληνική γλώσσα Γ’ ΛυκείουΛήψη αρχείου

Ιούν 16 2019

Λευκό Ρόδο, αμάραντο: «‘‘Δε θα σιωπήσουμε ποτέ’’. Οι Προκηρύξεις του Λευκού Ρόδου (1942-1943)».

ΒΙΒΛΙΟ 03.06.2019

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Ο Χανς Σολ, η Σόφι Σολ και ο Κρίστοφ Προμπστ. Τρεις νέοι που δεν φοβήθηκαν τον Χίτλερ.

Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες (Πατάκης) ένα μικρό μα ιερό βιβλιαράκι: «‘‘Δε θα σιωπήσουμε ποτέ’’. Οι Προκηρύξεις του Λευκού Ρόδου (1942-1943)». Διαβάζουμε επιτέλους στη γλώσσα μας τις έξι Προκηρύξεις, 3.000 –και κάτι– λέξεις συνολικά. Εν τω μεταξύ, η αντιναζιστική ομάδα έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο, μέσα από πλήθος βιβλίων, ταινιών ή μουσικών έργων. Στη Γερμανία ειδικά, της αποδίδεται μεγάλη δημόσια τιμή, προς εξαγορά της ενοχής.

Ας μη μας ξεγελάνε ωστόσο όλα αυτά, βιβλία και τιμές· το Λευκό Ρόδο στα χρόνια του ναζισμού ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Η σταγόνα βέβαια τρυπάει και το μάρμαρο, αλλά θέλει πολύ χρόνο για να το κάνει, και η δράση του Λευκού Ρόδου κράτησε οκτώ μήνες όλους κι όλους (Ιούνιος 1942 – Φεβρουάριος 1943). Καταχρηστικά κάνουμε λόγο σήμερα για αντιστασιακή οργάνωση. Στην πραγματικότητα ήταν μια μικρή παρέα πέντε φοιτητών και ενός καθηγητή, που γράφει και μοιράζει προκηρύξεις, και μιας φούχτας ακόμη τριγύρω τους.

Αυτή η μικρή παρέα ωστόσο έχει κάτι πράγματι μοναδικό στην ιστορία του αντιναζιστικού αγώνα. Η μοναδικότητά της οφείλεται στην πνευματική ποιότητα των παιδιών αυτών. Σήμερα έχουν εκδοθεί ημερολόγια και επιστολές όλων των μελών του Λευκού Ρόδου και μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία τους, την πνευματική αγωνία και τις αναζητήσεις τους, τα διαβάσματά τους. Οι πέντε νέοι του Μονάχου (και ο δάσκαλός τους Κουρτ Χούμπερ) είναι χριστιανοί, άνθρωποι της πίστης και της προσευχής: ο Χανς και η Σόφι Σολ λουθηρανοί, ο Βίλι Γκραφ καθολικός, ο Αλέξανδρος Σμόρελ ορθόδοξος, ο Κρίστοφ Προμπστ μεταστρέφεται και αυτός στον καθολικισμό. Ο χριστιανισμός τους είναι οικουμενικός και φιλόξενος, ανοικτός και αδογμάτιστος (γι’ αυτό και στις Προκηρύξεις τους μπορούν να παραθέτουν Βίβλο και Λάο Τσε, Αριστοτέλη, Σίλερ, Γκαίτε, Νοβάλις). Ο χριστιανισμός τους πιστεύει στην ελευθερία και στην ατομικότητα, ενάντια στην τυραννία και στη μαζοποίηση του ναζισμού. Η χριστιανική πίστη τους καθορίζει τη μορφή της αντίστασής τους, αποτυπώνεται στις Προκηρύξεις τους, επιβεβαιώνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον θάνατό τους στη λαιμητόμο.

Το Λευκό Ρόδο είναι κατά της βίας και καλεί ρητά σε παθητική αντίσταση, όπως αναπτύσσουν στην τρίτη Προκήρυξη. Εχει σημασία ωστόσο να αναφέρουμε –ακόμη ένα δείγμα του σθένους της ψυχής τους– ότι κατά τη δίκη, ο Χανς και η Σόφι Σολ, στην ερώτηση του τερατώδους δικαστή Φράισλερ αν θα σκότωναν τον Χίτλερ σε περίπτωση που είχαν τη δυνατότητα, απάντησαν με μια φωνή «Ναι, αμέσως». Ζητούν από τους συμπατριώτες τους να κάνει ο καθένας ό,τι περνάει από το χέρι του για να σαμποτάρουν τη ναζιστική πολεμική μηχανή, να την κάνουν να μην μπορεί να δουλέψει. Στις Προκηρύξεις τους καλούν κάθε άτομο να αναλάβει την ευθύνη του «ως μέλος του χριστιανικού και του δυτικού πολιτισμού» εναντίον αυτής της «άθεης πολεμικής μηχανής» (σ. 24). Στην τέταρτη Προκήρυξη, ερμηνεύουν θεολογικά τον ναζισμό και την αντίσταση σε αυτόν: «Παντού και σε κάθε εποχή οι δαίμονες παραφυλούσαν στο σκοτάδι περιμένοντας την ώρα που ο άνθρωπος γίνεται αδύναμος, την ώρα που εγκαταλείπει αυτόβουλα την ελευθερία που εξασφάλισε για εκείνον το Θεϊκό Σχέδιο, την ώρα που ενδίδει στις πιέσεις του Κακού και απομακρύνεται από τις δυνάμεις μιας υπέρτερης ηθικής τάξης. Και αφότου κάνει με τη θέλησή του το πρώτο βήμα, ωθείται στο δεύτερο και στο τρίτο και στο επόμενο με ταχύτητα που κλιμακώνεται ραγδαία. Και αντίστοιχα παντού και σε κάθε εποχή μεγάλης ανάγκης εμφανίστηκαν άνθρωποι, προφήτες και άγιοι που περιέσωσαν την ελευθερία τους, που κήρυξαν τον λόγο του ενός και μοναδικού Θεού και με τη βοήθειά Του παρακίνησαν τον λαό να μεταστραφεί. Ο άνθρωπος βέβαια είναι ελεύθερος, όμως δίχως τον αληθινό Θεό είναι ανήμπορος να αμυνθεί ενάντια στο Κακό, είναι σαν ένα καράβι χωρίς κυβερνήτη, παραδομένο στην καταιγίδα, σαν ένα νεογέννητο μακριά από τη μητέρα του, σαν ένα σύννεφο που το διαλύει ο άνεμος» (σ. 43-44). Η παραίτηση δηλαδή του ανθρώπου από την ελευθερία και η υποταγή στην τυραννία αποτελεί αμαρτία, σημαίνει ότι έχει ενδώσει στο Κακό. Στη δεύτερη ήδη Προκήρυξη –οι τέσσερις πρώτες κυκλοφορούν μεταξύ 27 Ιουνίου και 12 Ιουλίου 1942– καταγγέλλεται ρητά η γενοκτονία των Εβραίων της Πολωνίας ως το πιο αποτρόπαιο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας (σ. 30-31). Γνωρίζετε άλλο αντιστασιακό κείμενο της εποχής που να καταγγέλλει με τέτοια σαφήνεια και σφοδρότητα τη γενοκτονική πολιτική της Γερμανίας;

Διαθέτουμε σήμερα συγκλονιστικά γράμματα των νέων αυτών προς τους οικείους τους, πριν από τον αποκεφαλισμό τους, καθώς και μαρτυρίες των φυλάκων ή άλλων συγκρατουμένων, για να διαπιστώσουμε εμβρόντητοι ότι πορεύονται προς τον θάνατο ειρηνικά και με την προσδοκία της αιώνιας ζωής. Ο Κρίστοφ Προμπστ αποχαιρετάει τα αδέρφια Σολ με τη φράση «σε λίγο θα ξαναϊδωθούμε στην αιωνιότητα»!

Κατακλείω με κάτι που ενδέχεται να συγκινήσει τον Ελληνα αναγνώστη και να τον πείσει να διαβάσει το βιβλιαράκι αυτό. Ο Αλέξανδρος Σμόρελ έχει ανακηρυχθεί άγιος από την Υπερόριο Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία (και από το Πατριαρχείο Μόσχας μετά την αποκατάσταση κανονικών σχέσεων με την Υπερόριο) και η μνήμη του άγεται στις 13 Ιουλίου, ημέρα της αποτομής. Είναι άλλωστε, όσο γνωρίζω, ο μόνος από τους έξι για τον οποίο κυκλοφορεί ένα μικρό φυλλάδιο (48 σελίδες) στα ελληνικά: αρχιμ. Κύριλλος Κεφαλόπουλος, «Ο Αγιος Αλέξανδρος Σμορέλλ», έκδοση της εφημερίδας «Χριστιανική», 2015.

Ιούν 06 2019

Νέος φάκελος Αρχαίων Ελληνικών Γ’ΛυκείουΛήψη αρχείου

Ιούν 06 2019

Νέοι φάκελοι για τη Λογοτεχνία Γ’Λυκείου (εκπαιδευτικού -μαθητή)Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Ιούν 03 2019

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.Λήψη αρχείου

Παλαιότερα άρθρα «

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων