Ετικέτα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, Απομνημονεύματα, Γ 9.4-5

ΞΕΝΟΦΩΝ Απομνημονεύματα, Γ 9.4-5 Μετάφραση Προσερωτώμενος δὲ εἰ τοὺς ἐπισταμένους μὲν ἃ δεῖ πράττειν, ποιοῦντας δὲ τἀναντία σοφούς τε καὶ ἀκρατεῖς εἶναι νομίζοι, «Οὐδέν γε μᾶλλον», ἔφη, «ἢ ἀσόφους τε καὶ ἀκρατεῖς· πάντας γὰρ οἶμαι προαιρουμένους ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ἃ οἴονται συμφορώτατα αὑτοῖς εἶναι, ταῦτα πράττειν· νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρθῶς πράττοντας οὔτε σοφοὺς οὔτε …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Εὐαγόρας, 80-81

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Εὐαγόρας, 80-81 Μετάφραση Ἐμὸν μὲν οὖν ἔργον καὶ τῶν ἄλλων φίλων τοιαῦτα λέγειν καὶ γράφειν ἐξ ὧν μέλλομέν σε παροξύνειν ὀρέγεσθαι τούτων ὧνπερ καὶ νῦν τυγχάνεις ἐπιθυμῶν· οὶ δὲ προσήκει μηδὲν ἐλλείπειν, ἀλλ’ ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἐπιμελεῖσθαι καὶ τὴν ψυχὴν ἀσκεῖν ὅπως ἄξιος ἔσει καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΞΕΝΟΦΩΝ Ἀπομνημονεύματα, Α 7.1-2

 ΞΕΝΟΦΩΝ Ἀπομνημονεύματα, Α 7.1-2 Μετάφραση Ἐπισκεψώμεθα δὲ εἰ καὶ ἀλαζονείας ἀποτρέπων τοὺς συνόντας ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι προέτρεπεν· ἀεὶ γὰρ ἔλεγεν ὡς οὐκ εἴη καλλίων ὁδὸς ἐπ’ εὐδοξίαν ἢ δι’ ἧς ἄν τις ἀγαθὸς τοῦτο γένοιτο, ὃ καὶ δοκεῖν βούλοιτο. Ὅτι δ’ ἀληθῆ ἔλεγεν, ὧδ’ ἐδίδασκεν· «Ἐνθυμώμεθα γάρ», ἔφη, «εἴ τις μὴ ὢν ἀγαθὸς αὐλητὴς δοκεῖν βούλοιτο, …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ “Ἀρεοπαγιτικός, 74-75”

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Ἀρεοπαγιτικός, 74-75 Μετάφραση Καὶ τοῦτον εἴρηκα τὸν λόγον οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις ἤδη καὶ πρὸς πολλούς. Ἐπίσταμαι γὰρ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τόποις φύσεις ἐγγιγνομένας καρπῶν καὶ δένδρων καὶ ζῴων ἰδίας ἐν ἑκάστοις καὶ πολὺ τῶν ἄλλων διαφερούσας, τὴν δ’ ἡμετέραν χώραν ἄνδρας φέρειν καὶ τρέφειν δυναμένην οὐ μόνον πρὸς τὰς τέχνας καὶ …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Ηθική αρετή και μεσότητα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 6.4-8, 1106a26-b7 Απαντήσεις στις Ενδεικτικές δραστηριότητες

Β. Ας εμβαθύνουμε στο νόημα του κειμένου Με ποιο τρόπο ο Αριστοτέλης διαφυλάσσει τον προσωπικό (υποκειμενικό) χαρακτήρα των ηθικών επιλογών του ανθρώπου και αποκηρύσσει κάθε μορφής αντικειμενοποιημένη (και υποχρεωτική για όλους) ηθική; Στο κείμενο γίνεται διαίρεση της αντικειμενικής και υποκειμενικής μεσότητας. Εφόσον η ηθική δεν σχετίζεται με την αντικειμενική αλλά με την υποκειμενική μεσότητα δίνεται …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Η ηθική αρετή και η ηθική πράξη: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 1.5-8, 1103b2-25 Απαντήσεις στις Ενδεικτικές Δραστηριότητες

τῶν ἀρετῶν

Ενδεικτικές Δραστηριότητες Α. Τι λέει το κείμενο; Ποια είναι η επιδίωξη των νομοθετών; Με ποιο κριτήριο αξιολογούνται τα πολιτεύματα; Αφού γίνεται ηθικός, όποιος πράττει ηθικές πράξεις, γι’ αυτό και οι νομοθέτες θεσπίζουν νόμους και συγκροτούν πολιτειακούς θεσμούς με αποκλειστικό στόχο την ηθικοποίηση των πολιτών. Τα πολιτεύματα  λοιπόν διαφέρουν μεταξύ τους στον βαθμό κατά τον οποίο …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 19 Το πολίτευμα της δημοκρατίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Δ 4.2-3, 1291b30-39 Απαντήσεις στις Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Δραστηριότητες Α. Τι λέει το κείμενο; Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δημοκρατίας αναφέρει ο Αριστοτέλης; Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δημοκρατίας είναι η ισότητα, επειδή οι φτωχοί έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πλούσιους και καμία από τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες δεν κυριαρχεί επί της άλλης: «κοινωνούντων ἁπάντων μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως». Στα «Πολιτικά Γ …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 18 Η αρχή της πλειοψηφίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Γ 6.3-4, 1281a39-b10 Απαντήσεις στις Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Δραστηριότητες Α. Τι λέει το κείμενο; Ποια είναι η βασική θέση την οποία υποστηρίζει ο φιλόσοφος; Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει την παρακάτω θέση: Συγκρίνει ως προς την καταλληλότητα για την άσκηση της εξουσίας Τους αρίστους, οι οποίοι μεμονωμένα είναι πληρέστεροι και ικανότεροι να ασκήσουν εξουσία από τους απλούς πολίτες που ανήκουν στο πλήθος και Το …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Η ηθική αρετή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 1-4, 1103a14 – b2 Απαντήσεις στις Ενδεικτικές Δραστηριότητες

ψυχής

Η σημασία της λέξης “Αρετή”  στην αρχαία ελληνική γλώσσα. “Αυτό που με απασχολεί είναι το πολύ πιο απλό ζήτημα ότι η λέξη αρετή έχει στα αρχαία ελληνικά ένα απείρως ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σύγκριση με τη συμβατική αγγλική απόδοση “virtue”, ενώ η πιο πρόσφατη απόδοση, “excellence”, μου φαίνεται υπερβολικά αδύναμη και αόριστη. Ο όρος αρετή δεν …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο άνθρωπος ζῷον πολιτικὸν (Αριστοτέλης, Πολιτικά, Α 1.10-11, 1253a7-18) Απαντήσεις στις Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Δραστηριότητες Α. Τι λέει το κείμενο; Με ποια ζώα συγκρίνει ο Αριστοτέλης τον άνθρωπο; Ποιο είναι το κοινό πεδίο το οποίο επιτρέπει αυτή τη σύγκριση; Ο Αριστοτέλης συγκρίνει τον άνθρωπο προς τα αγελαία ή πολιτικά ζώα, όπως τα μυρμήγκια, τις μέλισσες, τις σφήκες και τον γερανό, τα οποία σχηματίζουν κοινωνίες. Αυτά είναι τα ζώα …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση